News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ပညာေရး စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းေနၿပီေလာ (Weekly, Vol-13/No-14)
06-May-2017 tagged as ပညာေရး

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္မွာ ယင္းႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ပညာေရးမူဝါဒ၊ ပညာေရးစနစ္က အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစု နားလည္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ပညာေရးနယ္ပယ္အတြက္ သုံးစြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္၊ ပညာေရးနယ္ပယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွသည္ တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္အထိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ အဆင့္အလိုက္ သင္ၾကားျပသၾကမည့္ ဆရာမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၏ အရည္အခ်င္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ႏိုင္ငံမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္မ်ားကို အထူးဦးစားေပး၊ ဂ႐ုစိုက္ ျဖည့္ဆည္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္နည္းတူ စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနမူ အဆင့္အတန္းမ်ားလည္း ျမင့္မားၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ပညာေရးနယ္ပယ္ကို ဦးစားေပးစာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔မွာ အာဏာရွင္စနစ္၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္တို႔ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဝဲၾသဃအတြင္း ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနၾကသည္ကို စစ္တမ္းမ်ား၊ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယဥ္မႈမ်ားအရ သိႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးကို အစိုးရအသစ္ေျပာင္းတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔၏ ခံယူခ်က္၊ ကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ ပညာေရးအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံတို႔အေပၚ မူတည္ကာ မူဝါဒ အသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို စနစ္သစ္ပညာေရး ဆိုေသာ စကားလုံးကို ၾကားသိေနရေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္ပညာေရး၊ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ပညာေရး အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးတို႔တြင္ နတ္ေမာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ဝါးခယ္မ၊ ပန္းတေနာ္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔မွ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏု၊ ဦးသန္႔ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ပညာေရးစနစ္တြင္ အလားတူပုဂၢဳိလ္မ်ား ေမြးထုတ္မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။

စစ္စစ္အားျဖင့္ ပညာေရးစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ မူလတန္းပညာေရးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းပညာေရးကို မည္မွ်အေရးယူ၊ အေလးထားသနည္း ဆိုျခင္းကို မူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ပင္ ထင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္သည္။

စနစ္တက် သင္တန္းေပးထားျခင္း မရွိသည့္ ေန႔စား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုပါ ခန္႔ထားေပးေနရသည့္ မူလတန္းအဆင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္လည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ အေျမာ္အျမင္ကို ဆဝါးၾကည့္ႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္ႏွစ္စာ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးမွန္းေခ် ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံလႊာကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိအေျခအေန အဆင့္အတန္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရွိေနရသနည္း ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္သြားေစႏိုင္သည္။

မ်ားစြာေသာ အစိုးရတို႔သည္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်သြားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား အျဖစ္သာ စာရင္းအင္းသေဘာအရ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကၿပီး ထိုဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ျခင္းဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲၾကသည့္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ေသာ ထရံကာ၊ ေဆးသုတ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ ႐ုပ္ျပ၊ ဟန္ျပ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး လစာ၊ ရိကၡာ နည္းပါးေသာ ဌာနျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သုေတသနႏွင့္ ဆရာအရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္မႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားထက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မကင္းေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္သာ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားခဲ့သည္က မ်ားေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေခတ္ကာလ အေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္း၊ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ အသုံးမခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မည္ကာမတၱ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ပညာေရးေလာက တစ္ခုလုံး မဆိုထားႏွင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုကို စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၅-၂၀၁၇)