News

POST TYPE

EDUCATION

AI ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စင္ကာပူ ေျခလွမ္း
02-Jun-2018


ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္က AI (Artificial Intell- igence) ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ေနခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူကလည္း ေနာက္က်မက်န္ေနေစရန္ အသည္းအသန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး စင္ကာပူကို AI အတြက္ သုေတသနႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း AI ျဖင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အာမခံခ်က္ရွိေရးအတြက္ AI ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိေပးထားသည္။

အကယ္၍ AI စနစ္ကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားက လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၿပီဆိုလွ်င္ အလုပ္ေတြျပဳတ္ကုန္မည့္ အေရးကိုလည္း ထည့္တြက္ထားရသည္။ AI ႏွင့္ အံဝင္မည့္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ပညာရွင္ေမြးထုတ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ စာေတြ႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေရးျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လက္ရွိပညာတတ္မ်ားကိုပင္ အဆင့္ျမင့္ အတတ္ပညာမ်ားအား ထပ္သင္ေပးေကာင္း ေပးရေပလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားကအစ စက္႐ုပ္ေတြကို အသံုးျပဳလာၾကေပလိမ့္မည္။ AI စနစ္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားလံုးကို လုပ္ကိုင္လာမည္ဆိုလွ်င္ ဘဏ္အတြက္မည္သို႔ေသာ ပညာရွင္ကို ေမြးထုတ္ရမည္နည္းဆိုျခင္းမွာ အေလးေပး စဥ္းစားရမည့္ကိစၥျဖစ္လာသည္။ စာရင္းကိုင္ အတတ္ေလာက္ကို သင္ေပးေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ ကြန္ပ်ဴတာေတြက အားလံုးကို အေျဖထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

နည္းပညာက လူသားေတြ၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖ်က္ထုတ္ခဲ့ျခင္းကို လက္ေတြ႔သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းက အလုပ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ အကယ္၍သာ AI စနစ္ျဖင့္ လူသားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ရေပေတာ့မည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ AI Singapore ပေရာဂ်က္ကို အမ်ိဳးသားသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လက္ေအာက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ AI Apprenticeship Program ကို ၉ လၾကာ သင္တန္းေပးထားၿပီး ပညာရွင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေမြးထုတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ 100 Experiments (100E) ပ႐ိုဂရမ္ျဖင့္လည္း သင္တန္းေပးထားသည့္ ပညာရွင္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔သင္တန္းေတြ ထပ္ေပးထားသည္။ သူတို႔သည္ AI အတြက္ ေရွ႕ေျပးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသင္တန္းဆင္းမ်ားကို ဆရာမ်ားအျဖစ္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခိုင္းမည့္အျပင္ 100E ၏ သုေတသီမ်ားအျဖစ္လည္း အနာဂတ္ AI ကို စင္ကာပူတြင္မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား သူတို႔လက္ထဲ ထည့္ေပးထားကာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူၾကေပလိမ့္မည္။

AI ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားသည္ AI ကုမၸဏီမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ AI ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို အကူအညီမ်ားေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ပံုစံခ်မည္။ အစဥ္အလာ နည္းပညာျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ သူမ်ားကို အဆင့္ျမင့္သိထားရမည့္ ပညာမ်ားထပ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၊ အေရာင္း၊ ေဈးကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကကိုင္တြယ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

AI ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အဆိုးတြက္ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ လိုက္လံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားရန္သာျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာသမားေတြ အေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မျပဳျပင္ မေျပာင္းလဲပါက ေနာက္ေကာက္က်ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လိုက္ပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမည္သာျဖစ္သည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ေတြ႔ဝင္ေရာက္ေနသူ အားလံုး၏ Mindset ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာမ်ားကို သေဘာေပါက္ၿပီး လိုက္ပါေျပာင္းလဲရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးစြာပညာေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ စင္ကာပူကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင္ယူမႈ (ပညာေရး) ကို ပံုစံေျပာင္းရမည္။ ပညာတတ္ဆိုသူေတြကို ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း (Reskilling) ျပန္လုပ္ေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္သလို အစားထိုးလာမည့္ လုပ္ငန္းသစ္ေတြကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးထားႏိုင္ရန္ ႀကံေဆာင္ထားရမည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ SSG (Skills Future Singapore) ျဖစ္သည္။ SSG အဖြဲ႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္တြင္ထားၿပီး ဘဝတစ္သက္တာ ပညာရွာ ႏိုင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အ႐ြယ္မေ႐ြး ပညာျပန္လည္သင္ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုပ႐ိုဂရမ္က အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသည့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စင္ကာပူထူေထာင္ေရးကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ေစၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ စင္ကာပူသည္  Institute for the Application of Learning Science and Education Technology (ALSET) ဆိုသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုအစီအစဥ္က သက္ႀကီးပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမည့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စင္ကာပူသည္ AI ကို ေခတ္ေရွ႕ေျပးႏိုင္ေရးတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း တြဲေခၚေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ALSET ပ႐ိုဂရမ္အေနႏွင့္လည္း သုေတသန အဖြဲ႔ေပါင္း ၂၀ ဖြဲ႔စည္းကာ ပညာေရး၊ သင္တန္းေပးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို AI ျဖင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ သူတို႔ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ AI လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ LinkedIn ကုမၸဏီကလည္း သံုးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ Lee Kuan Yew School ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ 

စင္ကာပူသည္ အနာဂတ္ကို AI လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည္။ စင္ကာပူကိုေက်ာ္ခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ဘာေတြကို ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီနည္း။

E-01
(Ref: The Straits Times)


  • VIA