News

POST TYPE

EDUCATION

သားေရႊအိုးထမ္း ပညာေရး
28-Jul-2016

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္း တက္ေစသည့္စနစ္ က်င့္သုံးေၾကာင္း သိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ျမင့္မားလာသည့္ ပညာသင္ စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ သူတို႔ ေငြေတြ ေခ်းၾကရသည္။ ေက်ာင္းၿပီးေသာ္လည္း ေၾကြးျပန္ဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ေတြ အသည္းအသန္ရွာကာ ေပးဆပ္ေနၾကရသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေက်ာင္းသားေတြ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံခန္႔ပင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာလိပ္ တက္ရသည့္ စရိတ္ေတြက ျမင့္မားလာသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စီးပြားပ်က္ကပ္ ေဘးႀကီး ၿပီးကတည္းက ယခုအႀကိမ္သည္ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကို အႀကီးမားဆုံး ခံစားေနၾကရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း ဘြဲ႔ရၿပီးလွ်င္ အလုပ္ ရရန္ဆိုသည္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် ျဖစ္လာၾကသည္။ ေကာလိပ္တက္၊ ပညာရွာ၊ ဘြဲ႔ယူ၊ ေၾကြးတင္သမွ် မည္သို႔ ျပန္ဆပ္ၾကရမည္နည္းဆိုသည္မွာ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေတြးဆစရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႔ရၿပီး လူတိုင္း အလုပ္ရမည္မွာ မေသခ်ာလွေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေသခ်ာမည့္ အသက္ေမြးပညာမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ပို႔ေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဟုလည္း ေတြးဆလာၾကသည္။ ဂ်က္ဖာဆန္ေခတ္က ပညာတတ္မ်ားကို တိုင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိး ထမ္းေဆာင္ေစလိုလွ်င္ လိုအပ္သည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ျပင္ဆင္ ေပးလိုက္ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို ျပန္လည္ စဥ္းစား လာၾကသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ပညာေရးကို အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွာကတည္းက စသင့္ပါသည္။ အလယ္တန္းလြန္ အဆင့္ေလာက္ကတည္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ လိုအပ္သည္။ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးလွ်င္ မိမိႀကိဳက္ရာလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး၊ ဝင္ေငြရေရးကို မက္လုံးေပးႏိုင္သည့္ ပညာေရး၊ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ လုပ္ကိုင္ စားတတ္ေစရန္ ပညာေပး႐ုံက လြဲၿပီး အျခား အေျဖ မရွိေပ။

ပညာဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္တတ္႐ုံသက္သက္ သင္ၾကားရန္ မဟုတ္။ ေတြးေခၚစဥ္းစား တတ္ရန္လည္း သင္ၾကား ေပးႏိုင္ရေပမည္။ လုပ္စားတတ္႐ုံ သင္ၾကားရန္ မဟုတ္။ စဥ္းစား တတ္ေစရန္လည္း သင္ၾကားေပးရမည္။ ေဖာက္ထြက္ ေတြးႏိုင္သူမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေတြးႏိုင္သူမ်ား၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ေတြးေခၚႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ Critical Thinking ဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ နယ္ပယ္ အားလုံးတြင္ အက်ဳံးဝင္ေစမွ ပညာကို အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္သူဟု ဆိုရမည္။ ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေစသလို၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္လည္း ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကရမည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတိုင္း တကၠသိုလ္ တက္ႏိုင္ၾကပါသလား ပညာရွင္မ်ား ဆန္းစစ္ေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႔ တစ္ခုခုယူဖို႔ေလာက္သာဆိုလွ်င္ ပညာအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ကင္းေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္တာ ကာလ တကၠသိုလ္ တက္လိုက္ၾကရသည္မွာ ဘြဲ႔ေလး တစ္ခု ရလာ႐ုံမွ်ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသလားဟုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္လာၾကသည္။ 

ပညာေရးတြင္ ပန္းတိုင္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ လိုပါသည္။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးေနၿပီး အလုပ္ မျဖစ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ မတည္ေဆာက္လွ်င္ က်ဆုံးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ "Soft Skills"ဟု ေခၚသည့္ အားလုံးႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနေၾကာင္း သိထားရန္ လိုပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပညာေရး ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ဘြဲ႔ရမ်ားကို လွိမ့္ထုတ္ေပးေနသည့္ စက္႐ုံထုတ္ ပညာေရး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႔ရမ်ားလွိမ့္ ထုတ္ေနသည့္ စက္႐ုံ မဟုတ္။ တတ္သိေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား၊ လက္ေတြ႔ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ႏိုင္သည့္ ေလ့က်င့္ေပးရာ သင္တန္းေက်ာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ သားေရႊအိုးထမ္း လာသည္ကိုသာ ျမင္လိုပါသည္။ ပင္ပန္းစြာ ေက်ာက္တုံးမ်ား ထမ္းထြက္လာသူမ်ားကို မျမင္လိုပါ။ 
 
Kike Calvo

  • VIA