News

POST SECTION

EDITORIAL

19-Nov-2018
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼမ်ားကိုယ္၌က ေအးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းသေဘာ အျပည့္အဝ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဆူညံမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဗုဒၶသည္ အႏွစ္သာရ သေဘာကိုသာ အဓိကထားၿပီး ပကာသနကို အားမေပးေပ။
18-Nov-2018
အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုခ်င္ပါက ယင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးျပန္ေပးရမည္မွာ သဘာဝက်ေသာ နိယာမသေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါက ယေန႔စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း
18-Nov-2018
ဒီဘက္ေခတ္မွာ ျမန္မာေတြ အတိတ္ကာလေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတဲ့ လကၡဏာေတြ အေတြ႔ရမ်ားလာတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ေနရာတိုင္း၊ လူတိုင္း အားလံုး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။
16-Nov-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
15-Nov-2018
လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အရာရာတိုင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာရျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အင္အားနည္းသူ၊ လူနည္းစု၏ သေဘာဆႏၵကို ဦးစားေပးရတတ္သည့္ ပို၍ ေလးနက္ေသာ ပို၍ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အနုပညာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း
14-Nov-2018
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၾကသည္။
12-Nov-2018
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသုိ႔တုိင္းတာပါက အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သံႏွင့္ ဟြန္းသံမ်ားအျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသံုး အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆူညံဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေပသည္။
11-Nov-2018
“ဘဝဟူသည္ တိုက္ပြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ လူသားအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကဲ့သို႔ ေလာကီလူ႔ဘံု၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ဆႏၵမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနရေပသည္။
11-Nov-2018
အခုေနာက္ပိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ အေျခအေနအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာေတြ အရင္ကထက္စာရင္ ပိုၿပီးစည္းကမ္းမဲ့လာၾကသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာတယ္။ အဲဒီလို ေမးခြန္းထုတ္ရေလာက္ေအာင္လည္း စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္တာေတြ ေနရာတိုင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ားလာတာကိုး။
09-Nov-2018
ႏိုင္ငံတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းကို သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခုျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို သီးျခားေလ့က်င့္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။
06-Nov-2018
ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကားလံုးကို ေသာေသာညံညံ ေျပာဆိုကာ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ ေတာင္းဆို၊ တိုက္ပြဲဝင္၊ စြန္႔လႊတ္၊ အနစ္နာခံလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေလးစား၊ ခ်စ္ခင္၊ အားကိုး၊ ယံုၾကည္ျခင္း ခံရေသာ အရပ္သား အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ အထက္ဆိုခဲ့ပါ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိ အစဥ္အလာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိမည္ဟု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
06-Nov-2018
လက္ရွိအာဏာရပါတီ လက္ထက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ရာ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး အာဏာရပါတီက ျပတ္သားစြာအႏိုင္မရဘဲ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကို မဲခြဲေပးခဲ့ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
05-Nov-2018
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ရွိတတ္ေသာ၊ ႀကံဳတတ္ေသာ လက္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ သင္ခန္းစာထုတ္ မိန္႔ဆိုထားခဲ့ေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားအနက္ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ”ဆိုသည့္စကားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။
04-Nov-2018
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့ပထမဆံုး သိပၸံစာေပျပဳစုသူ ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုး အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေ႐ႊအိုး၊ မီးပံုးပ်ံ ဦးေက်ာ္ရင္လို လူစြန္႔စား၊ ကမၻာတစ္ဝက္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသံုးဆယ္ေက်ာ္ကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးနဲ႔ ခရီးသြားခဲ့တဲ့ ေဒၚတင္တင္စိန္နဲ႔ ခင္ပြန္း ဦးဘတုတ္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၊ ဖေလာရင့္ ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဗိုလ္မွဴးေဒၚခင္အုန္းျမ၊ အာရွမွာ ပထမဦးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတဲ့ ထူးခၽြန္ထင္ရွားသူေတြက မ်ိဳးဆက္အေဟာင္းေတြခ်ည္း။
02-Nov-2018
ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ ရခိုင္ျပႆနာကိုအေျခခံကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အင္အားစုအခ်ိဳ႕၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး အရွိန္ျမႇင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။