News

POST TYPE

EDUCATION

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား
06-Jan-2018


ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း (Vocational Education) မ်ားကို ကုန္သြယ္မႈ၊ လက္မႈပညာ၊ နည္းပညာသင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ၾကပါသည္။ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို Career Education သို႔မဟုတ္ Technical Education ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိသည္။ 

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းစာခ်ည္းသက္သက္ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြးမႈတစ္ခုခုပညာျဖင့္ ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ အတတ္ပညာတစ္ခုကို သင္ၾကားေပးရန္ ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းပညာသင္ၿပီးလွ်င္ ေပါင္းကူးအေနႏွင့္ ဆက္တက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဆက္တက္သည့္အတန္းမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔တက္ၿပီးလွ်င္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားေစသည့္ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အထက္တန္းအဆင့္ လြန္ေျမာက္လွ်င္ Post-secondary အဆင့္အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္အဆင့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္တက္ေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးၿပီး ဘြဲ႔တစ္ခုခု သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဥပမာ Polytechnic Institutes မ်ားႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အသက္ေမြးပညာသင္ၾကားေရးကို အထက္တန္းအဆင့္တြင္ သင္ယူႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၉ တန္းအဆင့္ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ခုေပးထားသည္။ Lukio ဟုေခၚသည့္ အထက္တန္းေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဆက္တက္မည္ေလာ၊ အသက္ေမြးပညာလိုင္းကို ေျပာင္းမည္ေလာဟု ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည္။

Lukio သည္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအထိ ဆက္သြားႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၉ တန္းအဆင့္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္လိုင္းစလံုးသည္ ၃ ႏွစ္ဆက္တက္ရသည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ Lukio လိုင္းကို ၃ ႏွစ္ တက္ၿပီးလွ်င္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ အသက္ေမြးပညာသင္လိုင္း လိုက္သူမ်ားကလည္း ၃ ႏွစ္ၿပီးလွ်င္ Finnish Polytechnics ေက်ာင္းကို ဆက္တက္ခြင့္ရွိသည္။ အသက္ေမြးပညာသင္လိုင္းမွ ဆင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း ဆက္တက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ 

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းလိုင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေပးထားသည္။ ဝင္ေငြနည္းသည့္ မိသားစုမွ သားသမီးမ်ားဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ျမဴနီစီပယ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ 

အသက္ေမြးမႈ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဩစႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ လင့္ခ်္တင္စတိုင္းႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အထူးဦးစားေပးသင္ၾကားသည့္ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံကလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပံုစံကိုယူၿပီး အသက္ေမြးမႈပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အျပည့္အဝ အေထာက္အပံ့ေပးရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေခတ္စားလာသည္။ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ကို တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ လူငယ္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ ပညာကို ဆက္လက္သင္ၾကားသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္အစိုးရက စက္မႈလုပ္ငန္း သမဂၢႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းဆင္း လူငယ္မ်ားကို အလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းစနစ္မ်ားမွာ အားလံုးဆင္တူၾကသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို မည္သည့္လုပ္ငန္းကမဆို အသိအမွတ္ျပဳေသာေၾကာင့္လည္း အသက္ေမြးပညာကို အထင္ႀကီးစြာျဖင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသည္။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းၿပီးပါက အသက္ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ အသက္ေမြးမႈပညာသင္ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုကို လိုက္ႏိုင္သည္။ အထက္တန္းပညာအျဖစ္ အသက္ေမြးမႈ ပညာသင္ၾကားမႈ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ႏိုင္သည္။ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အားကစားပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အားကစားဝါသနာပါသူမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ညီသည့္ ပညာလည္းသင္ေပးၿပီး အားကစားနည္းစနစ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးသည္။ အျခားလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုမွာ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္သာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ အထက္တန္းအဆင့္လြန္ ေကာလိပ္အဆင့္အထိ ေလးႏွစ္သင္တန္းမ်ားလည္းရွိၿပီး ဘြဲ႔ေပးသည္။ ေလးႏွစ္ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ၿပီးလွ်င္ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္တက္ခြင့္ရွိသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာမ်ားကို အထူးျပဳသင္ၾကားေပးသည္။

E-01