News

POST TYPE

EDUCATION

စင္ကာပူမွ သင္ခန္းစာမ်ား
10-Jan-2019


စင္ကာပူႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ ၈-၄-၄ ဆိုသည့္စနစ္ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ မူလတန္းပညာကို ၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ပညာကို ေလးႏွစ္သင္ၾကားၿပီးလွ်င္ တကၠသိုလ္ ေလးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက ပညာေရးၿပီးဆံုးၿပီဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ တစ္ရစ္ သတ္မွတ္ထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ သင္႐ိုးတစ္ခုကိုျပ႒ာန္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားေနျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အာရွ၏က်ားမ်ားထဲတြင္ တစ္ေကာင္ျဖစ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ားလိုလူေတြကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ရသနည္းဆိုျခင္းကိုလည္း ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲခတ္ေနၾကပါသည္။

OECD ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးသည့္ ကမၻာ့စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ PISA တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ မည္သို႔ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေနျခင္းေၾကာင့္ ဖင္လန္လိုႏိုင္ငံကိုပင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးပညာေရး ျဖစ္ေနရသနည္းဆိုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္မွ မူႀကိဳတက္ၾကရသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ သူတို႔ ၆ ႏွစ္ၾကာတက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာမ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ၿပီးလွ်င္လည္း သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ေပးထားသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလိုင္း၊ အလုပ္လိုင္းကို သြားမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဆက္တက္မည္ေလာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ သူတို႔အစြမ္းအစ၊ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ဘာလုပ္သင့္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ သူေတြကလည္း သူတို႔တြင္ရွိေနသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မည္မွ်လုပ္ေနသည္ဆိုေစ ၂၁ ရာစုႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားရွိ ေနသည္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စာေမးပြဲမရွိသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္၌ စင္ကာပူႏိုင္ငံကလည္း စာေမးပြဲစနစ္ကို မက်င့္သံုးသင့္ က်င့္သံုးသင့္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲစြာျဖင့္ စမ္းသပ္ၿပီး စာေမးပြဲစနစ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စမ္းသပ္ၿပီး စာေမးပြဲစနစ္ကိုက်င့္သံုးပါ၊ သို႔ေသာ္ အဆင့္ေတြ အမွတ္ေတြ မေပးရဆိုကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္စာရင္းကို အမွတ္တန္းစီၿပီး အေတာ္ဆံုးက ထိပ္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ဖူးသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္လာသူမ်ားကို အမွတ္ျဖင့္ အလယ္တန္းတြင္ လက္မခံေတာ့ဟု သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ပညာေရးကို ဘရိတ္အုပ္ေပးလိုက္သလိုရွိေနသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ထူးျခားသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ စာေမးပြဲေမးခြန္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို စာအုပ္ထဲကအတိုင္း ေမးျခင္းထက္၊ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီး ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုရေသာ အေျဖမ်ားျဖစ္လာျခင္းကို အားေပးရန္၊ သင္ယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မည္မွ်ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိသနည္းဆိုျခင္းကို ဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကိုသာေမးရန္ဟု ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ပိုၿပီးက်ယ္ဝန္းစြာျဖင့္ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေရး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာစိတ္မ်ားျဖင့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ကာ ေျဖဆိုႏိုင္ေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ျဖင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားအတိုင္း မိမိတို႔သိရွိခံယူထားသလို ေျဖဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ျပဳရန္ဆိုသည္မွာ ဆရာမ်ားတြင္ပါ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုေနရန္ လိုပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကမၻာ့ႏွင့္အမီ ရင္ေဘာင္တန္းကာ လိုက္ေျပာင္းလာၿပီဟု ယူဆရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဆရာမ်ား၏ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ပညာေရးတြင္ သိပ္ၿပီး ေခတ္စားေသးသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားကို လြတ္လပ္စြာ အကဲျဖတ္ရန္ဆိုသည္မွာ ဆရာေတြကလည္း အကဲျဖတ္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရွိရန္လိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို လမ္းလည္းဖြင့္ေပး၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္အတူ ေျပးႏိုင္မည့္ ဆရာမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးရပါလိမ့္ဦးမည္။

ေက်ာင္းသား-ဆရာ ဆက္ဆံေရးသစ္ကို ၂၁ ရာစုတြင္ မ်ားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရဦးမည္ထင္ပါသည္။ ဆရာက စာသင္ခန္းထဲဝင္လာၿပီး ငါေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္၊ ငါခိုင္းတာလုပ္ဆိုသည့္ အေနအထားမ်ားကို ရာစုသစ္ပညာေရးက ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာအတတ္သင္စနစ္မ်ားသည္ ဆရာျဖစ္ခ်င္သည့္ ပညာေရးထက္ တပည့္ျဖစ္ခ်င္သည့္ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေနေၾကာင္းကိုလည္း သိထားေစလိုပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ေဈးကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေတြက ထြက္လာသည့္ကေလးတိုင္းသည္ ေဈးကြက္က လိုအပ္သည့္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေနေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လာၿပီး ဘာမွမလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္ဆိုသည္ကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက အလိုမရွိပါ။ ပညာေရးသည္ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိမည့္ ပညာေရးမ်ိဳးႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္သာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေခတ္စနစ္ကေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ားကို မိတၱဴစက္ထဲထည့္ကာ လွိမ့္ထုတ္ေပးေနသလို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္မဟုတ္ပါ။ ပေရာ္ဖက္ရွင္ဆန္ဆန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထည့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္သာမက ကမၻာ့ဗဟိုႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ အားထုတ္ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို စေျပာင္းရမည္၊ ဘယ္ကစေျပာင္းရမည္၊ ဘယ္လိုေျပာင္းရမည္ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာ သိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။

E-01 (Ref: Daily Nation)