News

POST TYPE

EDUCATION

ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားပညာေရး အလွည့္အေျပာင္း
06-Jan-2018

x

ထုိင္းႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill) မရွိေသးျခင္းႏွင့္ အေတြးအျမင္ (Mindset) တို႔ကို ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဘက္ကလည္း သူတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေရွ႕တန္းတင္ စိုးမိုးထားျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ပညာရွာေရးတြင္ ဆရာသာ အေရးပါသည္ဆိုသည့္ အစြဲမ်ားကို မခၽြတ္ႏိုင္ေသးျခင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အာသာပို အနန္သာဗိုရာဆာကာက ထိုင္းႏိုင္ငံလူငယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ားမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အသံုးခ်ပံုမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ 

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ ပညာေရးသုေတသနဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဆရာအာသာပိုက - “နည္းေဟာင္းေတြနဲ႔ အသိပညာကို ရယူဖို႔ဆိုတာ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး” ဟူ၍လည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ယေန႔လူငယ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုလာတယ္။ သူတို႔ေတြးေခၚမႈေတြကို အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မယ့္ ေဒတာေတြကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔လိုအပ္ေနတယ္။ ဒီေခတ္မွာ သူတို႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

ယေန႔ေခတ္စီးပြားေရးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ႀကိဳးကိုင္သြားမည့္ ေအာ္ပေရတာမဟုတ္။ စြန္႔ဦးပညာရွင္သေဘာျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို လိုအပ္ေနသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ပညာေရးစနစ္က လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲေပးမွ ရေပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Operator ဆိုသည့္ ဦးေဆာင္သူ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုမလို Entrepreneur ဆိုသည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လိုအပ္ေနသည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုအပ္သည့္ ေတြးေခၚပံုစနစ္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအသစ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ သင္ၾကားနည္း စနစ္သစ္ေတြလိုသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသေဘာတရားေတြကိုပါ ေျပာင္းလဲေပးရေပလိမ့္မည္။

ေခတ္သစ္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္မွာ ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူရမည့္ (Self-directed Learning) ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး၊ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆန္းစစ္ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္မည့္ အေတြးအျမင္မ်ိဳးေတြ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ ကိုယ္တိုင္စီစဥ္၊ ကိုယ္တိုင္စိတ္ျဖာႏိုင္မည့္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူပိုင္ခြင့္ (Autonomous Learning) လည္း ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျမန္ဆံုး ရယူေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Thai Education 4.0 ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္သည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အေတြးအျမင္မ်ိဳး ရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ လက္ရွိပညာေရးစနစ္က ထိုအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာကစၿပီး ေျပာင္းလဲရလိမ့္မည္။ ဆရာေတြကိုယ္တိုင္က နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္မႈကို နားလည္မွ ကေလးေတြကိုလည္း ျပန္လည္သင္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဆရာအာသာပိုက အစိုးရက အသက္ေမြးပညာ သင္ၾကားမႈအဖြဲ႔ PLC (Professional Learning Community) ဖြဲ႔စည္းေပးထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။ လက္ေတြ႔က်သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို အစိုးရက လမ္းေၾကာင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“PLC စနစ္ကို ေက်ာင္းေတြမွာ အသံုးျပဳေတာ့မယ္ဆိုတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အတူလက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ေလ့လာႏိုင္ၾကေတာ့မယ္။ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တာကို ဦးစားေပးၿပီး အတန္းထဲမွာ ေျဖရွင္းၾကတယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အင္တာနက္သံုးႏိုင္စြမ္းက ပိုၿပီးတိုးတက္ျမင့္မားလာသည္။ ဆရာေတြဘက္ကလည္း တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ႀကံေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အေျခခံသည့္ သင္႐ိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာကို ေက်ာင္းတစ္ေနရာတြင္သာ ရႏိုင္သည့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ပညာကို မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိထားရန္ လိုပါသည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို ႐ႈျမင္ေတြးထားရန္ လိုသလို၊ ဆရာေတြဘက္ကလည္း ေက်ာင္းျပင္ပ ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ေပးရမည္ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၾကရန္ လိုပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ စိတ္ထက္သန္မႈရွိေရး၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေရး၊ အေတြးအျမင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ဦးတည္သင္ၾကားဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းထဲမွာ က်ိတ္လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ျပင္ပေလာကနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွ ရေတာ့မယ္။ ဥပမာ-ေက်းလက္က ကေလးေတြဆိုရင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ပညာေရးမွာ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရင္ သူတို႔မိဘေတြကိုပါ အေထာက္အကူေပးရာေရာက္မယ္”ဟု အာသာပိုက ေထာက္ျပသည္။ 

အနာဂတ္ပညာေရးသည္ အစဥ္အလာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္ေန၍မရေတာ့။ အစဥ္အလာလမ္းေၾကာင္းက ေဖာက္ထြက္ၿပီး အိုင္စီတီပညာေရး၊ Entrepreneur ပညာေရးမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပညာေရး လက္ေတြ႔ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္သည့္ ပညာေရး၊ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးတည္သည့္ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ပညာေရးလည္းျဖစ္သည္။                                            

E01 
(Ref: The Nation)


  • VIA