News

POST TYPE

EDUCATION

ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
12-May-2018၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက KMITL (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ႏွင့္ CU (Chula- longkorn University) တို႔တြင္ AI (artificial intelligence)ပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ဘြဲမ်ားေပးရန္ ေၾကညာထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ KMITL ႏွင့္ CU တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔လာယူရင္းက AI ဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ကိုပါ ထပ္ယူႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆံုးလွ်င္ ဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းကို ေလးႏွစ္သာတက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘြဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ဘြဲ႔ရမည့္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႔ေပးအပ္မည့္ စနစ္လည္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ ဩဂုတ္လတြင္စတင္မည့္ ထိုပ႐ိုဂရမ္အတြက္ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၄၀ ဦးရွိေနၿပီး ထိုသူမ်ားႏွင့္ စတင္ေတာ့မည္ဟုဆိုသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းေရးသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေခတ္အေနအထားက နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ နည္းပညာကို ကၽြမ္း က်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္ ကမၻာ့လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္။ ထိုသို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ယမန္ႏွစ္အထိ စက္႐ုပ္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့လိုအပ္ခ်က္က AI အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ေပါင္း တစ္ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ လိုေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ AI ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံခန္႔ အကုန္အက်ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းေနရသည့္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို မလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ားသည္ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မအပ္စပ္သူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ခ်န္နမ္ခ်ိဳင္ဆီရီက မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း Thailand 4.0 ဆိုသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ၿပီး စီးပြားေရးကို နည္းပညာျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ေဈးကြက္က လိုအပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးက အေရးႀကီးေနသည္။ 

မၾကာေသာအနာဂတ္တြင္ စက္႐ုပ္ေတြက လူသားတို႔၏ ေနရာမ်ားကို အစားထိုးလာၾကေပေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဆိုသူေတြ လုပ္ငန္းခြင္က ထြက္ခြာသြားရမည့္ အေရးကလည္း ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ကမၻာ့ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ က်ဆံုးသြားရေတာ့မည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးစနစ္က ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ႏိုင္သူမ်ား၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သည့္ အေတြးအျမင္ရွိသူမ်ား၊ ဖန္တီးတီထြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေနၾကသည္။ ယင္းပညာေရးစနစ္သည္ အနာဂတ္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး AI လမ္းေၾကာင္းကိုေရာက္ေစရန္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္မည့္ ပညာေရးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားရေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံပညာေရးတိုးတက္ရန္ဆိုသည္မွာ နည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရမည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားသလို ကမၻာ့အျမင္ျဖင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ကမၻာ့ပညာရပ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ KMITL တကၠသိုလ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကမွ Carnegie Mellon University ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးအဆင့္ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗ်ဴဟာအျဖစ္ခ်မွတ္ထားသည့္ Thailand 4.0 သည္ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ပညာေရးတြင္ အမ်ားဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္က အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မဟုတ္ေသးပဲ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ကို လိုခ်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္သည္ ေအာက္ေျခကမစဘဲ တကၠသိုလ္က စေျပာင္းေနသည္။ ကမၻာ့အဆင့္ တကၠသိုလ္ ၁၀၀ စာရင္းဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၃၅၀ အတြင္းသာဝင္ေသးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္တစ္ခုက မထင္မွတ္ ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၅၀ ထဲဝင္သြားသည္။ ထိုင္းေတြ ဆတ္ဆတ္ခါသြားၿပီး တကၠသိုလ္ကို ကမၻာ့အဆင့္ျပန္ျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ သူတို႔လည္း ေဈးကြက္ စီးပြားတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းအဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္။ 

E-01
(Ref: The Nation)


  • VIA