News

POST TYPE

EDITORIAL

လက္ေတြ႔႔႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရး (Daily, Vol-5/No-26)
12-May-2017 tagged as

ျမန္မာျပည္သူလူထု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင့္တေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အခရာ အက်ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြဲ႔ခန္႔ ရွိေနသည့္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွည္ၾကာဆံုး၊ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္        ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ယခင္လူမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ်ကို ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လူမ်ားက အေရးတယူ မလုပ္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ၿမီးမသိမ္းေသာ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ ျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြေလာ၊ ရန္ ငါ စည္းျခားတတ္သည့္ လက္ဝဲသူငယ္နာ မစင္ျခင္းေလာ ေျပာရခက္လွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္သာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီးက သေဘာေပါက္လာေသာေၾကာင့္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား၊ ေတာင္းဆို၊ တိုက္ပြဲဝင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၍ မရေတာ့ဘဲ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ စည္း႐ံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လက္ေတြ႔ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မည္သည္ မတူျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး ကိုယ္စားျပဳ တူညီေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ မတူျခားနားေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေခတၲေဘးဖယ္ထားကာ တတ္ႏိုင္သမွ် အသိေပးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ လိမၼာ ပါးနပ္စြာ စည္း႐ံုး ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာမတူလင့္ကစား မကန္႔ကြက္ေစရန္ ေမတၲာရပ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း အက်ိဳးထက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးစားေပးျခင္းကဲ့သို႔ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ထက္ျမက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို လက္ေတြ႔သင္ယူ၊ ေလ့လာ လုပ္ကိုင္ၾကရမည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီး အခ်ိဳ႕၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥအေပၚ အထက္ဆိုခဲ့ပါ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းၾကေစလိုေပသည္။

ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို ဦးတည္ေသာ အာဏာသံုးရပ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မည္သည္ မည္သည့္အေရးကိစၥကိုမဆို မိမိတို႔ကိုယ္ကို၊ မိမိတို႔ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ဗဟိုျပဳေသာ စဥ္းစားပံုမ်ိဳးသို႔ အေလးကဲ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ အမ်ားစု ေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၅-၂၀၁၇)

(လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ (၅-၅-၂၀၁၆) ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္၍ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • TAGS