News

POST TYPE

EDUCATION

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ AI ပညာေရး
02-Jun-2018

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ AI သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၌ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနရမည္ဆိုသည္ Masterplan ကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုလမ္းျပေျမပံုကို ေရးဆြဲထားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ AI (Artificial Intelligence) ကို မည္သို႔ထည့္သြင္းမည္နည္း၊ ၿမိဳ႕ျပစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ AI ကို မည္သို႔ထည့္သြင္းအသံုးခ်မည္နည္း ဆိုသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ေနၾကသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းျပေျမပံုက ပညာေရးကို အဆင့္မျမႇင့္ေပးဘဲ လံုးဝမရႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကသည္။ မည္သည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို သင္ၾကားမည္နည္းကို သူတို႔ေတြးထားၿပီးျဖစ္သည္။ တီထြင္ဖန္တီးစြမ္းအား ေကာင္းသူမ်ား အနာဂတ္တြင္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကို သူတို႔အေျဖရွာေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ျဖန္႔ၾကက္အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းစနစ္မွာ လူမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို မွတ္သားၿပီး တံု႔ျပန္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ လမ္းသြားေနသူအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမည္။ ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ား မ်က္ႏွာျပလိုက္႐ံုသာျဖစ္သည္။ ႐ံုးဝင္၊ အေဆာင္ဝင္ ကိစၥေတြကအစ လံုၿခံဳေရးအတြက္ မ်က္ႏွာျပင္မွတ္သားစနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳရန္စီစဥ္ေနသည္။ ထိုစနစ္က ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းစာသင္ခန္းအတြင္းအထိ ေရာက္လာၿပီ။ 

တ႐ုတ္တို႔အသြင္ေျပာင္းမည့္ စာသင္ခန္းစနစ္သည္ (Intelligence Classroom) စနစ္ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းတိုင္းကို စကၠန္႔ ၃၀ တစ္ႀကိမ္ေစာင့္ၾကည့္မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ Scan ဖတ္ၾကည့္ေနမည္။ ေက်ာင္းသားေတြ ေပ်ာ္ေနသလား၊ ဝမ္းနည္းေနသလား၊ ေၾကာက္ေနလား၊ စိတ္ဆိုးေနသလား အားလံုးကို ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာက အဆံုးအျဖတ္ေပးေနမည္။ စာသင္ခန္းအတြင္း ကင္မရာကို ေက်ာက္သင္ပုန္းႀကီးအေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေနအထားကို ကြန္ပ်ဴတာ၏ အခ်က္ေပးမႈအရ မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို ဆရာေတြက ဆံုးျဖတ္သင္ၾကားသြားၾကရမည္။

သေဘာမွာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာမက ဆရာမ်ားကိုပါ တစ္ခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွတ္တမ္းယူေနမည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္မႈမွတ္တမ္း၊ ပညာေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအျပင္ ဆရာေတြ၏သင္ျပမႈကိုလည္း အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ကင္မရာမ်ားရွိေနသည္ကို သိထားျခင္းကပင္ ယခင္လို အေခ်ာင္ခို၍မရေတာ့ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိေစလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ 

ယေန႔ဆိုလွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ဖတ္ေဆာ့ဖ္ဝဲစနစ္ကို စမ္းသပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ပညာေရးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းက ထိေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ယူျခင္းေလာက္ ထိေရာက္သည့္နည္းမရွိဟု ယူဆကာ စမ္းသပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာက လူသားတို႔၏ ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ေခတ္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ကာ အမွတ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ခြဲျခားမႈကိုပင္ စက္က လုပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္လာလိမ့္မည္ဟုဆိုၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ မ်က္ႏွာအေနအထားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကပင္ ပညာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ေစလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ယူဆထားသည္။ 

ေက်ာင္းသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဗဟိုက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ပိုင္းျဖတ္အမွတ္ေပးရမည့္ ကြန္ရက္စနစ္ႀကီးတစ္ခုကိုလည္း တ႐ုတ္တို႔စဥ္းစားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လမ္းဆံုလမ္းခြတိုင္းတြင္ ကင္မရာေတြထားလာသည္။ လုပ္ငန္းတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း၊ ဘဏ္တိုင္းတြင္လည္း ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည္။ ေနာက္ဆံုး ပညာေရးတြင္ပါ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုဆီသို႔ တ႐ုတ္တို႔က ဦးတည္ေ႐ြ႕ေနၾကသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ ဗဟိုက အမွတ္ေပးပိုင္းျဖတ္သည့္ အဆင့္တစ္ခုဆီသို႔ ေရာက္ေကာင္း ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စာေမးပြဲလိုပါဦးမည္ေလာ၊ ရွိပါဦးမည္ေလာ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဘာလုပ္လုပ္ ဗဟိုတြင္ မွတ္တမ္းေတြက ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ သူ႔အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အင္တာနက္ထဲတြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္လိုက္႐ံုျဖင့္ ေဒတာေတြ ၿပံဳက်လာႏိုင္ေသာစနစ္ကိုလည္း တ႐ုတ္တို႔က စီစဥ္ေနၾကသည္။ 

အနာဂတ္တြင္ AI ႏွင့္ လြတ္သည့္ေနရာ မည္သည့္ေနရာမွ မရွိႏိုင္ေပ။ AI ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာရမည္ ျဖစ္သလို ထို AI ကို တီထြင္ႏိုင္၊ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူေတြကလည္း မ်ားစြာ လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ AI ျဖင့္ AI ကို ေမြးထုတ္ၿပီး၊ AI ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနကာ AI ျဖင့္ပင္ ကမၻာႀကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားေစလိုသည္။ 

E-01
(Ref: South China Morning Post) 


  • VIA