News

POST TYPE

EDITORIAL

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (Daily Vol-4/No-103)
08-Aug-2016

ယခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ယခင္က မႀကဳံခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ပါ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဆန္စပါး အထူးျပဳစိုက္ပ်ဳိးရာ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ် ားက်ဳိးေပါက္ျခင္း၊ လွ်ံက်ျခင္း၊ ေရတံခါးမ်ား ေဖာက္ခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လယ္ဧကေပါင္း သိန္းခ်ီ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္ စပါးအထြက္ႏႈန္းအေပၚ ႀကီးစြာ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႔ မည္သည္ လူတို႔၏ ေလာဘကို အရင္းတည္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးကာ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တစ္ကမာၻလုံးက လက္ခံထားၾကသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲရျခင္းသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းရွိ သစ္ေတာဧက သန္းခ်ီ ဆုံး႐ႈံးေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုေနျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္က အာရွေဒသ၏ ဆန္အိုးႀကီးအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပမွ ဆန္ဝယ္ယူတင္သြင္းရမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရ လည္းေကာင္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ အေျချပဳ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဓနဥစၥာကို ျမႇင့္တင္၍ မရဘဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး အေျချပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးလ ုပ္ငန္းမ်ားကို အေျချပဳကာ ဝင္ေငြရွာေဖြရမည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ ဆန္စပါးမ်ဳိးရင္းမ်ား၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးကဲ့သို႔ အသီးအႏွံ သစ္သီးဝလံမ်ားကို အေျချပဳကာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းထားရန္ လိုေပသည္။

ကမာၻႀကီး၏ လူဦးေရမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား တုိးပြားမ်ားျပားလာျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ပို၍ ၿခိမ္းေျခာက္ဖ်က္ဆီးလာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တိုးပြားမ်ားျပားလာေသာ ကမာၻ႔လူဦးေရကို အလ်ဥ္မီစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲကာ မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္လာရဖြယ္ ရွိေပသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ မူလကပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေရခံေျမခံမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္တင္းမႈႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျချပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုကပင္ စတင္၍ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုေပသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ခက္ခဲနက္နဲေသာ နည္းပညာ မပါသည့္ အသင့္စား ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ ပဲစည္သြတ္ဘူးကဲ့သို႔ စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုပင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အေျမာက္အျမား တင္သြင္းေနရေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျချပဳ စက္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို အစိုးရအေနႏွင့္ အထူးဦးစားေပး စဥ္းစားကာ ယင္းနယ္ပယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထုတ္လုပ္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးျခင္း၊ ဆန္စက္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ထားျခင္း၊ ျပည္တြင္းမ်ဳိးရင္းမ်ားကို ပို၍အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေစမည့္ မ်ဳိးစပ္၊ မ်ဳိးပြား နည္းပညာမ်ား သုေတသန ျပဳထားျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ မက္လုံးမ်ား၊ သြင္းအားစု အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား၊ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စပါးက်ီမ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ဝါ) ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေစတနာပါပါ လုပ္ကိုင္ေစလိုေၾကာင္း အထူးအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။ 

 အယ္ဒီတာ (၂၆-၉-၂၀၁၅)

(လက္ရွိအေျခအေနသည္ ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အေျခအေနမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ Living Color မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္)

  • VIA