News

POST SECTION

EDITORIAL

08-Jan-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဘက္ေရာ၊ အေကာင္းဘက္ပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အေျမာ္အျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္မႈ အနိမ့္အျမင့္အေပၚ မူတည္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဆိုး၊ အေကာင္း ခံစားရႏိုင္သည္။
08-Jan-2019
အတၱႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူအမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၏ အတၱကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္သည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုပါက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ လူကို မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။
05-Jan-2019
ေလာကဓံဆိုတာ အဆိုးေရာ၊ အေကာင္းေရာ ရွိတယ္။ ဆင္းရဲႏံုခ်ာတာလည္း ေလာကဓံျဖစ္သလို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာကလည္း ေလာကဓံပဲ။ ဆင္းရဲလို႔ စာရိတၱေဖာက္ျပန္တာ ေလာကဓံကို မခံႏိုင္တာျဖစ္သလို ခ်မ္းသာလို႔ သီလမလံုၿခံဳတာလည္း ေလာကဓံကို အန္မတုႏိုင္တာပဲ။
03-Jan-2019
ေဒသတစ္ခု ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏အတၱကို အေရာင္တင္႐ံု၊ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အဓိက စဥ္းစားေနပါက ႏိုင္ငံေရးအရပင္ အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
03-Jan-2019
အမႈိက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာအသံုးျပဳမႈကို အေလးအနက္ မရွိသည့္အျပင္ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ႏိုင္လွသည့္ အမူအက်င့္၊ ဓေလ့စ႐ုိက္တုိ႔က မိန္းမူးဖြယ္ေကာင္းေလာက္သည္အထိ အံ့ဘနန္း သာယာလွပသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အုိးမဲသုတ္သလို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
03-Jan-2019
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္မွ် မစရေသးခင္ အမည္နာမ အေခၚအေဝၚကိစၥတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနေပသည္။
01-Jan-2019
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိပညာေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ထက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကြက္ေခ်ာင္း အျပစ္ရွာ ရန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအားမ်ား ျဖဳန္းတီးေနၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။
31-Dec-2018
ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ ရွိတတ္ေသာ၊ ႀကံဳတတ္ေသာ လက္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ သင္ခန္းစာထုတ္ မိန္႔ဆိုထားခဲ့ေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားအနက္ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ” ဆိုသည့္ စကားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။
29-Dec-2018
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဟိုေရွးေခတ္ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟီရိဩတၲပၸတရား အားနည္းလာတာ သတိျပဳမိတယ္။ အဲလို အားနည္းလာတဲ့အတြက္ မၾကားဝံ့ မနာခ်င္စရာ အမႈအခင္းေတြ၊ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့။
27-Dec-2018
ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳေနျခင္းမွာ မ်ားစြာသဘာဝက်သည္။
27-Dec-2018
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။
25-Dec-2018
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္း၊ ယင္းကိုမူတည္ကာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသူမ်ားက ယင္းအရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္သာ စဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ မိမိအဆင့္အတန္းကို မိမိျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို သတိမမူမိၾကေပ။
25-Dec-2018
အေရးႀကီးလာသည္မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဆံုးအမမ်ား၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆင့္ပြား ျဖန္႔ခ်ိေဝငွသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ သီလ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ နာယူ လက္ခံသူမ်ား၏ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
24-Dec-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
23-Dec-2018
သာမန္ သူလိုငါလိုဘဝ ဒါမွမဟုတ္ မထင္မရွားဘဝမွာေတာ့ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကေပမယ့္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာတစ္ခုခု ျပည့္စံုတဲ့ဘဝေရာက္ရွိသြားရင္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကတဲ့သေဘာလို႔ ထပ္ဆင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္တယ္။