News

POST TYPE

EDUCATION

လိုအပ္ေနသည့္ က်ဴ (Q) တစ္လံုး
11-Jul-2019ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး စိတ္ေနသေဘာထား စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကို တိုင္းတာသည့္အခါ Quotient ဆိုသည့္ စကားလံုး ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။ ယခုအခါ လူသိအမ်ားဆံုး က်ဴမ်ား (Qs) အျဖစ္ IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) ႏွင့္ MQ (Management Quotient) တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ကို တိုင္းတာရာတြင္ ေတာ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ားရသည့္ ေက်ာင္းသားဆိုလွ်င္ IQ ျမင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္မူ IQ ျမင့္သူႏွင့္ EQ ျမင့္သူတို႔ ယွဥ္လွ်င္ EQ ျမင့္သူတို႔က သာလြန္ေအာင္ျမင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ IQ ေရာ EQ ပါ အေရးႀကီးသည္။ IQ သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဆိုင္သည္ဟုဆိုလွ်င္ EQ သည္ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဆိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ IQ သည္ သုတဆိုလွ်င္ EQ သည္ ရသဟု ဆိုႏိုင္မည္ထင္သည္။ IQ ႏွင့္ EQ တို႔၏ မူလဘူတ သေဘာလကၡဏာမ်ားကို သိလွ်င္ ပို၍ဆင္ျခင္ေတြးေတာႀကံဆႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။

IQ (Intelligence Quotient)

- သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း
(Information Collection)

- ျပႆနာမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ျခင္း
(Problems Analysis)

- ကိန္းဂဏန္းမ်ား မွတ္မိလြယ္ျခင္းႏွင့္ သေဘာ ေပါက္ျခင္း
(Numeoial Interpretation)

- ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း
(Judgement)

- အေသးစိတ္မွတ္မိျခင္း
(Detail Consciousness)

- စီမံကိန္းေရးတတ္ျခင္း
(Planning)

- စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ျခင္း
(Organizing)

- ျမင္ကြင္းက်ယ္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း
(Perspective)

- အသင္းအဖြဲ႔သတိရွိျခင္း
(Organizational Awareness)

- တီထြင္ဖန္တီးတတ္ျခင္း
(Creativity)

- စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
 (Risk Taking)

EQ (Emotional Quotient) တြင္

- ႏွလံုးသြင္းနားေထာင္မႈ
(Perspective Listening)

- ႏိုးၾကားေနျခင္း
(Sensitivity)

- ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာရွိျခင္း
(Flexibility)

- ရည္မွန္းခ်က္ရွိျခင္း
(Achievement Orientation)

- စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံႏိုင္ျခင္း
(Stress Tolerance)

- ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားမွ ျပန္ထႏိုင္ျခင္း
(Resilience)

- ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးႏိုင္ျခင္း
(Persuasiveness)

- ေစ့စပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း
(Negotiating)

- လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ျခင္း
 (Adaptability)

- မဆုတ္မနစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
(Decisiveness)

- ဩဇာအာဏာရွိျခင္း
(Ascendancy)

- ခြန္အားျပည့္ဝျခင္း
 (Energy)

- ဒဏ္ခံဝံ့ျခင္း
(Impact)

- ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
 Integrity)

- လူအမ်ားလံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ျခင္း
(Motivating Others)

- ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိျခင္း
(Leadership) တို႔ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေတြ႔ရွိရေလ့ရွိသည့္ MQ ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

MQ (Managerial Quotient)

- ကိုယ္စားျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း
(Delegating)

- ခ်ီးမြမ္းရန္ဝန္မေလး
(Apprasing)

- လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း
(Developing-Subordinating)

- စကားေျပာေျပျပစ္ျခင္း
  (Oral-Expression)

- တင္ျပမႈေကာင္းမြန္ျခင္း
(Oral-Presentation)

- စီးပြားေရးအျမင္ရွိျခင္း
(Business Sense)

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ျခင္း
(Self-management)

- ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္း
(Reading)

- စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္မႈေကာင္းျခင္း
(Written Communication)

- စတင္ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
 (Imitative)

- လြတ္လပ္ေသာအျမင္ရွိျခင္း
 (Independence)

- မဆုတ္မနစ္ (ဇြဲ) ရွိျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ (Tenacity)

ေခတ္စနစ္တို႔သည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သည့္အရာမွ် ေလွနံဓားထစ္ မွတ္ယူ၍ မရႏိုင္။ အေလွ်ာ့အတင္း အတိုးအဆုတ္ ရွိသည္။ မိမိပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သံုးတတ္ဖို႔လိုသည္။ ယခုအခါ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစနို္င္သည့္ IQ ႏွင့္ EQ ကို ဆတူဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾက၏။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ MQ ၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလာ၏။ သို႔ရာတြင္ ၂၁ ရာစုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ Globalization သေဘာတရားအရ ကမၻာႀကီးသည္ အေျပာမက်ယ္လွေတာ့ေပ။ တစ္ကမၻာျခား၍ ေနရသည္လည္းမဟုတ္၊ အေနာက္ကမၻာ၊ အေရွ႕ကမၻာဟူ၍လည္း ခြဲျခား၍ မရေတာ့ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသာမက အရာရာတိုင္းသည္ အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ တိုးဝင္စီးေမ်ာလိုက္ပါေနၾကရ၏။

သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထီးတည္းရပ္တည္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေၾကာင္းခံ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကူးလူးဆက္ဆံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကရေတာ့သည္။ ၂၁ ရာစုအတြက္ ေဒသတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အဓိကလိုအပ္လာသည့္ က်ဴ (Q) တစ္လံုးမွာ CQ ေခၚသည့္ Cultural Quotient ပင္ျဖစ္သည္။ CQ ၏ အခန္းက႑ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ အသိသာဆံုးပမာျပရလွ်င္ လူမ်ိဳးဘာသာ အမ်ိဳးအမည္ စံုလင္ေထြျပားလွသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အိုင္တီနည္းပညာျမင့္မားလာ႐ံုသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (CQ) ကို ေကာင္းစြာနားလည္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ CQ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈတစ္စတစ္စ ျမင့္မားလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည့္ေနရာမွာ ပညာေရးမွအပမရွိႏိုင္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို အေျခခံက်လွသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာစတင္ႏိုင္ဖို ့လိုေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံပညာမွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ Mind Set ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးလွသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း သင္႐ိုးမာတိကာမ်ားမွစ၍ လိုအပ္ေနေသးသည့္ က်ဴမ်ား (Qs) ကို အစဥ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ ျပည့္စံုျပည့္ဝသည့္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈစနစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သင့္လွပါေၾကာင္း . . . ။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)