News

POST TYPE

EDITORIAL

အုပ္စုတိုက္ပြဲ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပန္းတိုင္ (Daily Vol-4/No-75)
07-Jul-2016

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား အလို႔ငွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အုပ္စုတိုက္ပြဲ၏ အရိပ္အေယာင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈအခ်ဳိ႕ ေတြ႔ျမင္ရေပရာ မၾကာခင္ ယခုထက္ ပိုသိသာထင္ရွားလာဖြယ္ ရွိေပသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာသုံးရပ္ကို သီးျခားစီ ခြဲျခားက်င့္သုံးသည့္ စနစ္သို႔ စတင္ကူးေျပာင္းသည့္ ကနဦးကာလ အာဏာသုံးရပ္တြင္ မူလလ်ာထား သတ္မွတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔ထား တာဝန္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒျပဳအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အၾကား သိသာစြာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ကာလအတြင္း အာဏာသုံးရပ္တြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီဝင္မ်ား ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ္ျငား ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ အၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈပုံစံ ပီျပင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန ငါးခုတြင္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ သြယ္ဝိုက္ဖြင့္ခ်ျခင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္ကို သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ တရားစြဲဆို၊ ေထာင္ခ်အေရးယူျခင္းတုိ႔မွသည္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ သန္းေခါင္ယံ အာဏာသိမ္းပြဲအထိ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့သည္မ်ား အထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး ေျခလွမ္းသြက္ေသာ သူရဦးေရႊမန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးကပ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အေရးပါလွေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္အေပးခံရၿပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္စုႏွင့္ ပို၍ အလွမ္းကြာ တင္းမာသြားခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁၁) ၏ ၄၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေမတၱာမြန္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၎၏ အြန္လိုင္းလူမႈေရး စာမ်က္ႏွာတြင္ ဧၿပီလအတြင္းက ေရးသားထားခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပေသာ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ထုတ္ 7Day သတင္းစာကို တပ္မေတာ္က အမႈဖြင့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တင္းမာမႈ ျပန္အားေကာင္းလာျခင္း ေပေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ အၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရး တင္းမာမႈမွာ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြင္း အာဏာႏွင့္ ေနရာတို႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝက်သည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ဳိးက ယင္းသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားျပဳ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္ေနသည္ဟု အထင္ေရာက္သြားေစျခင္းမွာမူ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

မီဒီယာေလာက အတြင္းတြင္လည္း ယင္းအုပ္စုႏွစ္စု ေနာက္ခံ ထုတ္ေဝေနေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ပဋိပကၡ၏ အတိမ္အနက္ကို လြယ္ကူစြာ ခန္႔မွန္းမိေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင့္က်က္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ေမတၱာကို အေျခခံေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံႀကီးသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး ေခတ္စားလာေစရန္မွာ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေလးကဲလြန္းေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး၊ အုပ္စုတိုက္ပြဲဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကို ခဝါခ် အဆုံးသတ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းအမ်ားကို မူတည္ကာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ အနီးအေဝး ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၇-၂၀၁၆)