News

POST TYPE

EDITORIAL

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရက္၁၀၀ စီမံခ်က္အတြက္ စဥ္းစားစရာ (Weekly, Vol-12/No-23)
03-Jul-2016

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေသာ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆိုအပ္ေပသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခ်င့္လၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူမိုက္အုပ္စုမ်ားက ဂိုဏ္းအဆင့္မ်ိဳးအထိ ဖြဲ႔စည္းကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံသည့္ သေဘာ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးသည့္ သေဘာဟုလည္း ယူဆႏိုင္ေပသည္။

ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ လက္ထက္ ကနဦး ကာလမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သက္တမ္းကုန္ခါနီးအခ်ိန္ ရက္ပိုင္းအလိုကာတြင္မွ ႏွိမ္နင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂိုဏ္းမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိေနၾကာင္း ျပည္သူလူထုအား အသိအေပး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္း ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ ႐ိုက္ႏွက္၊ ဓားထိုး၊ အုပ္စုဖြဲ႔႐ိုက္ႏွက္ စသည့္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားအျပင္ ထိုဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏွိမ္နင္းရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုပါ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ႀကီးစြာအေႏွာက္အယွက္ ျပဳေနေပသည္။

ထိုအေျခအေနကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး အေနႏွင့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းတို႔မွာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြယ္ကူေသာကိစၥ မဟုတ္သည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာကိုလည္း ေစ့ငုစြာ ေလ့လာၾကည့္ရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္က ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပ၊ သပိတ္ေမွာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရန္ အကူအင္အားအျဖစ္ အသုံးခ်လိုေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ ဥပေဒပ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို မသိမသာ လႊတ္ေပးထားခဲ့ျခင္းက လူမိုက္မ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ား ေပါက္ပြားလာေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္း ဆိုး၊ ခိုး၊ ႏႈိက္၊ လုယက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ မၾကာခဏဆိုလို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းကလည္း ျပစ္မႈႏွင့္ မၽွတျခင္းမရွိဘဲ ေပါ့ေလ်ာ့လြန္းသည့္အတြက္ ေနာင္တမရေစသည့္အျပင္ ပို၍ အတင့္ရဲလာေစရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အျခားအေၾကာင္းရင္း အခ်ိဳ႕မွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က မ်က္စိတစ္ဖက္ မွိတ္ထားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္၊ သုံးစြဲမႈႏွင့္ စနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္း စစ္ေဆးမႈ၊ လိုင္စင္အတည္ျပဳ၊ ခြင့္ျပဳမႈ မရွိခဲ့ေသာ အရက္ေသစာ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယုတ္စြအဆုံး အသက္မျပည့္ေသးေသာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ပါ မူယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္၊ စီးကရက္ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အင္အားလုံေလာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အရည္အခ်င္း၊ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္၊ လစာ၊ အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ လိုအပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လက္နက္ကိရိယာ၊ ယာဥ္ယႏၲရား အစရွိသည္မ်ား အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳျပင္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လူဆိုး၊ လူမိုက္မ်ား တိုးပြားလာျခင္း၏ အေျခခံအက်ဆုံးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူအမ်ားစု၏ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခဳံက်ေနျခင္း (ဝါ) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းက အဓိကလက္သည္ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကိုလည္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ(၂၉-၆-၂၀၁၆)

(ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္)