News

POST TYPE

EDITORIAL

စက္သံုးဆီဆိုင္ႏွင့္ အေရာင္းစင္တာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆို (Daily, Vol-4/No-294)
19-Mar-2017 tagged as

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားကို ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းကို အထူးပင္ ႀကိဳဆိုအပ္ေပသည္။

အာဏာရွင္ အစိုးရႏွင့္ အလြန္းသင့္သူ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားစြာကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရယူထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္း၊ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ေရာင္းသူ အလိုက် စိတ္ႀကိဳက္ ျခယ္လွယ္ေနေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ဆူပါမားကက္ႀကီး တစ္ခုပင္လွ်င္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွ မတန္တဆ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းမည့္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေတာ့မည့္ သက္တမ္းကုန္ခါနီး စားေသာက္ကုန္မ်ားကို မူလေဈးႏႈန္းနီးပါးျဖင့္ တင္ေရာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ လူတစ္စုလက္အတြင္းသာ ရွိေနသာ စက္သံုးဆီ အေျမာက္အျမား တင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ဆီမ်ား၊ အေရာအေႏွာဆီမ်ား၊ အျခင္အတြယ္ မျပည့္မီေသာဆီမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေငြထက္ နိမ့္ပါးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေဈးထက္ အၿမဲလိုလို ပိုေပးဝယ္ယူေနရေပသည္။

မူလကပင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း အခြန္ေငြ မွန္ကန္စြာ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ သံုးစြဲသူ ျပည္သူလူထုလည္း ေဈးႏႈန္းမွန္၊ အရည္အေသြးမွန္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါလ်က္ႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုကိုသာ အခြင့္အေရးေပးကာ ဆီဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္အတြက္ ေထာက္ခံ၊ အာမခံ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးရေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ခိုင္မာေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ၍ ႏွစ္ဖက္ မွ်တစြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ား ရွိေနပါက ယေန႔ ရက္လြန္ခါနီး စားေသာက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ အရည္အေသြးနိမ့္၊ အေရာအေႏွာ၊ အျခင္အတြယ္မမွန္၊ ေဈးျမႇင့္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးကို လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္၊ လည္ပတ္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ လာဘ္ေပးမႈမ်ား ရွိေနပါက အက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္ကိုးသည့္ အေျခခံသဘာဝရွိသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တို႔ ကုန္က်ထားသည့္ စရိတ္စကမ်ားကို ၎တို႔ ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ကာမိ၊ ေထမိေစရန္ ျပန္ရွာၾကမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ေဈးကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈတို႔မွာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ တြဲဖက္ေနေသာ ပကတိ အရွိတရားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေခ်ဖ်က္ရန္မွာ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ ကိုင္တြယ္၊ ႀကီးၾကပ္၊ ထိန္းမတ္ေပးရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္၊ လုပ္ငန္းအလိုက္ ရွိေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ မိမိ အဝန္းအဝိုင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းထက္ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ မည္သူမွ် မနစ္နာေစရ ႏွစ္ဖက္ အခ်ိဳးညီ၊ ဟန္ခ်က္ညီ ေဝပံုက် မွ်တေသာ ေဈးႏႈန္းျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညႇိ၊ ႀကီးၾကပ္ေပးရမည့္ တာဝန္ ပိုရွိေပသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ လြတ္လပ္စြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ကို အားေပး၊ ေျမေတာင္ေျမႇာက္၊ ဖန္တီးေပးေသာ ေရခံေျမခံမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အခါတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား မွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစရန္ လက္ေတြ႔ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါက လက္ခုပ္တီး အားေပးရမည့္ မူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲဟု ညႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၃-၂၀၁၇)

  • TAGS