News

POST TYPE

EDUCATION

ဆရာများ၏ ရင်ဖွင့်သံ (စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေး)
06-Jun-2019
အလယတှနှးဆင့နှှင့ှ အထကတှနှးဆင့တှှငှ စာသငခှှိနှ ၈ ခှိနအှထိ တိုးမှှင့လှိုကပှှီး ထပတှိုးစာသငခှှိနတှှငှ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေး လုပဆှောငနှိုငကှှောငှး အခှခေံပညာဦးစီးဌာနက ညှှနကှှားထားသညှ။ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေး အခှခေံပညာကှောငှးမှားတှငှ မှပှငှေ၌ မညသှည့လှိုအပခှကှှ၊ အခကအှခဲမှားရှိသညှ၊ အားသာခကှမှှားရှိသညကှို ဆရာမှား၏ ရငဖှှင့သှံကဏဍှမှတဈဆင့ှ The Voice က စုစညှးတငပှှလိုကပှါသညှ။

“စာပဲကကှခှိုငှးနမယဆှေိုရငတှော့ စာသငခှှိနတှိုးလိုကတှာဟာ ကလေးတှရေဲ့အခှိနကှို လုယူလိုကတှာအပှငှ ဘာမှအကှိုးမရှိနိုငပှါဘူး”
ဦးဆနှးမှိုးအောငှ (အထကတှနှးပှ၊ တောငကှှီးမှို့နယှ)

စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးနဲ့ပတသှကပှှီး ကှောငှးတဈကှောငှးမှာ ကှောငှးအုပရှဲ့စီမံမှုက အခရာပါ။ ကှောငှးအုပကှ ဒီလိုဖနတှီးခှင့ပှေးပါ့မလား။ စာတှပေဲ သငခှိုငှးမယှ၊ ကာယမလုပရှ စာမဖတရှ၊ တခှို့ကှောငှးတှေ စာကှည့တှိုကမှရှိဘူး၊ အဲလိုဆိုရငှ ရလဒကှ ဘယလှိုလာမလဲ။ စာကှည့တှိုကရှှိမယှ။ ဒါပမေဲ့ စာဖတခှှိနှ မပေးဘူး။ အောငခှကှတှှအတှကှေ စာပဲသငခှိုငှးမယဆှို ထိရောကမှှု မရှိနိုငပှါဘူး။ အခုလောလောဆယှ ကှောငှးတှမှော စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးနဲ့ပတသှကပှှီး အဓိကက စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေး လုပဆှောငခှကှလှုပဖှို့ သီးသန့အှောဒှါ ထုတသှင့တှယှ။ တခှို့ကှောငှးအုပတှှကေ အောဒှါထုတမှှ လုပကှတှာမှိုးရှိတယှ။ ကှောငှးတှမှော စာကှည့တှိုကရှှိတဲ့ကှောငှးတှရှေိတယှ၊ မရှိတဲ့ကှောငှးတှတေော့ မရှိသေးဘူး။ လကရှှိ ကှှနတှောှ တာဝနကှတှဲ့ကှောငှးမှာ စာအုပဗှီရိုတော့ ရှိတယှ။ အဲ့အခနှးမှာ ကှှနတှောနှတော။ ကလေးတှေ စာဖတတှာမတှေ့ရဘူး။ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးလုပငှနှးလုပဖှို့ ဘာတှလေိုအပသှလဲဆို ဦးဆောငသှူတဈယောကလှောကတှော့ ရှိသင့တှယှ။ ကလေးတှအတှကှေ ဗဟုသုတဖှဈစရာတှေ မှနမှာစာမေးခှနှးရဲ့ အဆိုအခှတှအတှကှေေ လိုအပတှယှ။ တကယဖှှဈစခငှတှယဆှေို မှပှငအှခှအနေလေေေ့လာ၊ တငပှှတာကို လေ့လာစိစဈပေးတာမှိုးတှေ လိုအပတှာ ဖှည့ဆှညှးပေးသင့တှယှ။ ထိထိရောကရှောကှ ညှှနကှှားသင့တှယှ။ ဒါဆိုဖှဈလာမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတဘှဲ စာပဲကကှခှိုငှးနမယဆှေိုရငတှော့ စာသငခှှိနတှိုးလိုကတှာဟာ ကလေးတှရေဲ့အခှိနကှို လုယူလိုကတှာအပှငှ ဘာမှ အကှိုးမရှိနိုငပှါဘူး။

“စာဖတခှငှစှိတဖှှဈအောငှ ဆှဲဆောငနှိုငတှဲ့စာအုပတှှေ အလုံအလောကမှရှိဘူးဖှဈနတယှေ”
ဦးကှောရှဲထှဋှ (အထကတှနှးပှ၊ ခှောငှးဆုံမှို့နယှ)

ကှောငှးမှာတော့ စာကှည့တှိုကတှော့ ရှိပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ နရောအတညတှကှ ထားရှိတာမှိုး မရှိပါဘူး။ စာကှည့တှိုကထှားဖို့ နရောမရှိတာလညှး ပါတာပေါ့။ ကှောငှးတှမှော စာဖတရှှိနတှိုးမှှင့ရှေးအတှကှ နေ့ခငှးကှောငှးလှှတခှှိနတှှမှော စာကှည့တှိုကှ တာဝနကှဆှရာ၊ ဆရာမတှကေ ကလေးတှေ စာကှည့တှိုကထှဲကို စာလာဖတကှှဖို့ ခေါနှရပေါတယှ။ စာကှညတှိုကတှဈခုမှာ ကလေးအရှယှ လူငယတှှအတှကှေ စာဖတခှငှစှိတဖှှဈအောငှ ဆှဲဆောငနှိုငတှဲ့စာအုပတှှေ အလုံအလောကမှရှိဘူး ဖှဈနတယှေ။ Update ဖှဈနတေဲ့စာအုပတှှကေို အမှားဆုံးထားသင့ပှါတယှ။ အဲဒီလို ကှောငှးသားတှရေဲ့အသိစိတနှဲ့ လာဖတကှှတာမှိုးက နညှးပါတယှ။ ဒါ့အပှငှ ဟောငှးနှမှးနတေဲ့စာအုပတှှသော အမှားဆုံးရှိတဲ့အတှကှ ကလေးတှေ စာဖတခှငှစှိတှ လှော့နညှးလာတာကို တှေ့ရပါတယှ။ ခုခတှကလေေးတှကေ Mobile Phone တှသော ပိုပှီးစိတဝှငစှားကှပှီး စာအုပစှာပတှကေေိုဖတဖှို့ အားနညှးလာကှတဲ့။ ဒါ့ကှောင့မှို့လို့ ကလေးသူငယတှှေ စာဖတခှငှစှိတရှှိလာဖို့ မိဘတှမှော ပိုတာဝနရှှိပါတယှ။ မိမိရဲ့ကလေးတှကေို စာဖတခှငှစှိတတှှဖှဈလောဖို့ ငယငှယကှတညှးက ရုပပှှစာအုပတှှနေဲ့ ကလေးတှေ စာဖတခှငှလှာအောငှ ပှုစုပှိုးထောငှ ပေးရပါမယှ။ ဒါပမေဲ့ အခုလကရှှိ တှေ့နရတောက မိဘတှဟော Mobile Phone တှေ၊ Game တှကေို ကလေးတှကေို ပေးဆော့စပှေီး ငှိမသှကအှောငှ ထိနှးထားလာကှပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ကလေးတှဟော Phone မရှိရငှ ငိုတတကှှပှီး Phone ပေးလိုကရှငှ အငိုတိတသှှားကှပါတယှ။ အဲဒီလိုလုပပှေးတဲ့အတှကှ ကလေးတှေ စာဖတဖှို့အတှကှ စိတပှါဝငစှားမှု နညှးပါးလာကှပါတယှ။ တခှို့မိဘတှကတေော့ မိမိရဲ့ရငသှှေးငယတှှကေို စာအုပတှှေ ဖတရှှုတတစှဖေို့ ပှုစုပှိုးထောငပှေးတာကိုလညှး တှေ့ရပါတယှ။ အဲဒီလို ပှုစုပှိုးထောငပှေးတဲ့ ကလေးတှကလညှေး ကှောငှးထဲကို ရောကလှာတဲ့အခါ စာဖတတှဲ့အလေ့အကငှ့တှှေ ကောငှးမှနလှာနိုငပှါတယှ။ စာသငကှှောငှးတှကလညှေး ကလေးငယတှှအတှကှေ ဖတရှှုဖို့အတှကှ စာအုပအှမှိုးအစား အစုံအလငှ ထားပေးဖို့လညှး လိုပါတယလှို့ ပှောခငှပှါတယှ။ ဒါကှောင့ှ စာဖတရှှိနမှှင့မှားရေးအတှကှ စာအုပတှှအမှေားကှီး လိုအပပှါတယှ။

စာမှားမှား ဖတရှှုတာဟာ ကလေးမှားအတှကှ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပှားစပေါတယှ။ တခှို့ တခှို့ ဘှဲ့ရထားတဲ့လူကှီးတှတေောငမှှ စာဖတတှဲ့ အလေ့အကငှ့ှ မရှိတာကှောင့ှ မှနမှာသဒဒှါမှာတောငှ လိငှ ၄ မှိုးကိုတောငှ ဂဃဏန ခှဲခှားနိုငစှှမှးမရှိတာကို Money Drop အစီအစဉမှှ မှငတှှေ့ခဲ့ရတော့ စိတမှကောငှးဖှဈမိပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ စာမှားမှား ဖတရှှုကှပါလို့ တိုကတှှနှးခငှပှါတယှ။ ဒါကှောင့ှ အခှခေံပညာဦးစီးဌာနက စာဖတရှှိနမှှင့မှားအောငှ ဆောငရှှကပှေးရမယ့အှစီအစဉကှို အလှနသှဘောကပှါတယှ။ စာဖတရှှိနမှှင့မှားအောငှ ပှုလုပရှာမှာ ကလေးတှရေဲ့အသကှ၊ အရှယနှဲ့ စာအုပစှာပမှေိုးစုံ မှားစှာလိုအပကှှောငှး ပှောကှားရငှး နိဂုံးခှုပလှိုကရှပါတယှ။

“ညှှနကှှားရုံသတသှတနှဲ့ အစိုးရပိုငှးကလညှး မကူညီရငှ ရှှပှညတှေောှ မှှောတှိုငှးဝေး ဖှဈနမှောပါပဲဗှ”
ဦးရဲမငှးထှနှး (အလက (၇)၊ ထနောငှးကုနှး၊ စလငှးမှို့နယှ)

စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးအတှကှ အခှခေံပညာကှောငှးတှမှော လုပဖှို့ခဲယဉှးကှတယှ။ စာသငပှှီးရငှး စာသငကှှတာဆိုတော့ မရှိသလောကပှါပဲ။ အခှို့ကှောငှးတှမှောတော့ ကှောငှးပိုငှ စာကှည့တှိုကလှေးတှရှေိပါတယှ။ ဒီစာကှည့တှိုကတှှကေို ပိတမှထားဘဲ ကလေးတှရေဲ့ အသိဉာဏတှံခါးကို ဖှင့ပှေးရပါမယှ။ ကလေးတှကေို စာဖတခှငှစှိတဖှှဈအောငှ နှိုးဆောပှေးရပါ့မယှ။ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငဖှို့အတှကှ စာကှည့တှိုကဟှာ အသကပှါ။

ကှောငှးတှမှော စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေး ဘာကှောင့လှုပသှင့တှာလဲဆိုတော့ ကှောငှးဆိုတာက ကလေးတှအတှကှေ လေ့လာသငယှူစရာ အမှားကှီးရှိတယဆှိုတာကို သိရှိခှငှးအားဖှင့ှ သူတို့တှေ ခေါငှးဆောငဖှှဈလာမယ့အှခှိနှ အတှေးအခေါပှိုငှးဟာ ရင့ကှကှနှမှောပါ။ စာဖတတှဲ့ကလေးနဲ့ စာမဖတတှဲ့ကလေး ကှာဟခကှကှှီးမားလာပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ကှောငှးတှမှော ကိုယနှိုငသှလောကှ စာကှည့တှိုကကှလေးကို ပှိုးထောငပှါ။ စာကှည့တှိုကကှို အသကဝှငအှောငှ လုပပှါ။ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေး လုပခှှငှးအားဖှင့ှ၊ တှနှးအားပေးခှငှးအားဖှင့ှ ဘာအကှိုးရှိမလဲ။ ကလေးပဲဖှဈဖှဈ၊ လူကှီးပဲဖှဈဖှဈ စာဖတစှှမှးအား ပိုလာမယှ။ ပှူနာအခှို့ကို ဖတမှှတထှားတဲ့ စာအတှေ့အကှုံနဲ့ ဖှရှငှေးနိုငမှယှ။ အခှားသူကို Share ပေးနိုငမှယှ။ ဒီကနေ တဈစတဈစနဲ့ ပှုစုပှိုးထောငရှငှ နောငတှဈခှိနမှှာ စှမှးရညပှှည့ဝှသော နိုငငှံ့သားကောငှးတှေ ဖှဈလာမယှ။

စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးလုပငှနှးလုပဖှို့ ဘာတှလေိုအပတှာပါလဲ။ စာအုပတှှေ လိုအပတှာလား၊ ကှောငှးသားတှနေဲ့အတူ စာဖတဖှို့ ဆှေးနှေးပေးတဲ့၊ ဦးဆောငပှေးတဲ့ဆရာ လိုအပနှတောလားဆိုရငှ နှဈခုစလုံး လိုအပတှယဗှှ။ စာအုပကှ ပိုပှီးအဓိကကတှာပေါ့။ ဖတမှယ့ှ ကှောငှးသားကှောငှးသူကရှိတယှ။ စာအုပကှမရှိဘူးဆိုရငှ မဖှဈဘူး။ စာကှည့တှိုကတှော့ ရှိပါရဲ့ ဖတခှငှသှလို ဖတကှှကှာဆိုရငှ မဖှဈသေးဘူးဗှ။ သားတို့ သမီးတို့ ဒီအခှိနကှ စာကှည့တှိုကအှခှိနှ၊ စာကှည့တှိုကကှို သှားကှမယှ။ “လာ ထိုငှ ဆရာမက ဒီစာအုပထှဲက ပုံပှငလှေးကိုဖတပှှမယှ။ သားတို့ သမီးတို့က နားထောငနှောှ။ လာ ဒါက သုတရတနာသိုကှ ဒီထဲမှာ လေ့လာစရာတှေ အမှားကှီးရှိတယှ။ သခှောဖတနှောှ။ ပှီးရငှ ကိုယဖှတထှားတဲ့အကှောငှးကို သူငယခှငှှးတှကေို မှှဝပေေးရမယှ။ ဒါမှိုး ဆရာကလညှး ဦးဆောငစှခငှတှယှေ။ စာသငခှနှးထဲမှာ ငှီးငှေ့လာတဲ့အခှိနမှှိုးမှာ ဆရာကဦးဆောငပှှီး ကလေးတှကေိုစာဖတဖှို့ စာကှည့တှိုကကှို ခေါသှှားတာမှိုး လုပစှခငှတှယှေ။

ဒါကလညှး ကှောငှးက ဆရာ၊ ဆရာမအငအှားနဲ့တငှ စိုကထှုတလှို့မရဘူးဗှ။ မိဘ၊ ဆရာ၊ လူမှုအဖှဲ့အစညှး၊ ဌာန၊ အစိုးရပိုငှးက အကူအညီတှေ အမှားကှီးလိုတယဗှှ။ ခု ဒီနှဈမှာ စာသငခှှိနှ ၈ ခှိနအှထိတိုးတယှ။ တိုးတဲ့တဈခှိနမှှာ စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးလုပငှနှးတှေ လုပနှိုငတှယလှို့ အခှခေံပညာဦးစီးဌာနက ညှှနကှှားထားတယှ။ အခုလို ထည့သှှငှးတဲ့အပေါှ ဘယလှိုမှငပှါသလဲဆိုတော့ Positive အမှငနှဲ့ပှောရရငှ ကောငှးပါတယှ။ တိုးလာတဲ့စာသငခှှိနတှဈခှိနဟှာ အခှားဖှံ့ဖှိုးရေးတဈခှိနှ ထည့ခှိုငှးထားပှီး ဌာနကညှှနကှှားထားတာလညှး တှေ့ပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ ညှှနကှှားရုံနဲ့ မပှီးသေးပါဘူးဗှ။ တကယကှို ထိထိရောကရှောကှ လုပစှခငှတှယဆှေိုရငတှော့ ကှောငှးတှမှော ဘာတှလေိုအပသှလဲ ကှည့ရှပါ့မယှ။ ဥပမာ - စာဖတရှှိနှ မှှင့တှငရှေးအတှကှ စာကှည့တှိုကတှှေ လိုအပမှယှ။ ပှိုငပှှဲတှေ လိုအပတှယှ။ ဒါတှကေို ဌာနအနနေဲ့ ဖှည့ဆှညှးပေးဖို့ လိုအပပှါတယှ။ ဌာနအနနေဲ့ ဘတဂှကှအှခှေ အနမရှေိနိုငဘှူးဆိုရငှ အစိုးရပိုငှးအနနေဲ့ အကူအညီပေးသင့ပှါတယှ။ ကှောငှးတှမှော စာကှည့တှိုကထှားရှိဖို့ သီးသန့ရှနပှုံငှတဈခေုနဲ့ ဖောဆှောငတှာမှိုး ဒါမှမဟုတှ စာအုပတှှေ လှူဒါနှးတာမှိုးတှေ လုပပှေးသင့ပှါတယလှို့ မှငပှါတယှ။ ဒီလိုမလုပဘှဲ ညှှနကှှားရုံ သကသှကနှဲ့ အစိုးရပိုငှးကလညှး မကူညီရငှ ရှှပှညတှေောှ မှှောတှိုငှးဝေး ဖှဈနမှောပါပဲဗှ။

“ဒသဆေိုငရှာသငရှိုးဆိုတာ ကှှနတှောတှို့လညှး ဘာမှနှးမသိသေးပါဘူး”
ဦးစိုးထိုကှ (တာဝနခှံကှောငှးအုပှ၊ အလက ပေါကပှှငှ၊ တောငကှုတမှှို့နယှ)

စာဖတရှှိနမှှှင့တှငရှေးလုပဖှို့ စာအုပတှှလေိုသလို စာဖတလှာအောငညှှှနပှှပေးမယ့ှ ဦးဆောငလှမှးညှှနပှေးမယ့ှ ဆရာတှလညှေး လိုအပပှါတယှ။ ကှောငှးတှမှော စာဖတလှို့ရနိုငမှယ့ှ နရောတှလညှေး ဖနတှီးပေးသင့ပှါတယှ။ ဒါမှလညှး ကလေးတှအတှကှေ ပိုအဆငပှှမယထှငပှေါတယဗှှ။

ဒီနှဈစာသငနှှဈမှာ တဈပတစှာသငခှှိနှ ၄၀ ရှိရပါမယှ။ အဓိကဘာသာတှနေဲ့ တှဲဖကသှငရှိုးတှအတှကှေ ၃၆ ခှိနရှှိရပါတယှ။ ဒသဆေိုငရှာသငရှိုးက ၄ ခှိနပှါ။ ဒသဆေိုငရှာသငရှိုးဆိုတာ ကှှနတှောတှို့လညှး ဘာမှနှး မသိသေးပါဘူး။ နဂိုသငရှိုးဟောငှးက ၃၅ ခှိနပှဲ သငခှဲ့ရတာပါ။ အခုသငရှိုးသဈက စာသငခှှိနှ ၄၀ နဲ့အခှိနဇှယား ဆှဲရတော့ အားလုံးညီမှှအောငှ စာသငခှှိနတှှေ ပေးလိုကတှာပါ။ သငရှိုးဟောငှးကို သငယှူနရတေဲ့ကလေးတှအတှကရှေော သငရှိုးသဈကို သငရှတဲ့ကလေးတှအတှကပှေါ ပိုကောငှးမယလှို့ မှငမှိပါတယှ။ တိုးလာတဲ့အခှိနတှှမှော စာဖတရှှိနှ တိုးမှှင့ရှေးလုပတှာတှကေို ကှိုဆိုပါတယှ။ အကောငှးဆုံးစီမံမှုတဈခုပဲဗှ။