News

POST SECTION

EDITORIAL

16-Aug-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအၾကားမွ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား၏ အာသာဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္ ႀကံဆစီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူကို အေလးထားေသာ အစိုးရအျဖစ္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အင္တာနက္ မီဒီယာ၏ အားသာခ်က္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။
15-Aug-2017 tagged as
ယေန႔ အြန္လိုင္းမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ကို မရွိမျဖစ္ ဘဝတစ္ခုသဖြယ္ ေပ်ာ္ဝင္စီးေမ်ာေနၾကသူမ်ားအား ဤျပႆနာက သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
14-Aug-2017 tagged as
ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစကာမူ အတိတ္က အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေစရန္ စနစ္တက် ဗ်ဴဟာခ်၍ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားရန္ အထူး လိုအပ္ေၾကာင္း
13-Aug-2017 tagged as
ကမၻာသိ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သလို အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေရးကို လူပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္စုစြဲအေရး စသည္တို႔ျဖင့္ မတိုင္းတာၾကရန္ႏွင့္ အသိဉာဏ္ ႀကီးမားသူ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းမည့္ကိစၥကို မလိုလားသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ကင္းစင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
13-Aug-2017 tagged as
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက ျမန္မာျပည္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ထူေျပာၿပီး အမႈအခင္းေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရဦးမွာပဲ။ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနေနတာက ျပည္သူလူထုတင္မကဘူး။
10-Aug-2017 tagged as
မိမိေနာက္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္း ရွိေနသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတၲ မကင္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အသိတရား၊ သတိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကေစလိုေၾကာင္း
09-Aug-2017 tagged as
ယခုကတည္းကပင္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ခ်အားကိုးထိုက္ ေသာ၊ ေလးစားယံုၾကည္ထိုက္ေသာ၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ အျပည့္ရွိေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္တည့္မတ္ႏိုင္ေသာ တရား႐ံုးမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း
08-Aug-2017 tagged as
မည္သူမဆို မိမိက်ဴးလြန္၊ ျပဳမူထားေသာ ေစတနာကံႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးသာ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္းဟု အမည္ တပ္ထားေသာ အရာမ်ားသည္ အတိတ္ သို႔မဟုတ္ မၾကာ မတင္ခင္ကာလက မိမိတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပဳအမူ “ကံ”မ်ားအတိုင္း ေၾကးမံုျပင္ကဲ့သို႔ ျပန္ထင္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
07-Aug-2017 tagged as
မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးမ်ား က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းကာ စာသင္ေက်ာင္းတံခါးမ်ား က်ယ္သထက္ က်ယ္လာႏိုင္ေစေၾကာင္း
06-Aug-2017 tagged as ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)
အစိုးရအပါအဝင္ အာဏာရွိသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဟန္႔တားၿခိမ္းေျခာက္ရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည့္ ပုဒ္မျဖစ္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ခိုင္မာသြားေစႏိုင္ျခင္းကို ဆင္ျခင္ သတိျပဳမိေစလိုေၾကာင္း
06-Aug-2017 tagged as
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး အေျပာင္းအလဲေကာင္းကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေရသာခို အေခ်ာင္လိုက္လိုတဲ့စိတ္၊ အာဏာျပလိုတဲ့စိတ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းလိုတဲ့စိတ္၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ စတဲ့ခံယူခ်က္ဆိုးေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကစၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ ေျပာင္းလဲပစ္ပါမွ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုတာပါ။
04-Aug-2017 tagged as
မန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသူ အားလံုးက သတိတရား သာမက သစၥာေစာင့္သိမႈ ႀကီးမားစြာျဖင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
02-Aug-2017 tagged as
အခ်ိန္ဟူသည္ လြန္စြာ အဖိုးထိုက္တန္လြန္းၿပီး အခ်ိန္လြန္သြားပါက မည္သို႔မွ် ျပန္မရႏိုင္သည့္ သေဘာရွိရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥမ်ားအတြက္သာ အခ်ိန္တိုင္းကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ၾကရမည္
02-Aug-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ Facebook ရွိေနေသးသေရြ႕ ျပႆနာမ်ား ဆက္ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း အင္အား ႀကီးထြားလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပါဝါကို မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရမည္
အေတြးအေခၚႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ လြတ္လပ္ၿပီး ေလာင္းရိပ္ကင္းကာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားေကာင္း စစ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း တပ္မေတာ္တြင္ အထူး တာဝန္ရွိေၾကာင္း