News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘဏ္မ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Weekly, Vol-13/No-15)
13-May-2017 tagged as ဘဏ္

ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ စီးပြားေရး ခြၽတ္ၿခဳံက်ေနခ်ိန္၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေဖာင္းပြေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေကာလာဟလ အမ်ားဆုံး ထြက္ေပၚတတ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိမ္ခ်ိန္၊ ဖုံးကြယ္မႈမ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း သတင္းအမွန္ မရရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။

ေကာလာဟလမ်ားသည္ နားလည္မႈအလြဲေၾကာင့္ ေသြး႐ုိးသား႐ုိး၊ ျဖစ္႐ုိး ျဖစ္စဥ္မွ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္သြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ယိမ္းယုိင္ၿပိဳလဲသြားေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သည္။

မည္သို႔ေသာ ေကာလာဟလမ်ဳိးမဆို သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ အတြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈ အဆင့္အတန္းအနိမ့္၊ အျမင့္အေပၚ မူတည္၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအတုိင္းအတာ ကြာျခားသြားတတ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္၊ အုပ္စုစြဲစိတ္၊ ရန္ငါ စည္းျခား စိတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေကာလာဟလမ်ားကို မသိစိတ္က ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ထင္ကာ ကိုယ္တုိင္ ေကာလာဟလ ျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သြားတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ မိမိကိုယ္တုိင္ မုန္းတီးေနသူတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေကာင္းသတင္းတစ္ရပ္ ဆိုပါက ထိုသတင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိ မရွိ မခ်င့္ခ်ိန္ေတာ့ဘဲ မုန္းတီးစိတ္အခံျဖင့္ ထိုသတင္းအတုိင္း မွန္ေကာင္းမွန္ႏုိင္သည္ ဟုထင္မွတ္ကာ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ ဆင့္ပြားေပးပို႔မိသြားတတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကာလာဟလ အမ်ားစုမွာ အထက္ဆုိခဲ့ပါ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္ ႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ ေပါ့ဆညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာလာဟလမ်ား ပို၍ ႀကီးထြားရင့္သန္သြားတတ္သည္။

ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ဳိးမွာမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတူခ်င္းက လုပ္ႀကံျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သလို လူအမ်ား အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားေစလိုေသာ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား စတင္ထူေထာင္ခြင့္ျပဳကာစက တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား နာမည္ခံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဘဏ္အခ်ဳိ႕မွာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း Finicial Action Task Force ႏွင့္ Financial Intelligence Unit ကဲ့သို႔  ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ သုံးဘဏ္ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းခံခဲ့ရသည့္ သာဓကရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚအၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ဗဟုိဘဏ္က တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား နည္းပါးသြားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကင္းစင္ၿပီဟု ယတိျပတ္ေျပာရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း၊ ၾကပ္မတ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ္လည္း ထြက္ေပၚလာေသာ ဘဏ္ေကာလာဟလမ်ားကိုလည္း ကာယကံရွင္သာမက သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မ်ား အေၾကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ သိေနရမည့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဗဟုိဘဏ္က ျပည္သူလူထုအား ထုတ္ျပန္အသိေပးရွင္းလင္းရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၅-၂၀၁၇)