News

POST TYPE

EDITORIAL

ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္း လိုေနၿပီေလာ(Weekly, Vol-13/No-8)
19-Mar-2017 tagged as

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတိုက္အခံပါတီ ဆိုေသာ စကားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ Opposition Party ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ အေနႏွင့္ တြင္က်ယ္စြာ သုံးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံပါတီ ဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ အင္အားအေကာင္းဆုံးပါတီဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယ အင္အားအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေနလင့္ကစား အတိုက္အခံပါတီ တာဝန္မ်ား မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါက အတုိက္အခံပါတီဟု မေခၚဆိုႏုိင္ဘဲ ယင္းပါတီထက္ အင္အားနည္းေသာ္လည္း အင္အားအေကာင္းဆုံး ပါတီကို အတိုက္အခံအေနႏွင့္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ ထိန္းညႇိေပးႏုိင္လွ်င္ အတိုက္အခံပါတီဟု ဆိုႏုိင္သည္။

အတိုက္အခံဆိုေသာ စကားလုံးကို အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရ လုပ္သမွ် အျပစ္တင္၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပေနျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည့္ အႏုတ္လကၡဏာ သက္သက္ေဆာင္ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းထက္ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္သည့္ အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အတိုက္အခံပါတီ၏ အလုပ္သည္ အာဏာရပါတီ ႀကီးစုိးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ လုပ္သမွ်ကို ေဝဖန္၊ တုိက္ခုိက္ေန႐ုံမွ်မက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိပါကလည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လိုအပ္ပါက တတ္ႏုိင္သည့္ေနရာမွ တတ္စြမ္းသမွ် ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ကူညီျခင္း၊ ပိုေကာင္းေသာ နည္းလမ္းရွိပါက အႀကံျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။

ထိုအတြက္ ယင္းတာဝန္မ်ားအားလုံး လႊမ္းၿခဳံပါဝင္ေစမည့္ အမည္နာမမ်ဳိး မေပးသင့္ ပါသေလာဟု ေစာေၾကာမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အတိုက္အခံပါတီ အသုံးအႏႈန္းမွာ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ကပင္ သုံးစြဲလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ျပင္ဆင္သုံးႏႈန္းရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းကို ၾကည့္လွ်င္ အေခၚအေဝၚ၊ အသုံးအႏႈန္း၊ နာမည္၊ ေနရာ၊ ေဒသ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေခ်အတင္ ျငင္းခုံေနျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ အင္အားမ်ား ျဖဳန္းတီးကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကံစည္၊ အားထုတ္၊ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း အလုပ္လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္မ်ား အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ျခင္းကို သင္ခန္းစာယူရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္က အင္အားသုံးကာ အာဏာရယူျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္က ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈအရ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရသည့္ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ အာဏာကို ေရရွည္ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနရိွေနရာ ယင္းအေျခအေနကို ထိန္းညႇိရန္ အင္အားေကာင္းေသာ အတိုက္အခံပါတီ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းပါတီ တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနေပသည္။

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ အာဏာကို ေရရွည္ကိုင္စြဲထားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ သုံးစြဲကာ လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ၿပီး  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ေသာ ယခင္အာဏာရ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွာမူ အသင္းအျဖစ္ ရွိခဲ့စဥ္ကေရာ၊ အာဏာရပါတီ ျဖစ္ခဲ့စဥ္ကပါ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား၊ မရသင့္ မယူထုိက္ေသာ အခြင့္အေရး အလြန္အကြၽံ ရယူခဲ့ျခင္းမ်ား၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ေလးစားမႈ ျပန္လည္ရရွိရန္ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီေနရာ ရရွိရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပတြင္ပါ ၾသဇာႀကီးမားလွသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပါတီမွာ လတ္တေလာအရ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ယေန႔ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အလြန္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မည္သူကို မည္သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ တာဝန္လႊဲအပ္မည္ ဆိုျခင္းမွာ မ်ားစြာသိမ္ေမြ႔နက္နဲကာ မ်ားစြာ အခက္အခဲေတြ႔ေစႏုိင္ၿပီး  ယင္းအခ်က္သည္ အားနည္းခ်က္ အျဖစ္သို႔လည္း ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း ကြယ္လြန္သြားသည့္အခါ ပ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဦးႏုကဲ့သုိ႔ လူေတာ္မ်ဳိး အဆင္သင့္ ရွိေနသည့္အျပင္ ဖ.ဆ.ပ.လ ပါတီဝင္ အမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္  လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာခဏ ဆိုသလို အမ်ားစုမဲျဖင့္ အာဏာရပါတီ အလိုက် ဖန္တီးသြားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အျခားပါတီမ်ား စုေပါင္းကာ ပ.မ.ည.တ ဖြဲ႔စည္းၿပီး  အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ အင္အားေကာင္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သာဓက သမုိင္းတြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားေကာင္းသူ၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ ရရွိထားသူမ်ဳိး မထြက္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနေသာ NLD ပါတီကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည့္ အတုိက္အခံပါတီ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိး ေရွး႐ႈကာ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ထိန္းညႇိ၊ ေထာက္ျပ၊ ေဝဖန္၊ အႀကံေပး၊ ကူညီႏုိင္မည့္ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းပါတီတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၅-၃-၂၀၁၇)

  • TAGS