News

POST TYPE

EDITORIAL

ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ (Daily, Vol-5/No-20)
04-May-2017 tagged asတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ လိုလွ်င္ လိုသလို၊ မလိုလွ်င္ မလိုသလို စိုးမိုးျခင္း၊ မစိုးမိုးျခင္း ျဖစ္ေနသေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္း ေမးစရာ ရွိေပသည္။ 

အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မွ တာဝန္ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုတ္ခတ္၊ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုမူ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္၊ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ အျပစ္ဒဏ္ခ် အေရးယူေနေသာ္လည္း ထိုထက္ ႀကီးမားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ သာမန္ အမႈအခင္းသဖြယ္ သေဘာထားေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ဘာသာေရးပဋိပကၡကို ဦးတည္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏုတ္ထြက္စာ တင္မည္ဟူေသာ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးသတင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္၊ လုပ္ႀကံမႈမ်ားမွာမူ နယ္ပယ္ အသီးသီး၊ အလႊာ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနက် ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈတိုင္းကို အေလးထား တံု႔ျပန္ေနပါက အိုးမလံု၊ အံုပြင့္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ သြားတတ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား၊ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ား ဆိုပါက သက္ေရာက္မႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ အတိုင္းအတာ ႀကီးမားပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားႏိုင္သည့္အတြက္ အထူး အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မျဖစ္မေန အပူတျပင္း ေဖာ္ထုတ္၊ အေရးယူရတတ္သည္။

သာမန္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို မူတည္ကာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ေကာလာဟလ မ်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစု၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေကာလာဟလမ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းမ်ိဳး ဆိုပါက အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တိုင္းကို မလံုမလဲစိတ္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ၊ လိုရာဆြဲ အနက္ေဖာ္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈတို႔သာ ရွိလာႏိုင္ၿပီး အပ်က္သေဘာဘက္သို႔ နားလည္မႈ လြဲေခ်ာ္သြားတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးမႈမ်ားကို အာမခံ မေပးဘဲ ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီး အေရးယူႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာ ေပးထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒပုဒ္မ အခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီး ေႏွာင့္ယွက္လိုေသာ ေကာလာဟလ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအား အေရးယူရာတြင္ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ဆိုလိုသည္။

အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပတ္သက္ေနေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားအျပင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ဩဇာ သက္ေရာက္မႈရွိေသည့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားကို ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ  ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း အထူး အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။
 
အယ္ဒီတာ (၄-၅-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS