News

POST SECTION

EDITORIAL

25-Jan-2018 tagged as
လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာအေနႏွင့္ ႐ုရွားလုပ္စစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အင္အားႀကီးျပည္ပႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တစ္ခုခု၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္မသြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ နည္းပညာေရွ႕ေျပးေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
25-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးအတုိင္ ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္လိုပါက လူမ်ဳိးစု အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ အတၱႏွင့္ မာနတုိ႔ကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကို ရက္တိုတိုျဖင့္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။
23-Jan-2018 tagged as
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရတို႔သည္လည္း ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မည္သည့္တရား႐ံုးတြင္မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို ခံရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ေမ့မထားသင့္ေပ။
22-Jan-2018 tagged as
အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔မွာ ေဒသအတြင္း အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို အေျချပဳေနသည့္အတြက္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ဥပေဒအရ မွ်တေသာ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမီးပြား ပိုႀကီးထြားမလာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း
20-Jan-2018 tagged as
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈသည္ မူလကပင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ အေျခအေနကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေပသည္
16-Jan-2018 tagged as
အထူးသျဖင့္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ေခါင္းစဥ္တြင္ အထူးျပဳထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုေသာ စကားလံုး၏ ေလးနက္ခံ့ညားမႈ ဂုဏ္သေရႏွင့္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေခၽြးႏွဲစာ ေငြေၾကးေပးသြင္းကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကသူ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အားနာငဲ့ကြက္စိတ္ရွိပါက မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ စီစဥ္သူ MPU အေနႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ေတာင္းပန္သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
16-Jan-2018 tagged as
ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ နည္းနာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူကို လက္ေတြ႔ သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လက္ရွိအစိုးရကို အထူးကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လံုး အေပၚျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားက သံသယရွိသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွေၾကာင္း
15-Jan-2018 tagged as
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ အစိုးရမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရွိသည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ႀကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
15-Jan-2018 tagged as
မိသားစုတစ္စု၊ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုကေန လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံု၊ ဘာသာေရးနယ္တစ္ရပ္၊ အာဏာသံုးရပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္ရမယ့္သူေတြက သာမန္လူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုထက္ ပိုၿပီး ေလာကဓံတရားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ လိုမယ္ဆိုတာ ေျပာလိုရင္းပါ။
12-Jan-2018 tagged as
ဥပေဒမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း နည္းဥပေဒပိုင္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ ခရီးဆက္ေနရသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို တရားဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ရွာေဖြသင့္ၿပီ
11-Jan-2018 tagged as
အြန္လိုင္းေပၚက သတင္းတု၊ သတင္းအမွားမ်ား ကိစၥကိုလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေျဖရွင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္လြဲမွားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို အထူး သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း
09-Jan-2018 tagged as
နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္မႈပိုင္း အားနည္းၿပီး ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ားျဖင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေနျခင္းသည္ မူျဖင့္မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ လူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သေဘာသို႔လည္း သက္ေရာက္ေနေပရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါ နည္းဥပေဒကိစၥကိုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားက အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
08-Jan-2018 tagged as
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား သတိႀကီးစြာျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိခဲ့မည္ဆိုပါက စိန္ေခၚလာသူမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္႐ံုမွ်မက အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း မုခ်ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။