News

POST TYPE

EDUCATION

အိႏိၵယေက်းလက္ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား
09-Jun-2018

အိႏၵိယႏိုင္ငံေဒလီၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးမေဝး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ေနသူမွာ မစၥတာဒီနန္ဒရာလိုမာျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သလို လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေငြေၾကးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပညာေရးကို လမ္းေၾကာင္းတည့္ေပးရန္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသည္။ ေက်းလက္မ်ားတြင္ စာေရး၊ စာဖတ္မတတ္သူ အေရအတြက္ မ်ားစြာရွိေနျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေက်းလက္ပညာေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္မ်ားအထိဆင္းၿပီး ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးစနစ္မ်ားကို ပညာေပးခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔ကို ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ဘဏ္စနစ္၊ ကတ္စနစ္မ်ား သံုးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူေတြကို နည္းပညာျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရသည္မွာ ခက္ခဲသည့္ အလုပ္မဟုတ္မွန္း ေကာင္းစြာသိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကိုလည္း နည္းပညာအေထာက္အကူျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး ပံုစံေျပာင္းရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။

ဘဏ္စနစ္မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ နည္းပညာကို ပညာေရးတြင္ထည့္သြင္းျခင္းကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာမ်ားကို ဦးစြာသင္တန္းေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ဒီနန္ဒရာကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားေတြေရာက္လာၿပီး ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို နည္းပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးေတြ႔ထိမႈမ်ားရေစရန္ သူတို႔ဦးစြာ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကသည္။ နည္းပညာကိုနားလည္မွ ဒစ္ဂ်စ္တစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ေကာင္းစြာနားလည္ထားသည္။

ပထမဆံုးသူတို႔ လက္ထဲတြင္ရွိေသာ ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေငြလႊဲနည္း၊ ေငြပို႔နည္းေတြကို သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေက်းလက္ျပည္သူေတြအတြက္ ဖုန္းတစ္လံုးကိုင္ႏိုင္ျခင္းမွာ သိပ္ၿပီးခက္ခဲေသာ ကိစၥမဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ လက္ထဲတြင္ရွိေနသည့္ပစၥည္းျဖင့္ ဘာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို စတင္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူတို႔ေက်းလက္တြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ စာတတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိစၥမရွိ။ ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ အင္တာနက္သံုးတတ္ရန္လိုသည္။ ကာရာလာမွ ေပၚတာဆရီနက္အေၾကာင္း သူတို႔ကိုေျပာျပသည္။ ဆရီနက္သည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ဘူတာ႐ံုရွိ အခမဲ့ဝိုင္ဖိုင္ကိုသြားသံုးၿပီး ပညာရွာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ဖုန္းျဖင့္ ပညာရွာၿပီး PSC စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ႀကိဳးစားေနသည္။ သူ႔ကိုစံထားၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ပညာရွာႏိုင္ပံုေတြကို သူတို႔သင္ေပးသည္။ အင္တာနက္ကတဆင့္ အခက္အခဲေတြကို မည္သို႔ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔ လက္ေတြ႔အေျဖရွာျပၾကသည္။ 

ေက်းလက္ျပည္သူေတြကို မိုးေရသိုေလွာင္နည္း၊ ေျမဩဇာျပဳလုပ္နည္း၊ ေရနည္းနည္းျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးနည္းတို႔အား မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သနည္း ဆိုသည္ကို သ႐ုပ္ျပၾကသည္။ သူတို႔ဗီဒီယိုမ်ားကတစ္ဆင့္ ပညာရွာႏိုင္ပံုကို သင္ေပးလိုက္ျခင္းက ေက်းလက္ေန ပညာတတ္ေရာ၊ မတတ္သူမ်ားပါ မည္သို႔ ပညာရွာရမည္ကို ေကာင္းစြာ သိသြားၾကသည္။ 

ေက်းလက္အထိဆင္းကာ ပညာေပးရာတြင္ ေကာလိပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဝိုင္းဝန္းအကူအညီေပးၾကသည္။ သူတို႔ကို နည္းပညာအတြက္ အေထာက္အကူေပးမည့္ တပ္သားမ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းေခၚယူကာ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ပညာလိုက္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာဒီနန္ဒရာ ဦးေဆာင္သည့္ နည္းပညာ တပ္သားမ်ားသည္ ေက်းလက္အထိ ဆင္းလာေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ နည္းပညာ အထူးဘြဲ႔မ်ား ရွိထားၾကသည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ေက်းလက္ရွိျပည္သူေတြထက္ ဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။ သူတို႔သိသေလာက္ကို ေက်းလက္မ်ားတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ပညာေပးႏိုင္ျခင္းကပင္ အလြန္ထိေရာက္သည့္ ပညာေပးမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေလ့လာစရာေတြမ်ားသလို ဖုန္းထဲက ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကိုလည္း အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးက အေရးႀကီးသည္။ သူတို႔ဖုန္းျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္မ်ားထဲတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ား၊ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ မိုးေလဝသအေျခအေနအျပင္ သူတို႔ ဆက္သြယ္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအဖို႔ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ပင္။

အင္တာနက္ထဲတြင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားစြာရွိသည္။ စက္ျပင္နည္း၊ လွ်ပ္စစ္ျပင္နည္းေတြကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ မိမိသိလိုေသာ ပညာရပ္ေတြကို ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ရွိလွ်င္ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ေက်းလက္ျပည္သူေတြ ေကာင္းေကာင္းသိလာသည္။ စက္ျပင္၊ လွ်ပ္စစ္ျပင္ ကၽြမ္းက်င္လာလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပ၌ တစ္လကို ႐ူပီး ၈,၀၀၀ မွ ၁၀,၀၀၀ အထိ ရႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သူတို႔က ပညာေပးခဲ့သည္။

ေက်းလက္ျပည္သူတို႔မွာ ဝမ္းေျမာက္စရာပင္။ ေခတ္သစ္နည္းပညာက သူတို႔ကို မ်က္စိဖြင့္ေပးသည္။ သူတို႔လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားသည့္ဖုန္းက စကားေျပာရန္ သက္သက္ထင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ သူတို႔ကို ကမၻာႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည့္ တံခါးေပါက္ႀကီး တစ္ေပါက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူတို႔ေကာင္းစြာသိသြားၿပီျဖစ္သည္။ 

E-01 
(Ref: Silicon India)


  • VIA