POST TYPE

EDUCATION

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (သုေတသန လြတ္လပ္ခြင့္ )
10-Aug-2017 tagged as ဆရာမ်ား

လက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ သုေတသန လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိၿပီလား ဆိုသည္ကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ က်န္ေနပါေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ယင္းစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို မထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို မထိခိုက္ေစေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးေနရဆဲဟု ဆရာမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆရာမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“လြတ္လပ္မွန္ကန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ဆြဲဖို႔ ျပႆနာ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္”
ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္ (ကထိက၊ ႐ူပေဗဒဌာန၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္)

အရင္တုန္းက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သုေတသနျပဳလုပ္သူေတြအတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စည္းကမ္းေတြကေတာ့ (၁) ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိ (၂) ျပည္သူ႔သေဘာထားေလးရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိ (၃) ဦးတည္ခ်က္ ၁၂ ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိ (၄) ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ/မရွိ (၅) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိ (၆) ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ/မပါ (၇) ႏိုင္ငံေတာ္၏ သိကၡာကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၈) တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ သိကၡာကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၉) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာတမ္း ဟုတ္/မဟုတ္ (၁၀) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖာ္ျပရန္ သင့္/မသင့္ (၁၁) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းေရးမ်ား ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ/မရွိ (၁၂) လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၁၃) ထိုအခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း ေဖာ္ျပသင့္/မသင့္ (၁၄) UN/ INGO/ NGO မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၁၅) ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း ေဖာ္ျပသင့္/မသင့္ (၁၆) ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သိကၡာကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၁၇) အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သိကၡာကို ထိခိုက္ျခင္း ရွိ/မရွိ (၁၈) သုေတသနစာတမ္းအဆင့္ ဟုတ္/မဟုတ္ (၁၉) သုေတသနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ သင့္/မသင့္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ ဆက္လက္ပါဝင္သင့္တာေတြ ရွိသလို၊ ေခတ္နဲ႔မညီေတာ့တာေတြ ဖယ္ရွာသင့္တာေတြကို ဖယ္ရွားၾကရပါမယ္။ ပညာေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးက ၾသဇာသက္ေရာက္လႊမ္းမိုးေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိကို ရွိရပါမယ္။ ဒါမွသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အက်ဳိးရွိတဲ့ သုေတသနစာတမ္းေတြ ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ တကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနဂ်ာနယ္ (Universities Research Journal) ကို သုေတသနစာတမ္း ေပးပို႔တဲ့အခါမွာ အေပၚစာ (Cover letter) မွာ ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) ရယ္၊ စာတမ္းရွင္ရယ္က ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းပါသည္၊ အမ်ဳိးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ ထိခိုက္မႈ မရွိပါ၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး ထိခိုက္မႈ မရွိပါ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီပါသည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပညာရည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ သုေတသနစာတမ္း ျဖစ္ပါသည္လို႔ ဝန္ခံလက္မွတ္ထိုးေနရပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေရးေပတံနဲ႔ တိုင္းေနဦးမွာလားဆိုတာ ေဝဖန္စရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဘာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ သုေတသန လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ဆိုရင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ သဘာဝအေၾကာင္းအရာမ်ားမို႔ ဒီလိုကန္႔သတ္မႈေတြကေန ၿငိစြန္းမႈ နည္းပါးေပမယ့္ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား၊ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား) အတြက္ဆို အခက္အခဲ ႀကံဳေစပါေတာ့တယ္။ စာတမ္းရွင္က သူေလ့လာေတြ႔ရွိသမွ်ကို မွတ္တမ္းတင္မယ္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ပါမယ္။ ဒီအခါမွာ ေဘာင္ခတ္ခံထားရတဲ့အခါ လြတ္လပ္မွန္ကန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ဆြဲဖို႔ ျပႆနာ ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။ 

သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ပိုေကာင္းလာဖို႔ဆိုရာမွာ ႏွစ္ပိုင္းျမင္မိပါတယ္။ တစ္က လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နဲ႔ ႏွစ္ကေတာ့ သုေတသနျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ပါ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက ႏိုင္ငံတကာမွာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သုေတသနရန္ပုံေငြ (Research Fund) ေတြ ထူေထာင္ေပးထားက သုေတသီေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ သုေတသနျပဳလုပ္ရသူ အမ်ားစုက ကိုယ့္အိတ္စိုက္ ေငြနဲ႔ လုပ္ၾကရတာ မ်ားပါတယ္။ ေထာက္ပံ့မႈ အားနည္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားက ထင္တိုင္းမေပါက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ပညာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ကေတာ့ အဆိုပါ အခ်က္ေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သုေတသနေတြ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဘက္ကေန ပညာေရးကို လႊမ္းမိုးထားခ်က္ေတြ ပယ္ဖ်က္ရပါမယ္။ သုေတသနလုပ္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အစိုးရနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့မႈေတြ အားေကာင္းေအာင္ စီမံေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

“ဘယ္လိုမွ မေကာင္းႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြပါ”
ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္း (ကထိက၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

သုေတသန ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔ဆိုရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းကေန သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေပးဖို႔ပါ။ ေက်ာင္းေတြမွာ ေထာက္ပံ့မႈေပးေတာ့ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္ေပါ့။ သုေတသန ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈေပးဖို႔ အဲဒီအခ်က္ေတြ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေျပာင္းလာသည့္တိုင္ေအာင္ သုေတသန လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိၿပီလားဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံး၊ ေလးလေလာက္က အသံထြက္လာတာ ၾကားရပါတယ္။ ကိုယ္တင္တဲ့ သုေတသနစာတမ္း အတြက္ လက္မွတ္ထိုးရမယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းရွင္းရမယ္၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ မထိခိုက္ေစပါဘူး။ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို မထိခိုက္ေစပါဘူး။ ေခတ္နဲ႔ညီပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ပညာရပ္ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ လက္မွတ္ထိုးရတယ္ေပါ့။ 

အထက္က လက္မွတ္ထိုးရတဲ့ အခ်က္ေတြက သုေတသနအတြက္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္တမ္းက အဲဒီအခ်က္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အသုံးခ်မႈ ျဖစ္တယ္။ သုေတသနမွာ သူ႔အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႏိုင္ငံကို အက်ဳိးျပဳမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနၿပီးသားေလ။ အဲဒီဟာေတြအတြက္ ပညာေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ အစရွိသျဖင့္ အဲဒါနဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အတင္းသေဘာတူခိုင္းလိုက္တာက ပညာေရး သုေတသနအတြက္ ဘယ္လိုမွ မေကာင္းႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြပါ။ 

အခုနက ေျပာတဲ့အခ်က္ေတြအတြက္ လက္မွတ္ထိုးရတဲ့အေပၚ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတုန္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ေျပာျပတယ္။ ဝန္ႀကီးက အဲဒါက အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကဟာကို ဆက္ၿပီး လုပ္ေနတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္သြားတာ အထက္ဗမာျပည္မွာေလ။ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာေတြ ၾကားတာေတာ့ ၾကားတယ္။ ဆိုေတာ့ သုေတသနဆိုတာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္ရမွာမို႔ အဲဒါကို ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းပါတယ္။ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ မထိခိုက္ေစပါဘူး။ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို မထိခိုက္ေစပါဘူးဆိုတဲ့ ဝန္ခံ ကတိလက္မွတ္ထိုးရတာကို ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာတာပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး။ ေျပာတာေတာ့ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

သုေတသနရဲ႕ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔က အရင္အတိုင္းပါပဲ။ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲမႈ သိပ္ မရွိဘူး။ ဒါလည္း ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အခုေတာ့ ပြင့္လင္းတာနဲ႔အမွ် အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္လာေနပါၿပီ။ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္သင္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာလို႔ ရလာပါၿပီ။ သုေတသနဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုေပါ့။ ဘယ္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ သုေတသနဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ အေျဖေတြ ရလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို တကယ္အားေပးဖို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေျပာလိုပါတယ္။                                             

ေနဇာေက်ာ္