News

POST TYPE

EDUCATION

ကမၻာ႔ပညာေရးႏွင့္ သင္ယူမႈကပ္ဆိုက္ျခင္း
07-Oct-2017 tagged as ကမၻာ့ပညာေရး


ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ (World Deve- lop mant Report 2018) အစီရင္ခံစာ ထြက္လာသည္။ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည့္ လူငယ္မ်ား၏  အနာဂတ္ ေပ်ာက္ေနၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ပညာေလာက္ကိုပင္ သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းစေတြလည္း ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ကမၻာ့ပညာေရးသည္ သင္ယူမႈကပ္ (Learning Crisis) ႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်ာင္း မတက္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေသာ္လည္း စာမတတ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ေနရသည္။

World Development Report 2018: “Learning to Realize Education’s Promise” အစီရင္ခံစာတြင္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ သင္ယူသူခ်ည္းသက္သက္ ရွိေနရန္မဟုတ္။ သင္ယူမည့္သူ (ေက်ာင္းသား) မ်ားလည္း ရွိေနရမည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ယူသူႏွင့္ သင္ၾကားသူရွိလွ်င္လည္း တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္မွ၊ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခုကို ရရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္။ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာျဖင့္သာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳးႏွင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို မေပးႏိုင္လွ်င္ ပညာသင္ရသည္မွာ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကေလးမ်ား စာမတတ္ခဲ့မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ကေလးမ်ား သန္းခ်ီၿပီး စာေရး၊ စာဖတ္၊ အေျခခံသခ်ၤာ အတြက္အခ်က္မ်ားကိုပင္ မတတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ပညာေခတ္ကို လမ္းဖြင့္ေပးထားႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာကို တတ္ေအာင္ မသင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ရေအာင္ မယူႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပးကားေပး၏မရ၊ ေကၽြးကားေကၽြး၏ မဝဆိုသလို ျဖစ္ေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လိင္ခြဲျခားမႈမ်ား ခံစားေနရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ားသည္ အေျခခံပညာ (အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္) “အ” သံုးလံုးပင္ မတတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို သင္ယူမႈကပ္ဆိုက္ျခင္း (Learning Crisis) ဟု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“သင္ယူမႈ ကပ္ဆိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ရင္ သူတို႔ဝင္ေငြလည္း ေကာင္းမယ္၊ က်န္းမာေရးအျပင္ ဘဝအေနအထားေတြပါ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပညာေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို ျဖစ္လာေစတယ္။ ပညာေၾကာင့္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းက ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္မာလာေစတယ္။ ပညာေၾကာင့္ အနာဂတ္ လူမႈေရးေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တိုးတက္လာတဲ့ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ  ပညာမွာ အေျခခံေနတယ္။ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ပညာမတတ္သူေတြကို ေမြးထုတ္ေပးေနရတယ္ဆိုတာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသလိုပဲ။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ဒီလိုဆံုး႐ံႈးမႈႀကီး ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဘဝမွာ သူတို႔ကို ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပညာတတ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ မလုပ္ေပးႏိုင္တာဟာ မတရား လုပ္ေနသလိုပါပဲ”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ယမ္ကင္က ေျပာၾကားသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရး ကပ္ဆိုက္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ ပညာေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားသည္ “လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရး၊ သင္ယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပး”ရန္လည္း လိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အားလံုး သင္ႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အေရးေပး၊ တတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးရန္ အထူး အေရးႀကီးလာသည္။ 

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ကင္ညာ၊ တန္ဇန္းနီးယားႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာမန္ အဂၤလိပ္စာေလာက္ကို မဖတ္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ (The name of the dog is Puppy.) ဆိုသည့္ စာေၾကာင္းအဓိပၸာယ္ကိုပင္ မသိျဖစ္ေနသည္။ အဂၤလိပ္လို ေရးေပးလည္း နားမလည္၊ ကစ္ဝါဟီလီ ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးေပးလည္း မသိ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆရာက ပါးစပ္က ေျပာျပသည္ကို ေက်ာင္းသား သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္သာ ေရးေရးသိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသတြင္ တတိယတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ ၄၆ ထဲမွ ၁၇ ကို မႏုတ္တတ္ေပ။ ပဥၥမတန္းအဆင့္တြင္လည္း သူ႔အဆင့္ႏွင့္ညီသည့္ သခ်ၤာကို ေကာင္းစြာ မတြက္တတ္ေပ။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ားထက္ ဆင္းရဲသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲ ေဒသမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ သင္ယူမႈ ကပ္ဆိုက္ေနၾကသည္။ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားထက္ စာတတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းေနၾကရသည္ဟုဆိုသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ (Learning for All) ဆိုသည့္ အားလံုး ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးကို အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔မွသာ ပညာေရး အဆင့္အတန္းသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာစရာ အေၾကာင္းရွိသည္။ 

၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပီ႐ူးႏိုင္ငံသည္ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းမွာ (Learning for All) ကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လိုင္ေဘးရီးယား၊ ပါပူအာ နယူးဂီနီႏွင့္ တြန္ဂါေဒသမ်ားတြင္လည္း ပညာေရးအဆင့္ တိုးတက္လာျခင္းမွာ ေအာက္ေျခကစၿပီး စနစ္တက် ျမႇင့္တင္ ေပးလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

“ပညာေရး တိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ တကယ့္ ပကတိ အမွန္တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ အမွန္တရားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ရင္နာစရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ အမွန္ကိုသိရမွ ျပဳျပင္သင့္တာကို ျပဳျပင္ႏိုင္မယ္။ ေက်ာင္းထဲကို ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ေခၚထည့္ထားႏိုင္႐ံုနဲ႔ ပညာေရး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေပါလ္႐ိုးမားက ဆိုသည္။

“ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားခ်င္း လုပ္ခ်င္ရင္ အစိုးရ၊ မီဒီယာ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဆရာေတြ၊ မိဘေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ တညီတညြတ္တည္း အားလံုး ပူးေပါင္း ပါဝင္လာမွရမွာ။ သူတို႔အားလံုးက ပညာေရးကို တန္ဖိုးထားၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိမွလည္း ေျပာင္းလဲလာမွာ”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ပညာေရးစီနီယာ ဒါ႐ိုက္တာ ေဂ်မီ ဆာဗီဒရာ၏ စကားကလည္း အေလးထားစရာ ျဖစ္သည္။

E-01
(Ref: World Development Report 2018: ‘Learning to Realize Education’s Promise’)