News

POST TYPE

EDUCATION

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ
25-Aug-2016

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စဖြင့္သည္မွာ ဇြန္လဆန္းမွ ယခုဩဂုတ္လကုန္ပိုင္းအထိ သုံးလျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) မွ စတင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည့္ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္ သုံးလအခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သူငယ္တန္း (KG) သင္ဆရာမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္တို႔၏ သေဘာထားအျမင္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ (အ.ထ.က၊ သကၠလ၊ တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)

သူငယ္တန္း (KG) သင္တာ သုံးလသက္တမ္းမွာ ေတြ႔ရွိခ်က္ရ အရင္လိုစာေတြ႐ြတ္၊ စာေတြေရးေနျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္ ေျခာက္ရပ္အတိုင္း ေက်ာင္းအမ်ားစု သင္ၾကားေနၾကတာ အမွန္ပါ။ နယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ တတ္သိမႈေတြက လုပ္ေနတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားအလိုက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ (၂) လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနမွာပါပဲ။ ေက်ာင္းအုပ္ရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ မိဘမ်ား ပူးေပါင္းမႈ၊ ဆရာမ်ားရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏိုင္မႈက အေရးပါေနပါတယ္။ အစိုးရ ပညာေရးဌာနက KG Kit တစ္မ်ိဳးကလြဲ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အျခားလစဥ္ကုန္က်မႈ စာသင္ခန္း မလုံေလာက္မႈ၊ သင္ေထာက္ကူ နည္းပါးမႈေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းနဲ႔ နယ္ေက်ာင္း ေက်းလက္ေက်ာင္း ကြာျခားမႈ ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ကေလးငယ္မ်ား သင္ယူမႈ အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီသလို အစိုးရဌာနက ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရး အားထည့္ စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ဆို ခိုင္းၿပီးပစ္ထားရင္ေတာ့ ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိရင္ေတာ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနဦးမွာပါ။ 

စနစ္သစ္တစ္ခု အေျပာင္းမွာ မွန္ကန္တဲ့ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူက အေရးပါပါတယ္။ ဘာမွမသိဘဲ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚ ေလွ်က္ေနရင္ ခရီးတြင္လွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူငယ္တန္း (KG) က အထူးသင္႐ိုး (Special Course) ျဖစ္တာမို႔ လက္ရွိရွိေနတဲ့ သင္ၾကားနည္း ပ႐ိုဂရမ္ေတြ၊ Uninstall (ယခင္ စာေရး၊ စာက်က္ခိုင္းျခင္း မလိုအပ္ဘဲ သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္အလိုက္ တတ္သိမည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္း) လုပ္ၿပီး Upgrade လုပ္မွ အဆင္ေျပမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင္တန္းေပး၊ နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝမႈက မရွိမျဖစ္ လိုေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ရာထူးတိုး ေျပာင္းေ႐ႊ႕အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ပါတယ္။ သူငယ္တန္း (KG) အထူးဆရာမ်ား သီးသန္႔ခန္႔ထား သင္တန္းေပး ခန္႔ထားျခင္းက ႏွစ္စဥ္သင္တန္းေပးမႈ ေလ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္သလို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တည္ၿမဲလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္ အားလုံးမွာ ရာထူးတိုး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲ ရွိေနဆဲပါ။ ေနာက္ အဆင့္တစ္ခုမွာ လုပ္သက္ရလာၿပီး ကၽြမ္းက်င္မယ္ ဆိုတာနဲ႔ ရာထူးတိုးသြား၊ ျပန္ေျပာင္းသြားတတ္လို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပင္ပပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားလို မဟုတ္ဘဲ အစမ္းသပ္ခံ၊ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး ဆိုတာမ်ိဳး သင္ယူမႈ၊ သင္ၾကားမႈေတြ ခါးျပတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္တန္း (KG) ဆင့္ သီးသန္႔ခန္႔ၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ လစာခံစားမႈ ေပးထားရင္ ဒီျပႆနာေတြ ရွင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ဝါသနာ၊ ေစတနာပါတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သူငယ္တန္းဆင့္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ သူငယ္တန္းသင္ ဆရာသီးသန္႔ ေခၚယူခန္႔ထားသင့္ပါတယ္။ 

မိဘမ်ား ပူးေပါင္းမႈ ပညာေရး ခံယူခ်က္ေတြက သူငယ္တန္းပညာေရးမွာ အဓိကက်ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္အလိုက္ တတ္ေျမာက္မႈေတြတိုင္း အိမ္မွာ၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ထိေတြ႔ခံစားတတ္သိမႈေတြကို အေျခခံထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ား အေနနဲ႔ သူငယ္တန္းသင္ ဆရာမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ၫွိႏႈိင္းပံ့ပိုးမႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ စာရိတၱပိုင္း၊ ဗဟုသုတပိုင္း လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းေတြ အေျခခံတတ္ေျမာက္ၿပီး ရည္မြန္တဲ့ လိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ လူေကာင္း၊ လူေတာ္ေလးေတြ ျဖစ္လာေရးက ကေလးေတြအတြက္၊ ေလာကအတြက္ အေကာင္းဆုံးဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြ ရွိလာဖို႔ ေျပာင္းလဲေမြးျမဴမွရပါေတာ့မယ္။ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္တတ္ေျမာက္မႈကို အေလးေပးရပါမယ္။ မိဘအမ်ားစုက (ကေလးအသက္) ေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ရင္ ပီတိျဖစ္ၿပီး ေစတနာေလာဘေတြနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ စာေတြသင္ခိုင္းေနရင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရင့္သန္ေသးတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ ဒဏ္ျဖစ္သြားတတ္တာကို သတိမူေစခ်င္ပါတယ္။ မိမိသူငယ္တန္းအ႐ြယ္ ကေလးကို က်ဴရွင္ေတြ အတင္းတက္ခိုင္း၊ အတင္းသင္ခိုင္းေနတာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပညာေရးဌာနရဲ႕ ပညာေရး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ လြဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး လမ္းျပသင့္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။                                                  

ဦးစိုးမင္း (မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ေဖ်ာက္ဆိပ္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)

ေက်ာင္းဖြင့္တာ သုံးလရွိၿပီဆိုေတာ့ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ အားရစရာေတာ့ မရွိေသးပါဘူးေပါ့။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိေနၾကမွာပါပဲ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရဘက္ကေန အေဆာက္အအုံေတြ၊ သင္ေထာက္ကူနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေတြ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အျဖစ္သင့္ဆုံးကေတာ့ B.A/ B.Sc ဘြဲ႔ရမ်ားကို သူငယ္တန္း (KG) အထူးျပဳသင္တန္းမ်ားေပးၿပီး သီးသန္႔ခန္႔ထားေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ။ သူငယ္တန္း (KG) သင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကေတာ့ သင္ေထာက္ကူျပည့္စုံမႈနဲ႔ ဆရာရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၾကတာပါပဲ။ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္မွာ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ ေဒသေတြကေတာ့ ရွိတာေပါ့။ 

အားနည္းခ်က္ကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ဘာေၾကာင့္အားနည္းတယ္ ဆိုတာကို အေျဖရွာၿပီး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္တာေပါ့။ သူငယ္တန္း (KG) အထူးျပဳ သီးသန္႔မထားရွိတဲ့အတြက္ အခုရာထူးတိုးေတြ ထြက္သြားေတာ့ သူငယ္တန္း (KG) သင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ပါသြားတယ္ေလ။ ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထားဖို႔ ဆိုတာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ ရွိသူနဲ႔ ပဲပြဲျဖစ္ေအာင္ ကၾကျပန္ရတယ္ေလ။ အဆိုးဆုံးက သူငယ္တန္း (KG) သင္တန္းဆင္းေတြ အလယ္တန္းဆင့္ကို ေရာက္ကုန္တာပါပဲ။ သူငယ္တန္း (KG) သင္တန္းမတက္ဖူးတဲ့သူက သူငယ္တန္း တာဝန္ယူရေတာ့ ကြင္းဆက္ျပတ္ကုန္တာေပါ့။ မိဘေတြကေတာ့ ေပ်ာ္႐ႊင္ေဆာ့ကစားၿပီး သင္ၾကား၊ သင္ယူတာကို စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ထဲ၊ ႐ြာထဲမွာ စာေရး၊ စာဖတ္ ခိုးသင္ေနၾကပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ သူငယ္တန္း (KG) ပညာေပး ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။                   

ေဒၚသီတာ (အမက (၁၀) တာေမြ၊ သူငယ္တန္း (GK) သင္ ဆရာမ)

ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ဒီထက္ပိုေအာင္ျမင္ေစခ်င္ရင္ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္တန္း (KG) သင္ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ ေနေပ်ာ္ေအာင္ အစစအရာရာ စီစဥ္ေပးေစခ်င္သလို သူငယ္တန္း (KG) စာသင္ခန္း ပီသေအာင္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းအားလုံး ျဖည့္ဆည္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားစုက သင္႐ိုးရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို နားလည္ၿပီး ကေလးေတြ သင္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ပင္ပင္ပန္းပန္း သင္ၾကရတာပါ။ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးမယ့္ သူငယ္တန္း (KG) ဆရာ၊ ဆရာမရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္ခန္းစာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေပၚ မူတည္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူငယ္တန္း (KG) သင္တန္းဆင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ၾကားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကြင္းဆက္မျပတ္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္မွာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးေတြ အတြက္ကေတာ့ လက္ခံဖို႔ ခက္လိမ့္မယ္။ 

မိဘေတြဘက္က သင္႐ိုးသစ္အေပၚ ယုံၾကည္ဖို႔ မရဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရွးကသင္နည္းစနစ္ကို သေဘာက်တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပညာေရး အေျပာင္းအလဲကို မယုံၾကည္၊ စိတ္မခ် ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ စာမသင္ေသးတာကို စိတ္ပူေနၾကတာပါ။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အားသာခ်က္ေတြ ကေလးေတြ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အျပည့္အဝ ရႏိုင္မယ့္ သင္ၾကားနည္းေတြကို မိဘေတြကို ရွင္းျပေပးရပါမယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ မိဘေတြကိုေခၚၿပီး ေလ့လာေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဆရာအမ်ားစုကေတာ့ သင္႐ိုးရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို နားလည္ၿပီး ကေလးေတြရေအာင္ သင္ေပးေနၾကပါတယ္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း မျပည့္မစုံတာ၊ ေနရာအခက္အခဲ၊ ေထာက္ပံ့မႈ အားနည္းတာေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မေပါက္ေျမာက္တာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းထပ္ေပးမယ့္အစား လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ရွင္။                                                                   
ေဒၚနီလာဝင္း (သူငယ္တန္း (KG) ျပ၊ အ.ထ.က ၃၅၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)

အခုအခ်ိန္ထိ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္ နယ္ပယ္ေျခာက္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမႈမွာ သင္သေလာက္ကေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ ရည္မွန္းခ်က္ေရာ ပါတယ္။ အားလုံးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သင္ခန္းစာရဲ႕ ေမၽွာ္မွန္းရလဒ္ေတြ မရပါဘူးရွင့္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာ ဒီသူငယ္တန္းသင္႐ိုးသစ္ ေျပာင္းဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ အားနည္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သင္႐ိုးသစ္အတြက္ အဓိက လိုအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ မရွိေသးဘဲနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမို႔ေၾကာင့္ပါ။ 

အစိုးရဘက္က ကၽြန္မတို႔ အၿမဲေျပာေနတဲ့ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳး၊ စာသင္ခန္း၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးနဲ႔ သင္ေထာက္ကူ ကစားကြင္းတို႔ကို လုံေလာက္မၽွတေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ေတြပါ။ ကေလးေတြဟာ သင္ယူမႈကို ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာနဲ႔ ဖိစီးမႈမရွိဘဲ တစ္သက္တာ သင္ယူလိုစိတ္ေတြ ေမြ႔ေလ်ာ္ေစဖို႔၊ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ သင္ယူမႈဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးဖို႔က အေစာက လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံမွပါ။ 

စစ္တမ္း (သူငယ္တန္း သင္႐ိုးသစ္အေပၚ ဆရာမ်ား၏ နားလည္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္) က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းအၿပီးမွာ ေကာက္တဲ့ရလဒ္ပါ။ အလုံးစုံ မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ သင္တန္းက အစကတည္းက အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာပါ။ တက္ခ်င္သူ မတက္ရ၊ မတက္ခ်င္သူလာ တက္ရ အေျခအေနရယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ႏွစ္ေယာက္ စသျဖင့္ ေခၚတဲ့အတြက္ ကေလးနည္းတဲ့ ေက်ာင္းမွာ သင္႐ိုးသစ္တတ္ကၽြမ္းသူ ပိုၿပီးကေလးမ်ားတဲ့ ေက်ာင္းမွာ လိုအပ္လာပါတယ္။ သင္႐ိုးကို စိတ္မဝင္စားဘဲ လာတက္ရသူေတြလည္း နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္ သူငယ္တန္း (KG) သင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္မံသင္တန္းေပးသင့္ပါတယ္။ သူငယ္တန္း (KG) သင္မယ့္သူ၊ သင္ရမယ့္သူ အားလုံးကိုေပါ့။ သင္တန္းရက္လည္း တိုးသင့္ပါတယ္ရွင္။ 

ရာထူးတိုးနဲ႔ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ပါသြားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအစား သူငယ္တန္း (KG) သင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရင္ေတာ့ သင္ခန္းစာ ေပါက္ေျမာက္ဖို႔ ထူးၿပီး အဆက္မျပတ္ႏိုင္ပါဘူးရွင္။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္တန္း သင္႐ိုးတတ္ကၽြမ္းသူ ခ်က္ခ်င္းေရာက္မလာရင္ေတာ့ ေန႔စဥ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စတဲ့ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈေတြ အဆက္ျပတ္ၿပီး နယ္ပယ္ေျခာက္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔ အားနည္းသြားမွာ အမွန္ပါပဲရွင္။ 

မိဘေတြဘက္က သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ စာေရးစာဖတ္ ေနာက္က်မွာကိုပဲ အထူးစိုးရိမ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္ရွင္။ ကၽြန္မကေတာ့ မၾကာခဏေခၚၿပီး သင္႐ိုးသစ္အေပၚနဲ႔ ကၽြန္မတို႔အေပၚ ယုံၾကည္ေပးပါ။ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္လည္း ဒီသင္႐ိုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ကိုပဲ ရင္ဆိုင္ရမွာမို႔ ကေလးေတြကို မိဘေတြရဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ရလဒ္ ေတြ မလြဲေအာင္၊ ကေလးေတြကို ဖိအားမျဖစ္ေစပါနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ က်ဴရွင္မသင္ဖို႔ အႀကံေပး တိုက္တြန္း ထားပါတယ္ရွင္။ 

ကၽြန္မ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ သူငယ္တန္း (KG) သင္႐ိုးသစ္အတြက္ ဆရာ၊ စာသင္ခန္း၊ ကစားကြင္းနဲ႔ သင္ေထာက္ကူမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိက ဆရာ၊ စာသင္ခန္းပါ။ တစ္ႏွစ္ကို ဘယ္ႏွေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ၿပီး ဘယ္ႏွႏွစ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ျပည့္စုံရမယ္ဆိုတဲ့ တိက်ခိုင္မာတဲ့ လ်ာထားခ်က္ေတြရွိမွ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ရွင္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သင္႐ိုးအေပၚ နားလည္ေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင္ခန္းစာအားလုံး ကေလးအားလုံးကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ မသင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အျပင္မွာ မိဘေတြရဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ သူငယ္တန္းကို က်ဴရွင္သင္ေနၾကတာေတြဟာ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ စာအုပ္ေတြကို အျပင္မွာ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ သင္ေပးေနတာေတြ ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒါေတြကို မၾကပ္မတ္၊ မႏွိမ္နင္းသေ႐ြ႕ေတာ့ သင္႐ိုးသစ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ လြဲဖယ္ေနမွာပါပဲရွင္။                 

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)