News

POST TYPE

EDUCATION

အိႏိၵယ ပညာေရးစနစ္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
11-Aug-2018ပညာေရးဆိုသည္မွာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားရန္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ဆိုသည့္ သေဘာထက္ပိုပါသည္။ ပညာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ျပင္ပေလာကႀကီးႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္သေဘာလည္း ေဆာင္ပါသည္။ ပညာတတ္ထားသူတစ္ဦးသည္ ေလာကအခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ 

ပညာေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းတြင္ ရပ္နားထားခဲ့သင့္သည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းၿပီးၿပီဟု ေျပာလွ်င္ ပညာလည္း ဆံုးခန္းတိုင္သြားၿပီဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ဘဝတစ္သက္တာရွာၿပီးသင္ယူ ေလ့လာေနရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ အေျခခံတတ္သင့္သည့္ ပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေရး၊ နည္းပညာကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ ဖိအားမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ အခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္ေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေရး၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း ေရာဂါကင္းစြာ ေနထိုင္တတ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာစြာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေရး ဆိုသည့္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

ပညာေရးဆိုသည္မွာ အလြတ္က်က္ႏိုင္သည့္ မွတ္ဉာဏ္ကို တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္ပါ။ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္မ်ားေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္၏ အရည္အေသြးကို ေတာက္ေျပာင္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းစြာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔ႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနပါသည္။ ကမၻာေလာကႀကီးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား ရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကလည္း ပညာေရးျဖစ္ပါသည္။ 

အိႏၵိယပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု စီစဥ္ၾကသည့္အခါတြင္ သင္႐ိုးကိုျပင္ရန္ လုပ္ၾကသည္။ သင္႐ိုးေတြျပင္ၿပီး ဆရာေတြကိုျပင္ရန္ သတိမရၾကေပ။ ဆရာအတတ္ႏွင့္ ဆရာ့လုပ္ငန္းေတြကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးေတြကို သင္သာသင္ေနရသည္ လိုရင္းမေရာက္ ခရီးမေပါက္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ ကေလးေတြက ဆရာဆိုသည့္သူ၏ သင္ျခင္းကိုသာ ခံယူေနၾကရသည္ ဘာမွန္းမသိ။ ဆရာေတြကလည္း သင္ဆို၍သာ သင္ေနၾကသည္ ကေလးေတြ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည္၊ မရွိသည္ကို နားမလည္ ဖိၿပီးေတာ့သာ သင္ေနၾကသည္။ 

အိႏၵိယတြင္ ယေန႔သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးပံုစံကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရွင္းလင္းမႈလည္းမရွိ၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ထြက္ၿပီး ဘာမွလုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိေသာ ပညာေရးျဖစ္ေနေသးသည္။ မည္မွ်အရည္အေသြးရွိသည္ျဖစ္ေစ ကေလးေတြ ဘဝမွာ အေရာင္အေသြးေဖာ္ထုတ္ျခင္းမခံရေသာ ေက်ာက္႐ိုင္းတံုးေလးမ်ားဘဝႏွင့္သာ ျဖစ္ေနၾကရရွာသည္။

ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးစနစ္က ဖတ္စာအုပ္ကို အေျချပဳထားသည္။ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာေတြကို အလြတ္ရေအာင္ က်က္ႏိုင္သူမွာ လူေတာ္ျဖစ္ေနသည္။ နားလည္သည္ မလည္သည္က အေရးမႀကီး၊ အလြတ္က်က္ႏိုင္ေရးက အေရးႀကီးေနသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ ပညာေရးျဖစ္မည့္အစား၊ စာကုန္ ႏွစ္ကုန္ အတန္းကုန္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးေနေသာ ပညာေရးျဖစ္ေနေသးသည္။ 

ကေလးမ်ား ပကတိအမွန္တရားကို ထိေတြ႔ခြင့္ မရၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖတ္စာအုပ္ကိုသာသင္ ဖတ္စာအုပ္ကိုသာ အမွန္ထင္ေနရေသာေၾကာင့္ ပကတိ အရွိေလာကႏွင့္ ကင္းကြာေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Critical Thinking သို႔မဟုတ္ Analysing ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား လံုးဝေပ်ာက္ေနသည္။ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးတို႔သည္ ဖတ္စာသက္သက္ျဖစ္သည္။ ပိုင္းျဖတ္ခြဲျခမ္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရေသာ ဘာသာရပ္မ်ား မဟုတ္သလိုျဖစ္ေနသည္။ စာအုပ္ထဲက ပါတာဖတ္၊ စာအုပ္ထဲက အမွန္တရားအျဖစ္သာ ဆရာေတြကလည္းသင္၊ တပည့္ေတြကလည္း လက္ခံေနၾကရသည္။ 

ဆရာေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္လည္း သူတို႔မႀကိဳက္၊ မႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနရသူမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ၿပီးေအးေရာသေဘာျဖင့္ သင္ၾကားေနၾကသည္။ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသူမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္မွာ မွန္းဆ၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ ဆရာေတြကလည္း လစာက မက္ေလာက္စရာမရွိ၊ လူမွန္ ေနရာမွန္မဟုတ္ဟု စိတ္ကထင္ၿပီး သင္ၾကားေနျခင္းမွာ အိႏၵိယပညာေရးအတြက္ ရင္ေလးစရာ ျဖစ္သည္။ 

အျခားအေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ပညာေရးစနစ္တြင္ ၾကားခံဘာသာစကားကို မည္သည့္ဘာသာ စကားသံုးမည္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးသံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၂ မ်ိဳး ရွိသည္။ အဓိကက်သည့္ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စာျဖစ္သည္။ ဆရာေတြကလည္း အဂၤလိပ္စာညံ့၊ တပည့္ေတြကလည္း နားမလည္ မ်ားစြာအခက္ေတြ႔ေနၾကရရွာသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ေျခက ဘာမွနားမလည္လာသည့္ ကေလးေတြကို ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ဇီဝေဗဒ စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား အဂၤလိပ္လိုေကာက္သင္လိုက္ျပန္ရာ အခက္ေတြ႔ၾကရျပန္သည္။

ကမၻာက ကေလးတိုင္းကို လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းဆီ ဦးတည္ေနၾကသည္။ Skill ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေရးကို ဦးတည္ေနသည္။ အိႏၵိယတြင္ ေအာက္ေျခကျပတ္သည္။ အလယ္ကမေကာင္း၊ ထိပ္ပိုင္းက ဘာမွန္းမသိႏွင့္ ပညာေရးတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ေနေနသာသာ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္ဆိုသည္ကပင္ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

E-01

(Ref : Financial Express)