News

POST TYPE

EDUCATION

ဆရာေတြေနရာ စက္႐ုပ္ေတြ အစားထိုးႏိုင္မည္ေလာ
25-Aug-2018နည္းပညာေခတ္ေရာက္လာၿပီး တိုးတက္လာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ နည္းပညာကို စာသင္ခန္းထဲတြင္ မျဖစ္မေန သံုးရေတာ့မည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ “ဆရာေတြ စင္ေပၚတြင္ စာျပသည့္ဘဝမွ စင္ေအာက္ဆင္းၿပီး လမ္းၫႊန္ေနရသည့္ ဘဝသို႔” ဟူ၍လည္း ေျပာၾကပါသည္။

စာသင္ခန္းေတြထဲ နည္းပညာေတြ ဝင္လာသည္။ ဆရာေတြ၏ အခန္းက႑က ေမွးမွိန္လာသလိုလို ျဖစ္လာမည္မွာ က်ိန္းေသသလိုျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈ လမ္းေၾကာင္းက ေျပာင္းေနသည္။ ဆရာဆိုသည္မွာ အရာရာ သိသူမဟုတ္။ အရာရာကို လမ္းၫႊန္ျပသႏိုင္သူဘဝသို႔ ေရာက္မွန္းမသိေရာက္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ မကိုင္တြယ္၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဆရာမ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေဘးသာမဟုတ္ ေက်ာင္းအျပင္ကို ေရာက္သြားေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

ေက်ာင္းဆရာေတြေနရာကို စက္႐ုပ္ေတြ အစားထိုးရန္ဆိုသည္မွာ လတ္တေလာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မၾကာေသာ မေဝးသည့္ကာလတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုသာ ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးဆထားရန္ျဖစ္သည္။

လူသားဆရာမ်ားေနရာတြင္ စက္႐ုပ္ဆရာမ်ားကို အစားထိုးရန္ဆိုကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ထိုဆရာမ်ားကို သူတို႔က “ေဘာ့တီခ်ာ” (Botteacher) ဟု ေခၚၾကသည္။ ေဘာ့တီခ်ာေတြကို အထင္ရွားဆံုး ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာမွာ အြန္လိုင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေပၚကတစ္ဆင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုသည္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ထားသင့္ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ယခုအခါ အြန္လိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားကို မျဖစ္မေနဖြင့္လာၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားေတြ သိခ်င္သမွ်၊ လိုခ်င္သမွ်၊ ေမးသမွ်ကို အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး၊ ေဒသမေ႐ြးရေစရန္မွာ အင္တာနက္အြန္လိုင္းက အေရးပါလာသည္။

ေဘာ့တီခ်ာမ်ားကို ေဘာ့တီ (Botty) မ်ား ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ ေဘာ့တီေတြက ဆိုရွယ္မီဒီယာျဖစ္သည့္ Twitter ေပၚကိုပါေရာက္လာသည္။ Twitter ေပၚတြင္ ရွိေနသည့္ ေဘာ့တီေတြကလည္း သိလိုသမွ်ေမး ေျဖေပးေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္ခန္းထဲက ဆရာေတြ၏အခန္းက႑ကို စဥ္းစားေစခ်င္သည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚတြင္လည္း ဆရာေတြ မ်ားသည္။ တစ္ခုခု သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေမးလိုက္လွ်င္ ေျဖေပးခ်င္သူေတြက မ်ားသည္။ မွန္၏၊ မမွန္၏ ဆံုးျဖတ္ရခက္ေကာင္း ခက္ႏိုင္သည္။ ကိစၥမရွိ အင္တာနက္ထဲတြင္ ဆက္ရွာႏိုင္သည္။ ေဘာ့တီေတြႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကည့္ၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသည္။

အြန္လိုင္းေပၚက ေဘာ့တီေတြကို ေမးလိုက္လွ်င္ သူတို႔က ေမးခြန္းျပန္မထုတ္။ သူတို႔သိသမွ် ေျဖသည္။ မသိလွ်င္လည္း ၫႊန္းေပးၾကသည္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ သင္ၾကားမႈသင္ယူမႈ အဝန္းအဝိုင္းႀကီးတစ္ခုက ပိုၿပီး က်ယ္ဝန္းနက္႐ိႈင္းသည္။ 

စာသင္ခန္း၏ သင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္သည္ အေျခခံသံုးခ်က္ေပၚတြင္တည္ေနသည္။ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာရွိရမည္၊ ၫႊန္ၾကားရမည္၊ ျပင္ဆင္ရမည္။ ေဘာ့တီေတြအတြက္ ဤအခ်က္သံုးခ်က္ကို မလိုဟုဆိုရမည္။ သူတို႔အတြက္ ေနရာမလို၊ စာသင္သားေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔ေတြလည္း ထိုင္ထုတ္ေနစရာမလို၊ ယေန႔ ဘာကိုသင္ၾကားမည္ဟု ျပင္ဆင္စရာလည္း မလိုေပ။ ေဘာ့တီေတြက သင္ယူသူ ဘာကို သင္ခ်င္သနည္း၊ ဘာကိုလိုခ်င္သနည္း။ သူတို႔ေမးတာ ေျဖသည္။ သိလိုသည္ကိုသာေပးသည္။ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းမရွိ။ စက္႐ုပ္ေဘာ့တီေတြ လူသားေနရာ အစားထိုးလာမလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ ပညာေရးတြင္ လိုအပ္သူေတြ၏ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ဆရာေတြကလည္း မည္မွ်ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ေဘာ့တီေတြ၏ အားသာခ်က္မွာ အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္သည္။ သူတို႔က ေမာပန္းသည္လည္းမရွိ။ နားခ်ိန္လည္းမရွိ။ ေက်ာင္းသားက သိခ်င္သည္ကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ႐ိုက္ၿပီး ေမးလိုက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေလာက္ကို အေျဖက ျပန္ရေနသည္။ ျပင္ပတြင္ ဆရာကို ေမးရန္၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ မည္မွ်အခ်ိန္ေပးခဲ့သနည္း။ မည္မွ် အေလးထားၿပီး ေျဖေပးၾကသနည္း။

ေဘာ့တီေတြကို ေက်ာင္းသားေတြက ႏွစ္သက္လာရျခင္းတြင္ သူတို႔က ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြစြာ ဆက္ဆံတတ္ၾကသည္။ အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ - အိမ္စာေပးလိုက္သည့္ သခ်ၤာတစ္ပုဒ္ကို ေက်ာင္းသားက မေျဖရွင္းႏိုင္ ျဖစ္ေနမည္။ အြန္လိုင္းေပၚတက္ၿပီး ေဘာ့တီကို အားကိုးလိုက္လွ်င္ရသည္။ ေဘာ့တီေျဖရွင္းေပးသည့္ ပုစၦာကို ေက်ာင္းသို႔ လာျပလိုက္လွ်င္ ဆရာေတြက လက္ခံေပးေနရသည့္ အေနအထားမွာ ၾကာလာလွ်င္ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္သနည္း။ ေက်ာင္းသားက ဆရာအေပၚ အျပည့္အဝအားကိုးခ်င္စိတ္ ေပၚလာမည္ေလာ။ 

အနာဂတ္တြင္ စာသင္ခန္းထဲ၌ စက္႐ုပ္ေတြကို အစားထိုးထည့္သြင္းမည္၊ မထည့္သြင္းမည္က မေသခ်ာပါ။ အခ်ိန္ေတြ ၾကာေကာင္းလည္း ၾကာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အြန္လိုင္းေပၚရွိ ေဘာ့တီမ်ားကို ပိုက္ဆံနည္းနည္းေလာက္ေပးလိုက္ၿပီး အားလံုး သိခ်င္တာသိႏိုင္၊ နားလည္ႏိုင္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီဆိုျခင္းမွာ ပညာေရးတြင္ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ စတိတ္စင္ေအာက္ တျဖည္းျဖည္းေရာက္လာသလိုျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ဆရာ၏ အခန္းက႑ကို မေပ်ာက္ေစလိုလွ်င္ ဘာလုပ္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ စဥ္းစားေတြးဆ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္သာျဖစ္သည္။ 

E-01

(Ref: Forbes)