News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆင္းရဲျခင္း၊ လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္ (Weekly, Vol-12/No-29)
12-Aug-2016

ေခတ္၊ စနစ္အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစု လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသည္ဟု ေျပာလွ်င္ လြန္အံ့မထင္ေပ။ လူငယ္မ်ားကို လမ္းေပ်ာက္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲျခင္းတြင္လည္း အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳေနေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းဟု ထပ္မံ၍  ႏွစ္ပိုင္းခြဲၾကည့္ႏုိင္ေပသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆင္းရဲျခင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီသာမက ယင္းလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံးပါ အက်ဳံးဝင္သည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ ဝင္ေငြ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို ပ့ံပိုးေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆုံး အေျခအေနေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းကို ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆင္းရဲျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲျခင္းမွာမူ ေတြးေခၚ၊ ေျမာ္ျမင္တတ္၊ အဆိုး၊ အေကာင္း၊ အမွားအမွန္ ခြဲျခားတတ္ေသာ အသိပညာ၊ ႀကဳံလာသမွ် အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ ႐ႈျမင္ပုံ၊ ႐ႈျမင္နည္း၊ ခံယူအဓိပၸာယ္ေဖာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေလာကဓံကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္း ခ်ဳိ႕တဲ့၊ နိမ့္ပါးျခင္းဟု ဆိုရမည္။

ဆင္းရဲရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းျခင္းမွာ အေျခခံအေၾကာင္းတရား အျဖစ္ ရွိေနသည္။

ကိုလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာ့သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ ထိုေခတ္က အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမာၻအရပ္ရပ္၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျခင္း ေကာင္းစြာယွဥ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ဦးသန္႔၊ ဦးႏု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ားက အေကာင္းဆုံးသက္ေသ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ တံခါးပိတ္ အထီးက်န္ေစေသာ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ ခါးဆက္ျပတ္သြားခဲ့ရၿပီး သူရဲေကာင္းမ်ားသာ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယေန႔ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မတူေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆြဲေဆာင္ညႇိဳ႕ငင္မႈ မရွိသည့္ အလုုပ္ခြင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အတုယူဖြယ္ စံျပပုဂၢိဳလ္ နည္းပါးေနေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားေရးမက္လုံး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဦးတည္ရာ မဲ့ေနေသာ လူငယ္အမ်ားအျပား အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရး သက္သက္ႏွင့္ ပုံမွန္သမား႐ုိးက် ျပဳေနက် သာမန္ပုံစံမ်ဳိး သက္သက္တို႔ျဖင့္သာ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကရေပသည္။

စနစ္ဆုိး သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆင္းရဲျခင္းက တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ တမင္ဖ်က္ဆီးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား၊ လိင္မႈကိစၥမ်ား ဘက္တြင္သာ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား အာ႐ုံစုိက္လာျခင္းမွာလည္း ဆင္းရဲျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ တိက်ခုိင္မာေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႔ရျခင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ လူငယ္မ်ားကုိပင္ ကိုယ္အရည္အခ်င္းအလိုက္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ အဆင္သင့္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ပိုမုိက်ခံသုံးစြဲႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓနဥစၥာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရိွျခင္းတို႔က ဆင္းရဲတြင္းမွ တက္မလာေစရန္ ခဲဆြဲထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

အရာရာ ျမန္ဆန္လြန္းသည့္ အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ယေန႔ေခတ္သည္ ကမာၻႏွင့္တစ္ဝန္း အသည္းအသန္၊ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ကာလ ျဖစ္ေနေပရာ ဆင္းရဲျခင္း သံသရာ အတြင္းမွ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ပါက ၎တို႔ထံသို႔ အပ္ႏွံရမည့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးႏွင့္ အလွမ္းမ်ားစြာ ျပတ္က်န္ခဲ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၈-၂၀၁၆)