News

POST TYPE

EDUCATION

ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး
မၾကာေသးမီက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ေရာက္သြားေသာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းၾကေသာ ဆရာ/ဆရာမ အမ်ားစုက ရာထူးတိုးမွ်တေရးအတြက္ Social Media ျဖစ္ေသာ Facebook မွ စတင္ အေျချပဳကာ ဖဲႀကိဳးျပာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ စတင္ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ယခုစာေရးသူလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ရာထူးတိုးမွ်တေရး လႈပ္ရွားမႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာေၾကာင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္က မဟုတ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔အား ႏိုင္ငံအကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ ေႂကြးေၾကာ္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ေကာင္း ထင္ျမင္လာႏိုင္ပါသည္။ ရွင္းစရာ မလိုေအာင္ ထင္ရွားၿပီးသား ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံထားေသာ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒ (idealism) ဆန္ဆန္ အယူအဆအမွားကို အနည္းငယ္ေတာ့ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ပညာေရးတြင္ (Public Education ကို ဆိုလိုပါသည္) ေဈးဆစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ စြဲခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ စြပ္စြဲထားသည္ဟု ထင္ျမင္ေကာင္း ထင္ျမင္လာႏိုင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ Social Justice အရ စဥ္းစားလွ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသူမ်ား အားလံုးသည္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳေနၾကကာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အရင္းအျမစ္မ်ား သင့္ေလ်ာ္စြာ သံုးစြဲသင့္သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ မသံုးစြဲျခင္းသည္ Reciprocity သေဘာအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ Free Riders မ်ား ရွိေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ “တပည့္မရွား တစ္ျပားမရွိ ပီတိကိုစား အားရွိ၏”ဟူေသာ ကဗ်ာေလးကို ကေလးဘဝတည္းက ၾကားဖူးကာ မိမိကိုယ္တိုင္ တကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည့္အခါမွ နားေထာင္ေကာင္းသေလာက္ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ သိလာရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ကို သင္ဖူးပါသည္။ ေဘာဂေဗဒဘာသာ ရပ္တစ္ခုလံုး၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ၁၀ ခ်က္ထဲမွာ “People Respond to Incentives” ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ မတူညီတဲ့မက္လံုးမ်ား (Incentives) အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္လို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတၲတစ္ခုတည္းကို ေရွ႕တန္းတင္ေသာ အယူအဆ တစ္ရပ္အျဖစ္ စြပ္စြဲေကာင္း စြပ္စြဲႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပုထုဇဥ္ကို ပုထုဇဥ္လိုေတြးေသာ အျမင္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံယူဆပါသည္။ မက္လံုးမ်ား (Incentives) ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ Financial Incentive တစ္ခုတည္းကိုသာ ယူဆပါက မွားယြင္းပါသည္။ လူတိုင္း မက္လံုးမ်ား (Incentives)ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကတာလို႔ဆိုေပမယ့္ Classical Economics ကို လက္ခံထားသူတို႔ပင္ Moral Sentiments ကို အျခားတစ္ဖက္မွာ လက္ခံၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ “ဂုဏ္”(Pride) မဟုတ္သည့္ “ဂုဏ္သိကၡာ”(Honour) သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ပါသည္။ “ဂုဏ္သိကၡာသည္ လူသားတို႔အား ေအာက္သို႔ နိမ့္က်မသြားေအာင္ တားဆီးေပးထားသည့္အရာ” (Honor is a great check upon mankind) ဟု စေကာ့လူမ်ိဳး ေတြးေခၚပညာရွင္ David Humes က ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ Professionalism ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ Professionalism ဆိုသည္မွာ မိမိ၏အလုပ္ကို တကယ္ကို ေလးေလးနက္နက္ အခ်ိန္အား၊ ေငြအား စသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား (Resources) အသံုးျပဳၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ထက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းဟု တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဆရာဆိုသည္မွာ မိမိတို႔တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ Public Education တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဘယ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမဆို အမ်ားလက္ခံထားသလို “ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ” ဟူေသာ နာသံုးနာျဖင့္ ျပည့္စံုေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ ဆရာႀကီး ျမေကတု အဆိုအရ စာဖတ္နာဖို႔လည္း လိုပါသည္။  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႐ႈေထာင့္ကို အသာဖယ္ထားၿပီး လူၿပိန္းအေတြးနဲ႔ပင္ ေတြးၾကည့္ပါ မိမိတို႔၏ တကၠသိုလ္ဟူေသာ တတိယအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း (Tertiary Institution) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တကယ့္ Professionalism ကို မျပည့္စံုသည့္ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ လက္ကိုင္ထားလိုေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား “စာဖတ္နာ”ဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ရေသာ လစာသည္ သုေတသနလုပ္ရန္ စာအုပ္ ဘယ္ႏွအုပ္ေလာက္မ်ား ဝယ္လို႔ရပါသလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးၾကည့္ပါ။ ဒါအေျဖပါပဲ။ တကၠသိုလ္အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ စာၾကည့္တိုက္ပင္ ေကာင္းစြာ မရွိပါ။ ဌာနအလိုက္ စာၾကည့္ဆိုသည္မွာ မေတြ႔ဖူးသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမွာ တစ္ခု နားလည္မႈ လြဲသြားႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုက သုေတသန (Research) လို႔ေျပာရင္ ေက်ာင္းက သားသားနားနား အိတ္သြန္ ဖာေမွာက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ (အထူးသျဖင့္ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းသင့္လွ်င္) (Practical work) မ်ားလုပ္ရာ Workshop မ်ားကိုသာ ျမင္ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာတြင္ သုေတသန ဆိုသည္မွာ အဆိုပါ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုတည္းကို ကန္႔ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ) ဝိဇၨာဘာသာရပ္ျဖစ္ေစ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ျဖစ္ေစ၊ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေစ အကုန္လံုး အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ မိမိသင္ၾကားေနေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္ သိရွိေအာင္ သမား႐ိုးက် အျမင္မ်ားမွ ေသြဖည္ကာ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္းသည္ သုေတသနလုပ္လိုစိတ္ (Research Minded) ျဖစ္လာေအာင္ Research-based academic environment တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားျခင္း မရွိဘဲ မည္သို႔မွ် မျဖစ္နိုင္ေပ။ Innovation ဆိုသည္မွာ အဆိုပါ သုေတသန အေျချပဳေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္မွသာ အသီးအပြင့္ အေနႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္ကို အမီလိုက္၍ ေခတ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေလ့ရွိေသာ “Innovative Course”မ်ား ရွိသည္ဟူ၍ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးခဲ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ပင္ Tutor ေပါက္စေလးျဖစ္သျဖင့္ ဗဟုသုတ ခ်ိဳ႕တဲ့၍လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပေသာအျမင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ပညာေရးက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယထာဘူတက်က် ျမင္ေစလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး သေဘာတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ICOE (International Centre of Excellence) တြင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူ အားလံုး လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆတစ္ရပ္ကို ယခုခ်ိန္ထိ အမွတ္ရေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ “ျမန္မာ့ပညာေရးရဲ႕ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ အေျခခံထားလိုတဲ့ တန္ဖိုးေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ စတဲ့ ႏိုင္ငံအလိုက္ မတူညီႏိုင္တဲ့ ဝိေသသလကၡဏာေတြ ဒါေတြကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ိဳး” ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဆိုပါ အယူအဆမွာ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အမွန္တကယ္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ အဆိုတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအထဲမွာ တန္ဖိုးေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံအယူအဆအရ (Social Checks) မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုး အသြင္ေဆာင္ေသာ အျမင္အမွားမ်ားမွာ လမ္းေၾကာင္းလြဲမွားေနေသာ (Social Checks) မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပညာေရးက႑ နိမ့္က်လာမႈကို တားထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ နိမ့္က်ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ တားဆီးထားေသာ မလိုလားအပ္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးက ေယဘုယ်အေနႏွင့္ လက္ခံထားေသာ လံုေလာက္ေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ား (Sufficient Preconditions) မရွိသည့္ အေျခအေန (Context) တစ္ခုတြင္ မွန္ကန္ေသာနည္းႏွင့္ အနစ္နာခံဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ေကာင္းစြာ စဥ္းစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဆိုခဲ့ၿပီးသလို လံုေလာက္ေသာ အေျခအေနအေၾကာင္း တရားမ်ား (Sufficient Preconditions) မ်ားမရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ဖို႔ရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစု မွားယြင္းစြာ ယူဆထားသလို လက္ရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ (Limited Choice) အေျခအေန တစ္ရပ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ မဟုတ္ပါ။ ပန္းသီးႏွင့္ လိေမၼာ္သီးသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားေသာ အေျခအေနတြင္ (Rational Choice) ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုသည္မွာ ပန္းသီးေရြးလွ်င္ေရြး ဒါမွမဟုတ္ လိေမၼာ္သီးကိုေရြး ဒီႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Rational Choice) သီအိုရီကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးမႈ (Contextualization) ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ ထိုအေျခအေန ဖန္တီးေပးမႈသည္ မူဝါဒခ် မွတ္သူမ်ား၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ေပၚ မူတည္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာမႈသည္ ၎တို႔၏ ပ႐ိုမပီသေသာ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ဘက္က တာဝန္တင္ရွိမႈ (Accountability) ကို မျဖစ္မေန လက္ခံရေပမည္။ ျမန္မာ့အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေနေသာ ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမွာ အဆိုပါ (Rational Choice Theory) ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ “ပန္းသီးႏွင့္ လိေမၼာ္သီး” ႏွစ္မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးသာ ေရြးခြင့္ရေသာ အေျခအေနတြင္ သစ္ေတာ္သီးကိုေရြးမွသာ Rational ျဖစ္မည္ဟု ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒအမွားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကဲ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူ႔ကို လက္ညႇိဳးထိုးရမည္လဲ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည္ (Individuality) ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက မည္သို႔မွ် ေရရွည္တြင္ တိုးတက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတာကို ေကာင္းစြာ စဥ္းစားတတ္သူတိုင္း လက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္သီးပုဂၢလသေဘာ မ်ားလြန္းပါက (Too Much Individualistic) လည္း မည္သို႔မွ် ေရရွည္တြင္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါအစြန္း ႏွစ္ဖက္ၾကား အေျခအေန တစ္ရပ္ကို မွ်တစြာ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ အေျဖမွာတစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ အထိေရာက္ဆံုး တြက္ခ်က္စဥ္းစားကာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ (Choice) ကို ပို၍ ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည့္ Academic Freedom ကို အဆိုပါ Dimension မွ စဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါသည္။ Choice  ဆိုတာ လံုးဝမရွိဘဲ Freedom ဆိုတာ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမွာ Individuality ကို အေျခခံေရြးခ်ယ္သည့္အခါ Rational မျဖစ္ဘဲ Rational ျဖစ္သည့္အခါ Individuality သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ထိုသေဘာတရားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရး နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေယဘုယ်က်ေသာ အမွန္တရား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဖန္တီးေပးေသာ အေျခအေနတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားဘက္က လံုးဝနီးပါး တာဝန္တင္ရွိစရာ မလိုဘဲ မတရားမႈမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံဝါဒမ်ား ပညာေရးစနစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဆိုတာကို ျငင္းခ်က္ မထုတ္ႏိုင္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယခင္ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ မတရားမႈမ်ား အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ သင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္ သင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားၾကား မူဝါဒအတိအက် မရွိဘဲ ပညာေရး၏ သေဘာထား အယူအဆကို ေကာင္းစြာ နားလည္ျခင္း မရွိဘဲ ခြဲျခားက်င့္သံုးေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္သင္ၾကားသူမ်ား)၏ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ရာထူးတိုး ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေျခအေနတြင္ တကယ့္ Professionalism ဝါဒကို လက္ကိုင္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ ရာထူးဟူေသာ Incentive သည္ စနစ္တက် စံႏႈန္းစံထားမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘြဲ႔ႏွင့္ လုပ္သက္ကိုသာ အဓိကထား၍ တိုးေပးေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္သလိုျဖစ္ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ Benchmark တစ္ခုအေနႏွင့္ Bachelor တစ္ခုေတာ့ အနည္းဆံုး ရရမည္ဟု သတ္မွတ္သည္ကို လက္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိမူဝါဒမွာ Research-Based academic environment ကို ဖန္တီးေပးျခင္း အမွန္တကယ္ မိမိ္ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေလ့လာကာ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းမရွိဘဲ ဘြဲ႔အေပၚ အေျခခံကာ သို႔မဟုတ္ လုပ္သက္အေပၚ အေျခခံကာ တိုးေပးေသာစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Free Riders မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းအားေပးလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုမူဝါဒ အမွားမ်ားေၾကာင့္ပင္ Individuality သေဘာပ်က္ယြင္းလာကာ (ဒႆနိက ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လံုးဝနီးပါး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို အေရးတႀကီး စဥ္းစားသင့္သင္ဟု ယူဆပါသည္။) ပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္လာႏိုင္မည့္ Potential ကို အစဥ္အလာ ႏွပ္ေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ရင္း သင္းသတ္လိုက္သလိုျဖစ္ကာ ဘာသာရပ္တစ္ခုထက္ အျခား ဘာသာရပ္တစ္ခုက ပိုျမင့္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆျခင္း (ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ လူအမ်ားစု လက္ခံထားေသာ အသံုးလံုး မေၾကေသးသည့္ အယူအဆ) ထို႔ထက္ပိုလာပါက အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ Encroach လုပ္ျခင္း၊ ပညာတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပညာရပ္မ်ား အျပန္အလွန္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေပါင္းစပ္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ (Cross-Fertilization beween Disciplines) ကို ေကာင္းစြာ နားမလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အက်ိဳးဆက္ (Harmful Backwash) မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ အဆိုးဆံုးမွာ မည္သည့္ ဘာသာရပ္မဆို Professionalism လက္ကိုင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ အေခၚတြင္ လမ္းဆံုးေနေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာ (Honour) ကို ထိခိုက္လာရာ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးတစ္ခုလံုး နိမ့္ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ျငင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ “Honour is a great check upon mankind” ဟူေသာ David Humes ၏ ပညာရွိစကားကို အမွတ္ရသင့္ပါသည္။ ဒါသည္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး၏ အေရြ႕ဟု ႐ိုးသားစြာ ယူဆမိပါသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္၍ Oxford တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပါရဂူ တစ္ဦးကို ကၽြန္ေတာ္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသည္။ ၎အျမင္အရ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ ဗဟိုတြင္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို Dynamic ျဖစ္ေအာင္ တြန္းတိုးေရြ႕ရွားေစေသာ တန္ဖိုးမ်ား အေျခခံထားေၾကာင္း ေျပာျပဖူးပါသည္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္း အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာတြင္ မွားယြင္းစြာ က်င့္သံုးေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ တလြဲတန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္လာကာ Structural Level တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ Societal Level အထိ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အျမစ္တြယ္လာသည္ကို မိမိလုပ္သက္ႏွင့္ မမွ်ေအာင္ အံ့အားသင့္စြာ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္ ပီကင္းတကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ေက်ာင္း၏ Logo ျဖစ္ေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ပခံုးထက္တြင္ အျခား လူတစ္ေယာက္ကို သယ္ပိုးထားေသာပံု၏ အဓိပၸာယ္ကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ “ပညာတတ္ဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား မဟုတ္ဘူး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တာဝန္ေတြကို ပခံုးထမ္းဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟု ဆရာတစ္ေယာက္က ေျဖခဲ့ဖူးပါသည္။ ဒါသည္ ပညာေရး သေဘာထား အမွန္လား၊ ပူလစ္ဇာဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ကဗ်ာဆရာႀကီး Robert Frost က “Education without common sense is useless” လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ခါ Albert Einstein ကလည္း ပညာေရးဆိုတာ ေက်ာင္းမွာ သင္တဲ့အရာေတြ ေမ့သြားတဲ့အခါ က်န္ခဲ့တဲ့အရာဟု ဆိုပါသည္။ ဒါဆိုရင္ ပညာေရးရဲ႕ သေဘာတရား အမွန္က အဘယ္နည္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒိုင္မန္းရွင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ျမင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခုက ပကတိသေဘာ (Absolute Dimensiton) ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ႏိႈင္းရသေဘာ (Relative Dimenstion) ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပညာေရး၏ ပကတိသေဘာကို “Education is received only for the sake of intellectual attainment”ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုလိုပါသည္။ ဒါေပမဲ့ အဆိုပါ ပကတိသေဘာတြင္ တန္ဖိုးမ်ား (ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ) ေပါင္းစပ္ျခင္း မရွိဘဲ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ႐ိုးသားစြာ ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ယူဆထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ႐ႈျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အကြာအေဝး (Critical Distance) ကို ခြာထားေပးရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆိုပါ (Critical Distance) ကို ခြာထားေပးမွ Profession alism ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဂုဏ္သိကၡာ Honour (ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမွန္တကယ္ ငတ္မြတ္ေနေသာ “မွန္ကန္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ” ကို အေျချပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ (Critical Distance) ကို မည္ကဲ့သို႔ ခြာထားေပးမည္နည္း။ အေျဖမွာ အေျခအေန ဖန္တီးေပး (Contextualized) ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ တန္းတူညီမွ်ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မ်ားမ်ားစားစားရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ Individuality ကို တြန္းတင္ေပးဖို႔သာ ရွိပါသည္။ ဒါသည္ လက္ရွိ ရာထူးတိုး မူဝါဒ အမွားႏွင့္ပတ္သက္၍ Academic Touch သံုးကာ သက္ေသျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ အမွန္တကယ္ Pro ပီသစြာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ Commitment လုပ္သည္ကို မတိုင္းတာဘဲ Seniority ႏွင့္ ဘြဲ႔ကိုသာ အေျချပဳ၍ သတ္မွတ္ေသာစနစ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ မတူညီေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ (Fiscal Policy) အရ ေပါင္းစပ္သည့္အခါ မတူညီေသာ Frame work ႏွစ္ခုၾကား ညႇိယူရန္ Structural Adjustment ျပန္လုပ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယခင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိစဥ္က စနစ္တက် မရွိေသာမူဝါဒကို အေျချပဳ၍ တိုးခ်င္သလို တိုးေပးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မတိုးရေသးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ Upward mobility အတြက္ အေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ကာ Bottle Necks အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို မ်ားစြာ နားလည္၍ ရပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာထူးတိုးေပးေစဦးေတာ့ ေရရွည္တြင္ အလားတူ ျပႆနာ ေသခ်ာေပါက္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ဝိဇၨာ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းေနၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ Frame Work တစ္ခုကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုင္းသည့္အခါ efficiency = ability × opportunity ဟူေသာ သေဘာတရားကို ခ်ျပလိုပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုင္းသည့္အခါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမႈကို ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္၍ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္တာဝန္ တင္ရွိေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပို၍ ပ႐ိုဆန္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ စံမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည့္အခါ Policy Maker ဘက္မွ စဥ္းစားေသာ Descriptive Approach ႏွင့္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မတူညီေသာ စံႏႈန္းစံထားမ်ား တန္ဖိုးမ်ားဘက္မွ စဥ္းစားေသာ Normative Approach ဟူ၍ စံႏႈန္း စံထား ႏွစ္ခုကို အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးကာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆိုပါ Frame Work ကို ဖန္တီးသည့္အခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္သံုးသည့္ နည္းစနစ္ Methodology ကို သံုးသင့္ပါသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ၎နည္းစနစ္ထဲတြင္

1. Documentary analysis 
2. Key informant interview (KII)
3. Focus group discussion (FGD)
4. Comparative policy analysis စသည့္ နည္းစနစ္ အစုကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားမိပါသည္။

နည္းစနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုေတာ့ စာရွည္လြန္းသြားမည္စိုး၍ အက်ယ္ မရွင္းေတာ့ပါ။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အင္တာနက္တြင္ ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

Key Research Questions မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၁။ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးမူသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ တစ္ခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ မည္သို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သနည္း၊
၂။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ အဘယ္နည္း၊
၃။ ရာထူး တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ စံႏႈန္းစံထားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း၊ စံႏႈန္းစံထားမ်ားအား Professional Grade အေပၚ မူတည္ျပီး ခြဲျခားထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္၊
၄။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏စိတ္ဓာတ္ (Morale) ပညာရပ္အရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ (Professional Performance) ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အထေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ရပ္လံုး၏ အရည္အေသြးတို႔ကို ေဝဖန္ သံုးသပ္ေသာ စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ 
၅။ ရာထူးတိုး မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔ကို စနစ္တက် ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အမွန္တကယ္ Bottom-up Process မွတစ္ဆင့္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒတစ္ခုကို ခ်မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

သူရဇၨ