News

POST TYPE

EDITORIAL

တြက္နည္းေရြးရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုစာၦ (Daily, Vol-4/No-72)
04-Jul-2016

ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို NLD အစုိးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပထမဦးဆုံး တရားဝင္ ညီလာခံဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ အာဏာရွင္ သက္တမ္းထက္ ပိုၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ မၿငိမ္းႏုိင္ေသးဘဲ ေတာက္ေလာက္ေနရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။

သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကိုလုိနီေခတ္၊ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္မွသည္ လက္ရွိအစိုးရအထိ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျပည္မအၾကား မသိမသာေရာ၊ သိသိသာသာေရာ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္၊ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း၊ လူအမ်ားစု ႀကီးစိုးေသာ ႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစုအေပၚ အႏုိင္က်င့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားက ကနဦး ဇာတ္လမ္းအစဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ထိုစဥ္က ျပည္တြင္းစစ္မီး ေနာက္ကြယ္တြင္ ႐ုိးသားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္မအစိုးရကို လက္နက္ကုိင္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားမွာ မ်ားစြာ႐ုိးစင္းလွေသာ္လည္း ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွစ၍ စြက္ဖက္၊ ျခယ္လွယ္၊ ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးအတၱမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္ မေရာက္မီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားအၾကား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား မကင္းေသာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေရာ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာတုိင္ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ခင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD အစုိးရအတြက္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုမွ် အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုစာၦကို ဦးသိန္းစိန္သည္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လည္းေကာင္း ငါးႏွစ္သက္တမ္းတစ္ခု အတြင္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းတြက္ခ်က္ရန္မွာ မည္သုိ႔မွ် မလြယ္ကူႏုိင္မွန္း သိေနၾကလင့္ကစား အစိုးရမ်ားအေပၚတြင္ ဖိအားေပးေနၾကျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား ေရာယွက္ေနေပသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ပုစာၦကိုၾကည့္ပါက အင္အားႀကီးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီးအခ်ဳိ႕ ေနာက္ကြယ္တြင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္လိုသူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လိုသူ ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕၏ စြက္ဖက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးေျခ႐ႈပ္မႈ၊ ေဒသတြင္း အင္အားခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညႇိလိုမႈတို႔ ေရာယွက္ေနျခင္းကလည္း တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္အျဖစ္ ရွိေနသည္။

လက္နက္ကိုင္ထားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တစ္ခုကဲ့သို႔၊ သာမန္လူမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ အတြက္မူ လက္နက္စြန္႔လိုက္ပါက အကာအကြယ္မဲ့ကာ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရး၊ အနာဂတ္ေရး မေသခ်ာမေရရာျ ဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနျခင္းက ပုစာၦ၏ ေပးထားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေျခ႐ႈပ္မႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား အာဏာလုပြဲမ်ား၊ အကြဲအၿပဲမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာကာ အာဏာသုံးရပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားပါက မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ဆိုျခင္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုစာၦတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ခံစားခြင့္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရတို႔ အၾကားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား မည္သို႔ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝမည္ ဆိုျခင္းကလည္း ပုစာၦ၏ ေပးထားခ်က္တြင္ ပါဝင္ေနေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုစာၦကို မျဖစ္မေန တြက္ခ်က္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုစာၦ၏ ေပးထားခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေက်ညက္စြာ ေလ့လာျပင္ဆင္ကာ တြက္နည္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူ၊ အဓိက တာဝန္ရွိ သက္ဆုိင္သူ stakeholder အားလုံး ထိခုိက္မႈ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းသည့္တြက္နည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္အေျဖထုတ္ႏုိင္ေစေၾကာင္း ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၇-၂၀၁၆)