News

POST TYPE

EDITORIAL

သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ကားခ ပိုေတာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာ(Daily, Vol-5/No-6)
07-Apr-2017 tagged as

 
သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ဇာတိေနရပ္ ျပန္သူမ်ားအေပၚ အေဝးေျပးကားခမ်ား ႏွစ္ဆနီးပါး ေဈးတင္ေရာင္းမႈ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ ေလာဘေၾကာင့္ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ထို႔ထက္ ပိုၾကည့္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သႀကၤန္မတိုင္မီ နယ္ျပန္လိုသူမ်ားထံမွ ကားခ ပိုေတာင္းျခင္းမွာ အျပန္ခရီးစဥ္တြင္ လူမပါသေလာက္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုစရိတ္ ကာမိေစရန္ ေဈးတင္ ေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာ ဟုတ္သေယာင္ေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ယာဥ္လိုင္းနာမည္ျဖင့္ ေျပးဆြဲပါက ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းက မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ ေတာင္းခံခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္လိုင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္က ပို၍အဓိက က်ေပသည္။

ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းအေပၚ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့ရဲျခင္းက အဓိက အခ်က္အျဖစ္ ေတြ႔ရၿပီး သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ကာလတိုင္း ယခု ျပႆနာ ျဖစ္ေနျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႔က ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္  သေဘာဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ သႀကၤန္မတိုင္မီ တစ္ႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ေျပးဆြဲထားျခင္းမွ ရရွိထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ထဲမွ အနည္းငယ္ခန္႔ မွ်ေဝေပးသည့္ အေနႏွင့္ ယာဥ္စီးခကို ပံုမွန္အတိုင္း ေရာင္းခ်လွ်င္ မရႏိုင္သေလာဟု ေမးစရာ ရွိေပသည္။
 
သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွဴအတန္းမ်ားကိုသာ မိမိကိုယ္က်ိဳး ရည္မွန္းလွဴဒါန္းမႈ မ်ားျပားေသာ မိ႐ိုးဖလာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ပိတ္ရက္တြင္ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ ျပန္ၾကမည့္သူမ်ားကို ပံုမွန္ ေဈးႏႈန္း ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ကူညီရာ ေရာက္ေၾကာင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား စဥ္းစားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။

သို႔ေသာ္ စီးပြားရွာျခင္းကို အလွဴဒါနႏွင့္ သီးျခား စဥ္းစားၾကသည့္အျပင္ အက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္ကိုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ အျမတ္ေငြမ်ားထဲမွ တစ္ရက္တာ အျပန္အေခါက္အတြက္ အနည္းငယ္ခန္႔ အ႐ံႈးခံေပးေရး တိုက္တြန္း ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္လိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီ အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သႀကၤန္ကာလအတြက္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းထံမွ ဂိတ္ေၾကး အနည္းငယ္ခန္႔ အပိုေဆာင္း ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားျခင္း၊ ယာဥ္ေပၚ၌ အလွဴခံပံုးတစ္ခု ထားရွိကာ ခရီးသည္မ်ားထံမွ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ကားခ ပံုမွန္ ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး သဒၶါ တတ္အားသေရြ႕ လွဴဒါန္းေစျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားသံုးကာ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ မတိုင္မီ ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲမည့္ ကားမ်ား၏ အျပန္ အ႐ံႈးစရိတ္ကို ခုခံေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထူေထာင္သည့္စနစ္မွာ ၁၈ ရာစုက နည္းလမ္းအတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို စုစည္းကာ ယာဥ္လိုင္းနာမည္  တပ္ထားသည့္ သေဘာသာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လိုင္း တစ္ခုလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို စီမံခန္႔ခြဲေနရေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵကို မလြန္ဆန္၊ မထိန္းကြပ္ႏိုင္ဘဲ လိုက္ေလ်ာေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းတစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏိုင္နင္းေစရန္၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ခရီးသည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ အၿမဲရရွိေစရန္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို စုစည္းျခင္းထက္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီပံုစံမ်ိဳး ထူေထာင္ကာ ယာဥ္တစ္စီးစီျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈအစား ရွယ္ယာစနစ္ျဖင့္သာ လက္ခံၿပီး ေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္အားလံုးကို ကုမၸဏီ နာမည္ျဖင့္သာ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း အျခားယာဥ္လိုင္း အားလံုးကိုလည္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းပိုင္ ကုမၸဏီပံုစံမ်ိဳးျဖင့္သာ ယာဥ္လိုင္း ထူေထာင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ပါက အျခားေသာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ယာဥ္လိုင္း ကုမၸဏီမ်ား နည္းတူ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ ေျပးဆြဲသည့္ ပံုစံျဖစ္လာကာ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ကားခေဈးတက္ေရာင္းေသာ ျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္း မရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၄-၂၀၁၇)  

  • VIA
  • TAGS