News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆင်းရဲခြင်း၊ လူငယ်နှင့် အနာဂတ် (Weekly, Vol-12/No-29)
12-Aug-2016
ခတှေ၊ စနဈအခှအနေေ အရပရှပအှရ ယနေ့ခတှေ မှနမှာလူငယအှမှားစု လမှးပှောကနှကှသညဟှေု ပှောလှှငှ လှနအှံ့မထငပှေ။ လူငယမှှားကို လမှးပှောကစှသေော အကှောငှးရငှးမှားစှာ ရှိသည့အှနကှ အခှခေံအကဆှုံးနှင့ှ အရေးအကှီးဆုံး အခကှမှှာ ဆငှးရဲခှငှး ဖှဈသညှ။

ဆငှးရဲခှငှးတှငလှညှး အပှနအှလှနှ အမှီသဟဲ ပှုနသေော ရုပပှိုငှးဆိုငရှာ ဆငှးရဲခှငှးနှင့ှ စိတပှိုငှးဆိုငရှာ ခှို့တဲ့ခှငှးဟု ထပမှံ၍  နှဈပိုငှးခှဲကှည့နှိုငပှသညှေ။ ရုပပှိုငှးဆိုငရှာ ဆငှးရဲခှငှးတှငှ လူပုဂဂှိုလှ တဈဦးခငှှးစီသာမက ယငှးလူပုဂဂှိုလနှှင့ှ ဆကစှပနှသေော ပတဝှနှးကငှှ တဈခုလုံးပါ အကှုံးဝငသှညှ။

အလုပအှကိုငှ အခှင့အှလမှး၊ အသကမှှေးဝမှးကှောငှး အတတပှညာ၊ လူနမှေု အဆင့အှတနှး၊ ဝငငှှေ၊ ပိုငဆှိုငမှှုနှင့ှ ယငှးတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည့ှ အုပခှှုပစှီမံခန့ခှှဲသည့ှ စနဈကဲ့သို့ ရုပပှတဝှနှးကငှမှှားသညှ ကုလသမဂဂှက သတမှှတထှားသည့ှ အနိမ့ဆှုံး အခှအနအေေောကတှှငှ ရှိနခှငှေးကို ရုပပှိုငှးဆိုငရှာ ဆငှးရဲခှငှးဟု ဆိုနိုငသှညှ။

စိတပှိုငှးဆိုငရှာ ဆငှးရဲခှငှးမှာမူ တှေးခေါှ၊ မှောမှှငတှတှ၊ အဆိုး၊ အကောငှး၊ အမှားအမှနှ ခှဲခှားတတသှော အသိပညာ၊ ကှုံလာသမှှ အခှအနေေ အရပရှပအှပေါှ ရှုမှငပှုံ၊ ရှုမှငနှညှး၊ ခံယူအဓိပပှာယဖှောမှှု သို့မဟုတှ လောကဓံကို ရငဆှိုငနှိုငစှှမှး ခှို့တဲ့၊ နိမ့ပှါးခှငှးဟု ဆိုရမညှ။

ဆငှးရဲရခှငှး၏ နောကကှှယတှှငလှညှး အခှအနအရပရှပေအှပေေါှ စီမံခန့ခှှဲမှု အားနညှးခှငှး သို့မဟုတှ ခေါငှးဆောငမှှု အရညအှခငှှး ညံ့ဖငှှးခှငှးမှာ အခှခေံအကှောငှးတရား အဖှဈ ရှိနသညှေ။

ကိုလိုနီခတှနှေောငှးပိုငှး မှနမှာ့သမိုငှးကို ပှနကှှည့လှှှငှ မှနမှာလူငယမှှားသညှ ထိုခတှကေ အိမနှီးခငှှးနိုငငှံမှား အပါအဝငှ ကမဘှာအရပရှပှ၊ နိုငငှံအသီးသီးမှ လူငယမှှားနှင့ှ အရညအှခငှှးခှငှး ကောငှးစှာယှဉနှိုငခှဲ့ကှောငှး ဒေါကတှာဘမောှ၊ ဦးသန့ှ၊ ဦးနု၊ ဗိုလခှှုပအှောငဆှနှးတို့ကဲ့သို့ လူငယမှှားက အကောငှးဆုံးသကသှေ ဖှဈသညှ။

ထို့နောကပှိုငှးတှငမှူ တံခါးပိတှ အထီးကနှစှသေော တဈပါတီ အာဏာရှငစှနဈနှင့ှ စဈအာဏာရှငစှနဈတို့၏ ဒဏကှှောင့ှ နယပှယအှရပရှပတှှငှ ထူးခှှနထှကမှှကသှော လူငယမှှိုးဆကှ ခါးဆကပှှတသှှားခဲ့ရပှီး သူရဲကောငှးမှားသာ မှေးထုတပှေးခဲ့သလို ဖှဈခဲ့သညှ။

ယနေ့ တကကှသိုလနှှင့ှ မတူသော တကကှသိုလမှှားတှငှ လညှးကောငှး၊ ဆှဲဆောငညှှို့ငငမှှု မရှိသည့ှ အလုုပခှှငမှှားတှငှ လညှးကောငှး၊ အတုယူဖှယှ စံပှပုဂဂှိုလှ နညှးပါးနသေော လူမှုပတဝှနှးကငှတှှငှ လညှးကောငှး၊ လူနမှေုဘဝ မှင့မှားရေးမကလှုံး မရှိသလောကှ ဖှဈနသေော လယယှာလုပငှနှးခှငမှှားတှငှ လညှးကောငှး၊ ဦးတညရှာ မဲ့နသေော လူငယအှမှားအပှား အသကရှှငသှနှ ရပတှညရှေး သကသှကနှှင့ှ ပုံမှနသှမားရိုးကှ ပှုနကှေ သာမနပှုံစံမှိုး သကသှကတှို့ဖှင့သှာ လှုပရှှားရုနှးကနနှကှရပသညှေေ။

စနဈဆိုး သို့မဟုတှ ရုပပှိုငှးဆိုငရှာ ဆငှးရဲခှငှးက တဈဖကလှှည့ဖှှင့ှ ခှင့ပှှုထားခှငှးသောှ လညှးကောငှး သို့မဟုတှ တမငဖှကှဆှီးလိုသော ရညရှှယခှကှဖှှင့သှောှ လညှးကောငှး မူးယဈဆေးဝါး၊ ယငှးနှင့ဆှကစှပသှော အမှုအခငှးမှား၊ လိငမှှုကိဈစမှား ဘကတှှငသှာ ယနေ့ခတှေ လူငယမှှား အာရုံစိုကလှာခှငှးမှာလညှး ဆငှးရဲခှငှး တဈမှိုးပငှ ဖှဈသညှ။

မှနမှာနိုငငှံတှငှ လူငယမှှားနှင့ှ ပတသှကလှှှငှ နိုငငှံတောဆှိုငရှာ မူဝါဒမှားတှငှ တိကခှိုငမှာသော အစီအစဉမှှား ခမှှတထှားသညကှို မတှေ့ရခှငှး၊ အခှခေံပညာအဆင့မှှ တကကှသိုလအှဆင့အှထိ လူငယမှှားကိုပငှ ကိုယအှရညအှခငှှးအလိုကှ ထူးခှှနထှကမှှကသှူမှားအဖှဈ လေ့ကငှ့ပှှိုးထောငပှေးနိုငမှည့ှ ပညာရေးစနဈ အဆငသှင့ှ မရှိခှငှး၊ ပညာရေး အသုံးစရိတှ ပိုမိုကခှံသုံးစှဲနိုငမှည့ှ နိုငငှံတောှ ဓနဥဈစာ ဖှံ့ဖှိုးမှု မရှိခှငှးတို့က ဆငှးရဲတှငှးမှ တကမှလာစရနှေ ခဲဆှဲထားသကဲ့သို့ ဖှဈနပသညှေေ။

အရာရာ မှနဆှနလှှနှးသည့ှ အရှိနနှှုနှးဖှင့ှ ဖှဈပေါပှှောငှးလဲနသေော ယနေ့ခတှသညှေ ကမဘှာနှင့တှဈဝနှး အသညှးအသနှ၊ အပှငှးအထနှ ပှိုငဆှိုငနှသေော ကာလ ဖှဈနပရေော ဆငှးရဲခှငှး သံသရာ အတှငှးမှ မှနမှာလူငယမှှား ရုနှးမထှကနှိုငပှါက ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ထံသို့ အပနှှံရမည့ှ အနာဂတှ မှနမှာနိုငငှံသညှ ခတှသဈကမဘှောကှီးနှင့ှ အလှမှးမှားစှာ ပှတကှနှခှဲ့မညှ ဖှဈကှောငှး သိစအပပှသညှေေ။ 

အယဒှီတာ (၁၀-၈-၂၀၁၆)