News

POST SECTION

EDITORIAL

11-Jun-2017 tagged as
အေရးၾကီးတာက လက္႐ံုးအားျပဳခ်ိန္လား၊ ႏွလံုးကို ပိုအားျပဳခ်ိန္လား ခြဲျခားဖို႔လိုရင္းသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေစ လက္႐ံုး အားျပဳခ်ိန္မွာလည္း ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ လက္႐ံုးရည္ျဖစ္ဖို႔လိုသလို ႏွလံုးအား ျပဳခ်ိန္မွာလည္း လိုအပ္တဲ့ လက္႐ံုးရည္ကိုသံုးႏိုင္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။
10-Jun-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟူေသာ ေလယာဥ္ တကယ္ပ်ံတက္၊ မတက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား ယခုတစ္ပတ္အတြင္း မူဝါဒ အဝန္းအဝိုင္း၊ ပညာရွင္ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆူညံသြားသည္။ စီးပြားေရးဟူေသာ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္ကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း တကယ္လက္ေတြ႔ ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္မူ ယခုထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ရဦးမည္၊ အခ်ိန္ယူရဦးမည္။
08-Jun-2017 tagged as
အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါျပႆနာႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး အယူဝါဒႏွစ္ရပ္၏ သမိုင္းရန္စ (အမုန္းတရား)အေပၚ မ်ားစြာ အေျခခံထားသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကမၻာ့အယူဝါဒ သမိုင္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားအား ေလ့လာထားသူ အားလံုး သိထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းအယူဝါဒႏွစ္ရပ္အေပၚ ယံုၾကည္သူနည္းပါးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ဝိဘဇၨအယူဝါဒီမ်ား အေနႏွင့္ ေမတၲာတရား၊ အသိဉာဏ္ႏွင့္ သတိတရားတို႔ျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္
07-Jun-2017 tagged as
မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔သာ ထိခိုက္နစ္နာရေၾကာင္း
06-Jun-2017 tagged as
ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတို႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကို နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။
05-Jun-2017 tagged as
ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာဆိုမႈမွ်သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္
03-Jun-2017 tagged as
လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြကို လူေတာ္၊ လူသာမန္၊ လူညံ့ အမ်ိဳးအစား မခြဲဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပိုင္ခြင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျပန္ၾကည့္ပါက အစိုးရ အဆက္ဆက္ အမေတာ္ေၾကးႏွင့္ တာဝန္ေက် စပါး မျဖစ္မေန ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အခြန္တာဝန္ အေက်ပြန္ဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရ အခ်ဳိးအမ်ားဆုံး၊ အဆင္းရဲဆုံး၊ ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ အခံရဆုံးႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိမႈ အနည္းဆုံး၊ အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းကို သတိျပဳသင့္လွသည္။
31-May-2017 tagged as
သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ အခြန္ဝင္ေငြျဖင့္ အစိုးရမ်ား ရပ္တည္ရသည္ဆိုေသာ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္ခံနားလည္ေပးရန္ မလြယ္ကူေပ။
30-May-2017 tagged as
ကမၻာႀကီးသည္ သက္ရွိ လူသားတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ ဇီဝကမၼ သေဘာအရ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနေသာ အင္းဆက္ အပါအဝင္ သက္ရွိတိရစၧာန္၊ သတၲဝါ အားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေပသည္။
29-May-2017 tagged as
ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အာဏာသံုးရပ္ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေရး၊ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး၊ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား အခ်ိဳးက် ခံစားခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာမူမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
28-May-2017 tagged as
မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ား၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ားမွာ အဆိုုပါ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္သြားေပရာ တတ္ႏိုင္သမွ် အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိရန္ ညႇိႏိႈင္းယူၾကရသည္။
27-May-2017 tagged as
ေခါင္းညိတ္ ေထာက္ခံတာေတြကို သာယာယစ္မူးလာတာနဲ႔အမွ် မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ရဲ႕ ဘယ္လို ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံေပးခ်က္ကိုမဆို နားခါး လာတတ္တဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အဲဒီမိတ္ေဆြေကာင္းေတြကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားလာတတ္တယ္။
27-May-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ေပသည္။
25-May-2017 tagged as
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ အရွိဆုံး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ယင္းသို႔ သဘာဝက်စြာ ရွိေနတတ္သည့္ အတၱ၊ မာနကို လိုအပ္သည့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမည့္ တာဝန္ ရွိေပသည္။