News

POST SECTION

EDITORIAL

05-Feb-2018 tagged as
ဒီလူသတ္မႈေနာက္ကြယ္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေရာယွက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလို ေစာ္ကားေမာ္ကားႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မတားဆီး၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုး မ်က္ႏွာမေဖာ္ဝံ့ေအာင္၊ အရွက္ရစရာ ျဖစ္သြားေအာင္ အိုးမဲသုတ္လိုက္သလိုပဲ
03-Feb-2018 tagged as
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
01-Feb-2018 tagged as
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤမွ်႐ိုးစင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံသည္ ပင္လွ်င္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ပါေကာင္းပါႏိုင္ေပရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္၊ သိပံၸမ်ားသို႔ ကူးစက္သြားကာ ျပာသာဒ္ မီးေလာင္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေန၍ေပေလာဟု သံသယျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း
31-Jan-2018 tagged as
ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စမ္းသပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမ တရားမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ နာယူ လိုက္နာႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ေသြးတိုးစမ္းသည့္သေဘာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေၾကာင္း
29-Jan-2018 tagged as
လမ္းခုလပ္ရွိ တမင္ဆြေပးသည့္ ရန္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သြားျခင္းေၾကာင့္ မူလက ဦးတည္ထားသည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားျခင္း၊ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
29-Jan-2018 tagged as
တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနသမွ်၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္ေနသမွ်၊ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔လက္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာ၊ ဩဇာနဲ႔ ဥစၥာဓနရွိေနသမွ်၊ ဥပေဒေအာက္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ေျပးညီမျဖစ္ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ က်ၿပီးရင္း က်ေနမွာပဲ။
29-Jan-2018 tagged as ရန္ကုန္ တကၠစီ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္မရြံ႕၊ လူမဆန္ အမႈအခင္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေစရန္၊ ဝ႐ုန္းသုန္းကား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္၊ အကာအကြယ္မဲ့သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးေနသေလာဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ား၊ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈမ်ား အသံက်ယ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
25-Jan-2018 tagged as
လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာအေနႏွင့္ ႐ုရွားလုပ္စစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အင္အားႀကီးျပည္ပႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တစ္ခုခု၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္မသြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ နည္းပညာေရွ႕ေျပးေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
25-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးအတုိင္ ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္လိုပါက လူမ်ဳိးစု အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ အတၱႏွင့္ မာနတုိ႔ကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကို ရက္တိုတိုျဖင့္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။
23-Jan-2018 tagged as
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရတို႔သည္လည္း ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မည္သည့္တရား႐ံုးတြင္မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို ခံရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ေမ့မထားသင့္ေပ။
22-Jan-2018 tagged as
အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔မွာ ေဒသအတြင္း အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို အေျချပဳေနသည့္အတြက္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ဥပေဒအရ မွ်တေသာ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမီးပြား ပိုႀကီးထြားမလာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း
20-Jan-2018 tagged as
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈသည္ မူလကပင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ အေျခအေနကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေပသည္
16-Jan-2018 tagged as
အထူးသျဖင့္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ေခါင္းစဥ္တြင္ အထူးျပဳထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုေသာ စကားလံုး၏ ေလးနက္ခံ့ညားမႈ ဂုဏ္သေရႏွင့္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေခၽြးႏွဲစာ ေငြေၾကးေပးသြင္းကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကသူ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အားနာငဲ့ကြက္စိတ္ရွိပါက မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ စီစဥ္သူ MPU အေနႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ေတာင္းပန္သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။