News

POST TYPE

EDITORIAL

တွက်နည်းရွေးရမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပုစ္ဆာ (Daily, Vol-4/No-72)
04-Jul-2016
ဒုတိယ ပငလှုံညီလာခံ အမညဖှှင့ှ နိုငငှံလုံးဆိုငရှာ ငှိမှးခမှှးရေး ဆှေးနှေးပှဲ ကငှှးပမည့ရှကှ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ နီးကပလှာပှီ ဖှဈသညှ။ ဒုတိယ ပငလှုံညီလာခံသညှ ဦးသိနှးစိနှ အစိုးရလကထှကကှ အစပှိုးခဲ့သော ငှိမှးခမှှးရေး လုပငှနှးစဉမှှားကို NLD အစိုးရက ဆကလှကဆှောငရှှကသှည့ှ ပထမဦးဆုံး တရားဝငှ ညီလာခံဟုလညှး ဆိုနိုငသှညှ။

နှဈခှောကဆှယကှှောလှာပှီ ဖှဈသည့ှ ပှညတှှငှးစဈမီးသညှ အာဏာရှငှ သကတှမှးထကှ ပိုကှာမှင့ခှဲ့သောလှညှး ယနေ့အခှိနအှထိ မငှိမှးနိုငသှေးဘဲ တောကလှောကနှရခှငှေးမှာ အဘယကှှောင့နှညှးဟု မေးစရာရှိသညှ။

သကှဦးဆံပိုငှ ပဒသရောဇခှတှေ၊ ကိုလိုနီခတှေ၊ ပါလီမနှ ဒီမိုကရစေီခတှေ၊ အာဏာရှငခှတှမှသညှေ လကရှှိအစိုးရအထိ တောငတှနှးဒသနှငှေ့ ပှညမှအကှား မသိမသာရော၊ သိသိသာသာရော ခှဲခှားအုပခှှုပှ၊ ဆကဆှံခဲ့ခှငှး၊ လူအမှားစု ကှီးစိုးသော နိုငငှံတှငှ လူနညှးစုအပေါှ အနိုငကှငှ့သှကဲ့သို့ ဖှဈခဲ့သည့ှ သာဓကမှားက ကနဦး ဇာတလှမှးအစဟု ဆိုနိုငသှညှ။

ထိုစဉကှ ပှညတှှငှးစဈမီး နောကကှှယတှှငှ ရိုးသားသော တိုငှးရငှးသားမှားက ပှညထှောငစှု သို့မဟုတှ ပှညမှအစိုးရကို လကနှကကှိုငှ ဆန့ကှငှပှုနကှနရှခှငှး၏ အဓိက အကှောငှးတရားမှာ မှားစှာရိုးစငှးလှသောလှညှး ကုနခှဲ့သည့ှ နှဈဆယ့ငှါးနှဈကှောှ ကာလမှစ၍ စှကဖှကှ၊ ခှယလှှယှ၊ ကှိုးကိုငမှှုမှား၊ ကိုယကှှိုးအတတှမှားဖှင့ှ ရှုပထှှေးပှလေီလာသညှ။

ငှိမှးခမှှးရေးအဆင့ှ မရောကမှီ အပဈအခတရှပစှဲရေး စာခှုပမှှားသညပှငလှှှငှ နှဈဖကစှလုံးက လေးစားလိုကနှာမှု မရှိသောကှောင့ှ အောကခှှတပမှှေားအကှား ကိုယကှှိုးစီးပှား မကငှးသော ထိပတှိုကတှှေ့ဆုံမှုမှားမှ ဖှဈပေါလှာသော ပှူနာအခှို့ကှောင့ှ အပဈရပထှားသော တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငမှှား အခငှှးခငှှးရော၊ တပမှတောနှှင့ပှါ တိုကပှှဲမှား မကှာခဏ ပှနလှညဖှှဈပှားနပသညှေေ။

စငစှဈအားဖှင့ှ နှဈပေါငှးခှောကဆှယကှှောကှှာတိုငှ မှားစှာ ရှုပထှှေးပှလေီလှသော အမယဘှုတခှညှခှငကှဲ့သို့ ဖှဈနသေော ငှိမှးခမှှးရေးကိဈစသညှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ခေါငှးဆောငသှော NLD အစိုးရအတှကှ အကှီးမားဆုံး စိနခှေါမှှုတဈခု ဖှဈသညှ။

ထိုမှှ အခှိနကှှာမှင့လှာခဲ့သော ပှညတှှငှးစဈမီး သို့မဟုတှ ငှိမှးခမှှးရေးပုဈဆာကို ဦးသိနှးစိနသှညှ လညှးကောငှး၊ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညသှညှ လညှးကောငှး ငါးနှဈသကတှမှးတဈခု အတှငှး ပှလညအှေောငှ ဖှရှငှေးတှကခှကှရှနမှှာ မညသှို့မှှ မလှယကှူနိုငမှှနှး သိနကှလငေ့ကှစား အစိုးရမှားအပေါတှှငှ ဖိအားပေးနကှခှငှေးမှာ နိုငငှံရေးကိဈစမှား ရောယှကနှပသညှေေ။

မှနမှာ့ငှိမှးခမှရှေး ပုဈဆာကိုကှည့ပှါက အငအှားကှီးသော လကနှကကှိုငအှဖှဲ့ကှီးအခှို့ နောကကှှယတှှငှ ကိုယကှှိုးစီးပှား ကာကှယလှိုသူနှင့ှ ဒီမိုကရစေီ ခနှပှီယံ ဖှဈလိုသူ နိုငငှံကှီးအခှို့၏ စှကဖှကမှှု၊ နိုငငှံရေးခှရှေုပမှှု၊ ဒသတှငှေး အငအှားခှိနခှှငှ လှှာညှိလိုမှုတို့ ရောယှကနှခှငှေးကလညှး တဈပူပေါှ နှဈပူဆင့အှဖှဈ ရှိနသညှေ။

လကနှကကှိုငထှားခှငှးသညပှငလှှှငှ မှပေေါှ၊ မှအေောကှ သယံဇာတနှင့ှ နယစှပကှုနသှှယမှှုတို့ကို အကှောငှးပှုကာ အသကမှှေးဝမှးကှောငှး တဈခုကဲ့သို့၊ သာမနလှူမှားထကှ အခှင့အှရေး ပိုရနသကေဲ့သို့ ဖှဈနသေော လကနှကကှိုငအှဖှဲ့အခှို့ အတှကမှူ လကနှကစှှန့လှိုကပှါက အကာအကှယမှဲ့ကာ ရပတှညရှှငသှနရှေး၊ အနာဂတရှေး မသခှောမရရောှ ဖဈသှားမညကှို စိုးရိမကှှောင့ကှှနခှငှေးက ပုဈဆာ၏ ပေးထားခကှတှဈခု ဖှဈသညှ။

ထို့အပှငှ နိုငငှံရေးပါတီမှား ခှရှေုပမှှုနှင့ှ အခငှှးခငှှးအကှား အာဏာလုပှဲမှား၊ အကှဲအပှဲမှားကှောင့ှ နိုငငှံရေးနယပှယအှတှငှး ဝငရှောကလှာကာ အာဏာသုံးရပကှို နှဈပေါငှးမှားစှာ ထိနှးခှုပထှားခဲ့သည့ှ တပမှတောသှညှ ပှညတှှငှးစဈမှား ခှုပငှှိမှးသှားပါက မညသှည့အှခနှးကဏဍှတှငှ ဆကလှကရှပတှညသှှားမညှ ဆိုခှငှးကလညှး ငှိမှးခမှှးရေးပုဈဆာတှငှ ထည့သှှငှးစဉှးစားရမည့ှ အခကှဖှှဈသညှ။

ထိုအခှအနတှငှေေ ဖကဒှရယပှှညထှောငစှု ထူထောငရှနှ ရညသှနဆှောငရှှကနှသေော အစိုးရမှား အနနှငှေ့ တိုငှးရငှးသား ဒသမှေားရှိ ခံစားခှင့မှှားကို လကနှကကှိုငမှှားနှင့ှ ဒသခေံ အရှေးကောကခှံ နိုငငှံရေးပါတီ သို့မဟုတှ ဒသအစေိုးရတို့ အကှားနှင့ှ ပှညထှောငစှုအစိုးရအကှား မညသှို့ အခှိုးကှ ခှဲဝမညှေ ဆိုခှငှးကလညှး ပုဈဆာ၏ ပေးထားခကှတှှငှ ပါဝငနှပသညှေေ။

မညသှို့ပငဖှှဈစေ နိုငငှံဖှံ့ဖှိုးတိုးတကဖှို့ဆိုလှှငှ ငှိမှးခမှှးရေးပုဈဆာကို မဖှဈမနေ တှကခှကှဖှှရှငှေးရမညှ ဖှဈသောကှောင့ှ ပုဈဆာ၏ ပေးထားခကှမှှားကို ကှိုတငကှှညကစှှော လေ့လာပှငဆှငကှာ တှကနှညှးမှားစှာ ရှိသည့အှနကှ အဓိက ပါဝငပှတသှကသှူ၊ အဓိက တာဝနရှှိ သကဆှိုငသှူ stakeholder အားလုံး ထိခိုကမှှု နညှးနိုငသှမှှ နညှးသည့တှှကနှညှးဖှင့ှ တှကခှကှအှဖှထေုတနှိုငစှကှေောငှး ယုံကှညမှှှောလှင့အှပပှသညှေ။

အယဒှီတာ (၃-၇-၂၀၁၆)