News

POST TYPE

EDUCATION

ဖင္လန္ ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္မႈ
11-Nov-2017 tagged as


ဖင္လန္ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈသည္ (educated, skilled, motivated) ဆိုသည့္ ဆရာေတြ ေပါမ်ားေနျခင္းမွာ အဓိကအခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပညာတတ္သူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အလုပ္အေပၚ ေစတနာထားကာ သင္ၾကားေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေနရသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ ဆရာမ်ားအေပၚ ေလးစားတန္ဖိုးထားပံုခ်င္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတြက ေတာ္ၿပီးတတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း မိဘေတြက စိတ္ခ် လက္ခ် သားသမီးမ်ားကို လႊဲအပ္ထားႏိုင္ၾကသည္။

သူတို႔ တကၠသိုလ္ေတြကလည္း အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုးေတြကို ေ႐ြးထုတ္ၿပီး အေတာ္ဆံုးေတြျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးေနသည္။ မူလတန္းသင္သည့္ ဆရာက အနည္းဆံုး မာစတာဘြဲ႔ရေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ဆရာအလုပ္ကို ဆရာအတတ္သင္ လက္မွတ္မရွိဘဲ လုပ္၍မရ။ ဘြဲ႔ေတာ့လည္း ထူးခၽြန္၊ ဆရာအတတ္သင္ကလည္း မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေမြးထုတ္ရမည္ကို ပံုစံခ်ေပးထားသျဖင့္ သူ႔ႏိုင္ငံ သူ႔လူမ်ိဳး သူတို႔ပညာေရးအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ စနစ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာတိုင္းကို မည္သို႔သင္ဟု ကန္႔သတ္ပိုင္းျခား ဖိႏွိပ္ထားျခင္းမရွိ။ ႀကိဳက္သည့္စနစ္၊ ႀကိဳက္သည့္နည္းျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ဆရာေတြက အၿမဲတမ္း တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရသည္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြ လုပ္ေနရသည္။ ပိုေကာင္းေအာင္ မည္သို႔ သင္ရမည္နည္းဆိုသည္မွာ သူတို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

သင္႐ိုးကို အစိုးရက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေပးၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဘယ္နည္းနဲ႔ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ သင္ဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိ။ ေရာက္ေအာင္သြားသာျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေက်ာင္းသားကို သူတို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းမ်ားႏွင့္ ေခၚေဆာင္လာလိမ့္မည္ဟု အစိုးရကလည္း ယံုၾကည္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ တာဝန္ေပးထားသူ ဆရာေတြက သာမန္ေတြ မဟုတ္ၾကဟု ခံယူထားသည္။

ဖင္လန္ပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္သည္ သင္ယူသူ ဗဟိုျပဳ (Learner-Centeredness) စနစ္ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသြင္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ မည္သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ သင္ရမည္၊ မည္သို႔ သင္ရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္သည္။

ေက်ာင္းသင္ပညာေရးတြင္ creative ႏွင့္ innovation ကို အၿမဲေရွ႕တန္းတင္ကာ သင္ၾကားေပးရမည္ဆိုျခင္းမွာ ဖင္လန္ပညာေရးတြင္ အေရးတႀကီးလုပ္ၿပီး ေျပာဆိုစရာပင္ မလိုေပ။ ကေလးတိုင္း၏ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကေလးလိုခ်င္သည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကိုေပးရန္ ဆရာေတြက အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာရပ္ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေအာင္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေစမည့္ စနစ္ေတြ ဆရာမ်ားတြင္ ရွိသည္။ သိပၸံ၊ ဝိဇၨာ၊ အႏုပညာ၊ လက္မႈ အားလံုးကို မွ်တေအာင္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးတီထြင္ၿပီး ပညာေပးသည္။ တပည့္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဆရာေတြက ဝန္းရံကာလိုက္ပါ သြားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

သူတို႔ဆရာေတြက သင္ယူသူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ အံ့ဩကာ သင္ယူႏိုင္မႈျဖစ္လာေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြကို ဖန္တီးေပးထားသည္။ သူတို႔ သင္နည္းစနစ္ေတြက ကေလးကစူးစမ္းၿပီး လုပ္ခ်င္လာေစရန္ တြန္းအားေပးနည္းျဖစ္သည္။ ကေလးကို ငါ ျဖစ္ခ်င္တာ လိုက္လုပ္ဟု မခိုင္း။ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဆိုျခင္းကို တိုက္တြန္းထားၿပီး သူ သြားခ်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျပေပးလိုက္သည္။

ဖင္လန္ပညာေရး၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ ယံုၾကည္မႈျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ားကို စစ္ေဆးေရး ဝင္ေလ့မရွိ။ ဆရာတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ အကဲျဖတ္ ပိုင္းျဖတ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ အထက္က ေအာက္ကို အမိန္႔ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့မရွိ။ ဆရာအားလံုးကို ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖင္လန္ပညာေရးတိုးတက္ရျခင္းမွာ အၿမဲတမ္း ပိုင္းျဖတ္သည္။ သုေတသန လုပ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ နည္းလမ္းေတြ အၿမဲရွာသည္။ ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အၿမဲ ပူးေပါင္း ကူညီသည္။ အျခားမည္သည့္ ပညာရွင္ကိုမဆို တန္ဖိုးထားၿပီး တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းကာ အေျဖရွာတတ္သည္။ ပညာရွင္ျမတ္ႏိုးသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သလို ဆရာကို တန္ဖိုးထားသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ဖင္လန္ပညာေရးကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

(ဖင္လန္ႏိုင္ငံေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Sanni Grahn-Laasonen ၏အျမင္ျဖစ္ပါသည္။)

(Ref: Finnish Ministry of Education and Culture)
E-01

  • VIA
  • TAGS