News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္ပညာေရး ေအာင္ျမင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
11-Aug-2018ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းပညာေရး နံပါတ္ ၁၀ ႏိုင္ငံထဲတြင္ အၿမဲရွိသည္။ ဖင္လန္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းကရွိေနရသနည္း။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ သင္႐ိုးမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သူတို႔ပညာေရးတြင္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုဆီအထိ ဦးတည္သြားေနသည္။ ပညာေရးတြင္ ကိုယ္သင္ခ်င္ရာ သင္ျခင္းထက္ ကေလး သင္ခ်င္ရာသင္မည္ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲရန္ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 

ကေလးမ်ား ဘာျဖစ္ခ်င္သနည္း။ ဘာလုပ္ခ်င္သနည္း။ ကိုယ္တိုင္ ပန္းတိုင္မ်ားရွိရန္ လမ္းေၾကာင္း ေပးထားသည္။ ဘာလုပ္လုပ္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး (Solve Problems) သည္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္လည္း သူတို႔ခံယူထားၾကသည္။ ဖင္လန္ပညာေရးအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသနည္း။

ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေလးျပဳလာျခင္း

သင္႐ိုးသစ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ Skill ဘက္ကို ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္ေနပံုက ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပံုစံျဖစ္သည္။ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပံုစံဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေလ့လာရမည္ဆိုျခင္းကို လမ္းစေဖာ္ေပးေရး၊ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ႏိုင္ေရး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး၊ ကိုယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ေရးမ်ားဆီ ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ့္ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ အားထုတ္ႏိုင္ေရး၊ နည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ သူတို႔ပညာေရးက ေက်ာင္းမွာသင္၊ ေက်ာင္းမွာထားခဲ့ရမည့္ ပညာေရးမ်ိဳးမဟုတ္။ သူတို႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးပါ သြားႏိုင္သည့္ ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္ထားသည္။ ဥပမာ - သူတို႔ကို စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေရးအထိ ဦးတည္သင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေခတ္သစ္ပညာေရးသည္ ပံုမွန္အတိုင္းမွသည့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ (Transversal Skills) မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေရးဆီသို႔ ဦးတည္သင္ၾကားေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေျဖမွန္ရေရး ဦးတည္ျခင္းထက္၊ အေျဖမွန္ဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ မည္သည့္လမ္းျဖင့္ ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း ဆိုျခင္းက ပိုၿပီးအေရးႀကီးလာေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ 

အစိုးရက အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရဝင္ၿပီး အေထာက္အကူမျပဳလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ပညာေရးေအဂ်င္စီက ပညာေရးတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အၿမဲအေထာက္ အကူျပဳေနသည္။ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖစ္သည္ AR (Augmented Reality) ဆိုသည့္ သဘာဝက်က် အစစ္အမွန္မ်ားအတိုင္း ျမင္ေတြခံစားႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးထားသည္။ ဥပမာ - ဆင္ဆိုသည္ကို စာအုပ္ထဲတြင္ ဆင္ပံုေရးျပျခင္းအားျပသျခင္းထက္၊ ဆင္ဆိုသည္မွာ႐ုပ္၊ အသံအားလံုးကို ခံစားေစႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳၿပီးသိေစသည္။ AR ႏွင့္ 3D ပံုႏွိပ္အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ပံုမ်ားကိုထုတ္ၿပီး သင္ခန္းစာကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေပးသည္။

ဖင္လန္မွ Turku တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရက KiVa ဆိုသည့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ကို ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သည္။ ထိုအစီအစဥ္က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးပညာေပး ဇာတ္လမ္းမ်ား ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံကို ေရာင္းခ်ေနရၿပီျဖစ္သည့္ တီဗီအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး၏ ဦးတည္ခ်က္က ႏိုင္ငံတကာသို႔ ႐ုပ္သံပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ထိုးေဖာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

ဘက္စံုသင္ၾကားျခင္း

စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တိုင္းတြင္ ဦးတည္ခ်က္၊ ပေရာဂ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သူတို႔ခ်မွတ္ထားသည္။ ဘာသာရပ္တိုင္းသည္ သီးျခားရွိေနျခင္းမဟုတ္၊ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကို သူတို႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။ သမိုင္းသည္ သခ်ၤာႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္းသူတို႔သင္သည္။ ဘာသင္သင္ ဘက္စံုေလ့လာႏိုင္သည့္ပညာျဖစ္ေစရန္ သူတို႔ဆရာေတြက အားထုတ္သင္ေပးေလ့ရွိသည္။ 

ေက်ာင္းစာသည္ စာသက္သက္အသြင္မေဆာင္ေတာ့။ ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာရွိသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေပးရမည္ကိုလည္း သူတို႔စဥ္းစားၾကသည္။ တီထြင္လိုစိတ္၊ ဖန္တီးလိုစိတ္ေတြကို သင္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးခ်နည္းေတြသင္သည္။ စာသက္သက္ မဟုတ္လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားသည့္စနစ္ကို အေလးေပးလာၾကသည္။ 

လိုအပ္ခ်က္အရ သင္ၾကားျခင္း 

ကေလးတိုင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီမႈ မရွိၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးအားလံုးကို တစ္နည္းတည္း တစ္တန္းတည္း သင္ၾကားျခင္းဆိုသည္မွာလည္း အဓိပၸာယ္မရွိႏိုင္ဟု သူတို႔ဆရာေတြက ခံယူထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေပးသည့္အလုပ္ (Assignment) မ်ားကို ၅ မ်ိဳးေလာက္ ခြဲထားေလ့ရွိသည္။ တစ္တန္းတည္းမွာပင္ အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔က၊ ငါးမ်ိဳးေလာက္ခြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတိုင္းတြင္ ကိုယ့္ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ရွိရသည္။ ထိုပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသား ပူးေပါင္းပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ ကေလးတိုင္း ေနာက္ခံအေနအထား၊ ဉာဏ္ရည္အနိမ့္အျမင့္ မတူေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္တန္းစားတည္း မသတ္မွတ္သင့္ဆိုကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားၿပီး သင္ယူေလ့လာေစသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၿငိမ္သက္မခိုင္းျခင္း

ဖင္လန္ပညာေရးစနစ္က ဆရာသည္ နည္းနည္း ေျပာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်ားမ်ားလုပ္ခိုင္းသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတြက သင္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း ကိုယ့္ပန္းတိုင္ကို ဦးတည္ထားရသည္။ တံု႔ျပန္မႈေပးရသည္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း စာသင္ခန္းထဲတြင္ ၿငိမ္ထိုင္ေနျခင္းကို သူတို႔ကမႀကိဳက္။ ေက်ာင္းဝင္းထဲ ဆင္းကစားခိုင္းသည္။ ေတာထဲကို ခရီးထြက္သည္။ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ေတြ သြားေလ့လာသည္။ ေဈးထဲကို သြားလည္ၾကသည္။ အရာအားလံုးကို ဘက္စံုသင္ၾကားေနသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ 

ဖင္လန္ပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သနည္း ကေလးေတြကို လူသားတစ္ေယာက္လို ႀကီးျပင္းခြင့္ေပးထားၿပီး စက္႐ုပ္မ်ား၊ ကစားစရာ အ႐ုပ္ေလးမ်ားဟု မသတ္မွတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

E-01

(Ref : EdSurge)