News

POST TYPE

EDUCATION

ထိုင္းပညာေရးစနစ္ က်ဆံုးေနၿပီလား
25-Nov-2017

UNESCO ၏ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေနၿပီး၊ ထိုင္းျပည္သူေတြကလည္း ထိုနည္းတူျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ မ်က္လံုးျပဴးသြားရသည္။

UNESCO ၏ 2017-18 Global Education Monitoring Report တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ပညာေရးအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ ေဝဖန္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးက လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ က်ဆံုးေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ လက္ရွိ စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံပညာေရးဘက္တြင္ ပ်က္ကြက္ေနမႈမ်ားကို ေဝဖန္ ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမၻာႀကီးႏွင့္အညီ ေခတ္မီသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးတြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္သင့္ၿပီဟုထင္သည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသူတို႔အား လံုးဝ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာႏွင့္ မိဘမ်ားကို ဦးစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၂၁ ရာစုႏွင့္အညီ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ICT ကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတြကို ဦးစြာ နည္းပညာႏွင့္ ထိေတြ႔ေစၿပီး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာမ်ားျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

တစ္ခ်ိန္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကေလးတိုင္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထိ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရမည္ဟု ကတိေပးျခင္း ခံခဲ့ရဖူးသည္။ လာမည့္ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဆိုကာ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိသူမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရးကို လုပ္ေဆာင္သည့္အေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ အိုခ်ာ ကိုယ္တိုင္ ကတိေတြ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူသာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးကေတာ့ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

OECD ႏိုင္ငံမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ “Education at a Glance 2017” အစီရင္ခံစာတြင္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးကို ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံ GDP မွ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ၿဗိတိန္က ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒိန္းမတ္က ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နယူးဇီလန္က ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးအတြက္ GDP မွ အသံုးျပဳမႈမွာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ထိုပမာဏသည္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးသည္ဆိုေသာ္လည္း ပညာေရးတြင္ ေဇာက္ထိုးဆင္းၿမဲျဖစ္ေနသည္။ 

ယမန္ႏွစ္ကတည္းက WTO အဖြဲ႔ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ဆူပါခ်ိဳင္ ပါနစ္ခ်ပက္ဒီက ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ “A University for the 21st Century” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစာတမ္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ က်ဆံုးေနရပံု၊ ဘတ္ဂ်က္ကို မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပံု၊ ႏိုင္ငံတကာကို မယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားခဲ့သည္။ မူဝါဒ ေရးဆြဲသူမ်ား အေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္၏ အခက္ေတြ႔ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရး၏ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈမ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္ရသနည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္သြားခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ နာမည္ ေက်ာ္ေနသည့္ Programme for International Students Assessment (PISA) စစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ တိုင္ေပႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတြင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေနၾကသည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့သိပၸံႏွင့္ သခ်ၤာစစ္ေဆးမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကလည္း အရွိန္ႏွင့္ေျပးၿပီး တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူသည္ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္။ အရည္အေသြးျပည့္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ Quality ပညာျဖစ္ေရး၊ ဘြဲ႔ရလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာေရးတို႔ကို ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ 

PISA စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္က ၅၄ လိုက္ေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စာေမးပြဲကတည္းက နာလန္ မထူႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက PISA စာေမးပြဲတြင္ သခ်ၤာ (အဆင့္ ၅၄)၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ (အဆင့္ ၅၇)၊ သိပၸံ (အဆင့္ ၅၄) ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးက အေလးအနက္ထားေနသည့္ PISA အေပၚ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ရေသးသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာသည္။ 

အစိုးရအေနႏွင့္ ပညာေရးတြင္ အထက္တန္းစားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ကြာဟမႈမရွိေစေရး တစ္ခုတည္းကို လုပ္ေဆာင္ေန၍ မျဖစ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပမွ ေက်ာင္းအေကာင္းစားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္မွ ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ကြာျခားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စာကိုလည္း ကမၻာ့အဆင့္အတိုင္း တတ္ေျမာက္ေစရန္ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္မွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း နံပါတ္ ၂ အဆင့္ေလာက္ကို ပညာေရးစနစ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္

- ဆင္းရဲသည့္သူ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။

- ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ အပါအဝင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။ ဖင္လန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သံုးမ်ိဳးကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ၾကသည္။

- ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာေတြ၏ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးေတြကလည္း ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ မိဘေတြကလည္း ေလးစားခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္ကိုးစားၾကသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဘြဲ႔ရမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏႈန္းက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ပညာေရးတြင္ သာမန္ဘြဲ႔ႏွင့္ ဆရာ မခန္႔။ အနည္းဆံုး မာစတာဘြဲ႔ေလာက္က စခန္႔သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဖင္လန္ ပညာေရးစနစ္အတိုင္း က်င့္သံုးသည္ဆိုေစ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခန္႔ထားမႈမွာ အားနည္းလွသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြးျပည့္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး က်ဆံုးေနျခင္းအေၾကာင္း တရားမွာ UNESO က ခ်မွတ္ထားသည့္ Quality ပညာေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးျခင္း၊ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရး (Education for all) ဆိုသည္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု UNESCO က သံုးသပ္ထားသည္။ 

(Ref: Bangkok Post)
E-01

  • VIA