News

POST TYPE

EDUCATION

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ Non-profit ေက်ာင္းမ်ား
01-Dec-2018ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ Non-profit ဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္လုပ္သည္၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မလုပ္ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ေလာက္အထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူေတြကလည္း နားလည္သူနည္းၿပီး ယေန႔တိုင္ အကဲခတ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “မျဖစ္ႏိုင္” ဆိုသည့္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသူေတြမ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္။

Non-profit ေက်ာင္းေတြေပၚလာသျဖင့္ ျပည္သူတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ဘယ္ကေငြႏွင့္ ရပ္တည္မည္ နည္းဆိုသည့္ အခ်က္က ထိပ္ဆံုးမွ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ အလွဴေငြႏွင့္ ရပ္တည္မည္ဆိုသည့္အခါတြင္လည္း မည္သူေတြက လွဴမည္နည္း၊ မည္မွ်ၾကာၾကာခံမည္နည္းဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္လာၾကျပန္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ Non-profit ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည္။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း Non-profit ေက်ာင္းမ်ားရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေျခအေနေကာင္းစြာျဖင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ ၿဖိဳးလ်က္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ ဟားဗတ္၊ ေယးလ္၊ စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဂ်ပန္မွ Keio၊ ကိုရီးယားမွ Yonsei ႏွင့္ အေမရိကန္မွ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းေဆးတကၠသိုလ္ စသည္တို႔သည္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဖြင့္ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္ရလိုေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္သည့္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာရွာမွီးႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းတစ္ခုကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းကိုထူေထာင္သည့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းထားသေလာက္ ေက်ာင္းအတြက္ အျပည့္အစံု အလံုအေလာက္ျဖစ္ေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾကသည္။ ေငြလံုးေငြရင္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈအလိုက္ တစ္ဟန္ထိုး တိုးတက္ေကာင္း တိုးတက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း Non-profit ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေျခအေန၊ အေနအထားတစ္ခုကိုေရာက္ရန္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တက္လာရသည္။ သူတို႔ Non-profit ေက်ာင္းကို လူေတြစိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္ ရသည္၊ လူေတာ္လူေကာင္း ပညာရွင္မ်ား ထြက္လာေစရန္ အစြမ္းျပရသည္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ထူးခၽြန္သူေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေမြးထုတ္ရသည္မွာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ေပ။

ဥပမာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၉၉၈ သန္း သာရသည္။ တကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံကရသည့္ ေက်ာင္းလခေၾကးအျပင္ ဟားဗတ္စီမံခန္႔ခြဲ ေရးကုမၸဏီႏွင့္ ဟားဗတ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းတို႔မွရေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ေနရသည္။ ေနာက္ပိုင္း အျခားေက်ာင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း သူတို႔ေလ့လာ သုေတသနျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေရာင္းစားျခင္းက ဝင္ေငြမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၏ အရပ္ရပ္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းသည္ ေဒၚလာ ၄၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

အျခား Non-profit ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေယးလ္ႏွင့္ စတန္းဖို႔ဒ္တို႔သည္လည္း အျခားအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးထံမွ ရရွိေသာ အလွဴေငြေပါင္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုရရွိေသာေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ပညာသင္ဆု ေပးျခင္းမ်ားကို ထိုေငြမ်ားထဲက ျပဳလုပ္ရသည္။ ထို Non-profit တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ပညာေရးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ေငြအေထာက္အပံ့ က်ဆင္းသြားသည္ႏွင့္ သူတို႔လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ကို ေကာင္းစြာသိၾကသည္။ 

ထိုသေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားကို ထူေထာင္ေနၾကေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ မိဘမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ သိပ္မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားသည္ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိေစမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ အားထုတ္ေနၾကေသာ္လည္း မိဘအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံတကာလက္မွတ္ရ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရရန္ အေလးထားေနၾကသည္။ 

ဗီယက္နမ္တြင္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအုပ္စုကစတင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ FPT ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ခဲ့ရာတြင္ ထင္ရွားသည္။ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းမ်ားက သင္႐ိုးမ်ားကို ယူသင္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘြဲ႔ရလွ်င္ အလုပ္ရႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကသည္က မ်ားသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္ Non-profit  ေက်ာင္းမွာ United Nations International School ျဖစ္သည္။ ဟႏြိဳင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ 

RMIT တကၠသိုလ္သည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ပထမဆံုး Non-profit တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ကာ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ေက်ာင္းလခကို ေဒၚလာ ၂၁,၇၀၀ မွ ၃၀,၄၀၀ အထိ ေကာက္ခံသည္။ ထို Non-profit ေက်ာင္းသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ အက်ိဳးအျမတ္က ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ တိုးျမင့္လ်က္ရွိသည္။ 

ယခုေနာက္ပိုင္း ဗီယက္နမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ Non-profit ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းမ်ားပံုစံ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားစရာလည္းျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတိုင္း သင္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္းလိုက္မည္။ သုေတသနလုပ္မည္။ ပညာသင္ဆုလည္ေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္ဆံလည္းယူ ေကာင္းေအာင္လည္းျမႇင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဂုဏ္တင့္ေစရမည္ဆိုသည့္ သေဘာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ 

Non-profit ဆိုသည့္သေဘာမွာ အက်ိဳးအျမတ္မယူဆိုေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မရွိလွ်င္ မရပ္တည္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသြားတက္မည့္အစား ျပည္တြင္း၌ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ပညာသင္ေပးၿပီး အေကာင္းဆံုးရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ပညာေရးတြင္ ေအာ္ေတာ္နမီေခၚ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဆင့္ကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အဆင့္မီေအာင္ Non-profit က႑ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနေသာ ဗီယက္နမ္ ပညာေရးမွာ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သည္။ 

E-01

(Ref: Vietnam.net)