News

POST TYPE

EDITORIAL

ငန်းနက်များနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေး
10-Feb-2017
ယနေ့ခတှေ ကမဘှာကှီးတှငှ မမှှောလှင့သှော ဖှဈရပမှှားနှင့ှ သကရှောကမှှု ပှငှးထနသှည့ှ ဖှဈရပမှှားကို ‘ငနှးနကှ’ ဟု အလငှကှာမှောကှ တငစှားခေါဝှေါလှာကှသညှ။ ငနှးနကမှှားတှငှ နိုငငှံတကာလုံးဆိုငရှာ အကှုံးဝငသှည့ှ ငနှးနကနှှင့ှ နိုငငှံတဈနိုငငှံခငှှးသာ အကှိုးသကရှောကှ ဖှဈပှားသည့ှ ငနှးနကဟှူ၍ နှဈမှိုးရှိသညှ။ တဈကမဘှာလုံး အကှိုးခံစားရနိုငသှည့ှ ငနှးနကတှှငှ ရာသီဥတု ပှောငှးလဲဖောကပှှနမှှု၊ အကှမှးဖကဝှါဒ၊ ရနေံဈေးနှုနှးနှင့ှ စားနပရှိကခှာ ဖူလုံမှု စသညတှို့ ပါဝငပှှီး မကှာမီက ရှေးကောကတှငမှှှောကခှံရသည့ှ အမရေိကနသှမမှတသဈ ထရမ့ှ ဦးဆောငသှော အစိုးရကိုလညှး ငနှးနကအှဖှဈ ရှုမှငကှှသူမှား ရှိကောငှးရှိနိုငပှါသညှ။ နိုငငှံတဈနိုငငှံခငှှးနှင့သှာ သကဆှိုငသှည့ှ ငနှးနကမှှားတှငမှူ ဒသတဈခေုနှင့တှဈခု ရှေးခယှပှုံ မတူညီကှပေ။ အခှို့သော နိုငငှံတို့က ရကှေီးခှငှး၊ မုနတှိုငှး၊ ငလငှတှို့ကို ငနှးနကအှဖှဈ ကောကယှူသညမှှား ရှိကှသညှ။

ထို့အပှငှ စားသောကကှုနှ ဈေးနှုနှးမှား ကှီးမှင့မှှု၊ ပှညသှူ့ဝနဆှောငမှှုဆိုငရှာ အားနညှးခှငှးတို့ကိုလညှး ငနှးနကအှဖှဈ ယူဆကှသူမှားလညှး ရှိပါသညှ။

မညသှို့ပငှ ယူဆနကှပေါစကောမူ ငနှးနကမှှားသညှ နိုငငှံတဈနိုငငှံ၏ အနာဂတှ အကောငှးအဆိုးမှားကို ဖနတှီးနိုငစှှမှးပကား ရှိတတသှညှ ဖှဈ၍ အစိုးရတိုငှးက အလေးအနကထှား ရှာဖှပှငဆှငထှေားသင့သှညှ။ ငနှးနကတှဈကောငကှှောင့ှ ပေါပှေါကလှာရမည့ှ သကရှောကမှှုမှားကို  ပှညသှူအပေါငှးတို့ကသာ ခံစားရမညှ ဖှဈသောကှောင့ှ မညသှည့အှရာက ငနှးနကဖှှဈနိုငမှညှ၊ မညသှို့ဖှရှငှေးကှမညှ စသဖှင့ှ စဉှးစားပုံမှားမှာ နိုငငှံ့ခေါငှးဆောငတှို့အတှကှ ခေါငှးစားစရာ ဖှဈလာပါသညှ။

ဤသို့ နိုငငှံတကာ အခငှးအကငှှး၌ ငနှးနကမှှား ထူပေါနသညှေ့ အခှိနအှခါကာလတှငှ မှနမှာနိုငငှံ၏ ဒီမိုကရစေီ ကူးပှောငှးရေးခရီး စတငလှာခဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ။ သို့အတှကှ အကူးအပှောငှးခရီး အောငမှှငရှေး အဆုံးအဖှတမှှာ လမှးခုလတတှှငှ ပေါလှာမည့ှ ငနှးနကမှှားကို အဆငပှှပှေေ ဖှရှငှေးရေးသာ ဖှဈပါလိမ့မှညှ။ ငနှးနကမှှားကို ကှိုတငသှိရှိ၍ စီမံနိုငလှှှငှ ကူးပှောငှးရေးခရီး မှနဆှနခှှောမှေ့မညှ ဖှဈပှီး ဤသို့မဟုတပှါက အီလညလှညှ ကာလနှင့သှာ အခှိနအှတနကှှာ စခနှးသှားနရမညသှော ဖှဈပါသညှ။

အမှနစှငစှဈ မှနမှာတို့မှာ ၂၀၁၀ အလှနှ အသှငကှူးပှောငှးမှု မစတငနှိုငသှေးခှိနှ ကာလမှားကတညှးကပငှ ငနှးနကဟှူ၍ ဆိုနိုငသှည့ှ ပှူနာမှား ရှိနခေဲ့ပါသညှ။ ငနှးနကှ၏ အဓိပပှာယှ ဖှင့ဆှိုခကှှ၌ သကရှောကမှှု ပှငှးထနသှော ဖှဈရပမှှားဟုလညှး ဖှင့ဆှိုထားသညလှညှး ပါဝငသှညှ။ ထို့အတှကှ ရှေးမဆှကရှိခဲ့သည့ှ ပှညတှှငှးစဈ၊ ဆငှးရဲနှမှးပါးမှု၊ ဗှူရိုကရစေီ စှမှးရညအှားနညှးမှုတို့သညှ မှနမှာ့ဒီမိုကရစေီခရီး၌ မှေးရာပါ အားနညှးခကှအှဖှဈ တညရှှိနခေဲ့ပါသညှ။

ထို့နောကှ ၂၀၀၈ အခှခေံဥပဒအရေ ထှကပှေါလှာခဲ့သည့ှ အရပသှားတဈပိုငှး အစိုးရလကထှကတှှငှ ပှူနာအသဈမှား ပေါလှာပှနသှညှ။ ရခိုငအှရေး၊ တရုတစှီမံကိနှးမှားအပေါှ ငှငှးဆနလှာမှု၊ စဈဘကှ အရပဘှကှ ဆကဆှံရေး စသညတှို့ ဖှဈသညှ။

အဆိုပါ ပေါထှှနှးလာသည့ှ ဖှဈရပအှသဈမှား တနှးလနှးနှင့ပှငှ ၂၀၁၅ နိုဝငဘှာတှငှ ရှေးကောကပှှဲမှား အောငမှှငစှှာ ကငှှးပနိုငခှဲ့ပှီး  ပှညသှူတို့ ရှေးကောကတှငမှှှောကသှည့ှ အရပသှားအစိုးရ ပေါထှှနှးလာခဲ့ပါသညှ။ ဤတှငလှညှး မမှှောလှင့သှော ဖှဈရပကှှီးမှား၊ သကရှောကမှှု ပှငှးထနလှှသော ဖှဈရပကှှီးမှားကို ကှုံတှေ့လိုကရှပှနသှညှ။ ခတှအဆကဆှကှေ တိုငှးပှညှ၏ လူနကှေဲပါးသော တောထဲတောငထှဲ ရှာထဲမှားတှငသှာ ဖှဈပှားခဲ့သည့ှ ပှညတှှငှးစဈ စဈရိပစှဈငှေ့မှားမှာ မှို့ပှမှားဆီသို့ ကူးစကလှာပါသညှ။ ယငှးသို့ တဈမှိုးတဈမညှ ပှောငှးလဲသှားသည့ှ စဈပှဲမှားမှာ အရပသှားအစိုးရ ရငဆှိုငလှိုကရှသော အမှိုးသားလုံခှုံရေးဆိုငရှာ စိနခှေါမှှု ဖှဈရပှ ဖှဈလာပါသညှ။ ထိုမှှမက ယခုနောကပှိုငှး ခပစှိပစှိပှ တှေ့မှငလှာရသည့ှ သတဖှှတမှှုမှားသညလှညှး တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးအား အကှီးအကယှှ စိနခှေါှ၍ လာပါသညှ။ ဤဖှဈစဉမှှားထဲတှငှ လှနခှဲ့သော ရကအှနညှးငယအှတှငှး ကှုံတှေ့ခဲ့ရသည့ှ အာဏာရပါတီ၏ ဥပဒအကှေံပေး ရှေ့နေဦးကိုနီအား သနတသှမေားတဈဦးက လုပကှှံသတဖှှတခှဲ့မှုမှာ နိုငငှံတဈဝနှး ဟိုးလေးတကှောှ ဖှဈသှားခဲ့ရသညှ။ NLD ပါတီ၏ ထိပတှနှးခေါငှးဆောငတှဈဦး ရနကှုနမှှို့ လူစညကှားရာ အပှညပှှညဆှိုငရှာလဆေိပှ၌ သနတနှှငှေ့ အနီးကပှ လုပကှှံခံရခှငှးမှာ အမှားသူငါတို့ မှှောလှင့မှထားသော ဖှဈရပတှဈခု ဖှဈသလို အဆိုပါ သတဖှှတမှှုကို အကှောငှးရငှးခံပှီး အခန့မှသင့လှှှငှ ပဋိပကခှ အမှိုးမှိုး အဖုံဖုံလညှး ဖှဈပကှသှှားနိုငပှါသညှ။

သို့ပါ၍ အစိုးရအနနှငှေ့ မတူကှဲပှားသော အကှောငှးတရားမှားကို အခှတညှေ၍ ပေါကဖှှားလာခဲ့ရသည့ှ ငနှးနကမှှားအား ရငဆှိုငဖှှရှငှေးဖို့ စီမံထားသင့သှလို လာနိုငဖှှယှ ရှိသေးသည့ှ ငနှးနကမှှားကိုလညှး အမှောအှမှငရှှိရှိ တှကခှကှပှှီး ကှိုတငှ စဉှးစားထားသင့ပှါသညှ။

အငစှတီကှူးရှငှး တညဆှောကရှေး

အကှိုးသကရှောကမှှု ပှငှးထနလှှသည့ှ ငနှးနကတှို့၏ ဒဏသှင့မှှုအတှကှ အဆိပဖှှဆေေးမှာ ပညာရှငမှှား စဉဆှကမှပှတှ ထောကပှှနေ သည့ှ အငစှတီကှူးရှငှး တညဆှောကရှေးပငှ ဖှဈပါသညှ။

အငစှတီကှူးရှငှးမှား ခိုငမှာလှှငှ ငနှးနကမှှား ပေါထှှကမှလာအောငှ ကာကှယတှားဆီးနိုငမှညှ ဖှဈပှီး အကယှ၍ အခိုငအှမာ ပေါထှှနှးလာလှှငလှညှး သကရှောကမှှုဒဏကှို အနညှးဆုံးဖှဈအောငှ ခုခံပေးနိုငပှါလိမ့မှညှ။ ယခုဖှဈပကှခှဲ့ရသည့ှ ဦးကိုနီ လုပကှှံသတဖှှတခှံခဲ့ရခှငှး အရေးတှငှ လုံခှုံရေ းအငစှတီကှူးရှငှးမှားသာ အားကောငှးသနမှာနမညှေ ဆိုပါက ဖှဈစဉမှပေါပှေါကအှောငှ ကာကှယနှိုငမှညှ ဖှဈသလို မလှှဲမရှောငသှာ ကှုံခဲ့ရရငလှညှး ထိခိုကနှဈနာမှု အသကသှာဆုံး ဖှဈအောငှ စောင့ရှှောကပှေးနိုငပှါလိမ့မှညှ။ သို့သောလှညှး နယပှယအှသီးသီးတှငှ ဖှတသှနှးခဲ့ရသည့ှ ပကတိ အနအထေားမှားကှောင့ှ နိုငငှံအတှငှးရှိ အငစှတီကှူးရှငှး အသီးသီး ခညှ့နှဲ့နေ၍ အတောမှှားမှား ဝဖနနှကှသလေေို လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့ကိုသာ တဈဖကသှတှ အပှဈပုံခပှါက နညှးလမှးမှနသှညဟှု မဆိုနိုငပှေ။ နိုငငှံရေးခေါငှးဆောငတှို့ အနနှငှေ့ ဖှဈရပတှဈခု ကှုံတှေ့လာရသည့အှခါ တရားခံရှာ လကညှှိုးထိုးသညထှကှ အငစှတီကှူးရှငှးမှား အားကောငှးလာအောငှ ဘယလှိုပုံ တညဆှောကကှှမလဲဟု အမှငပှှောငှး စဉှးစားဖို့ လိုပါသညှ။

ဤနရောတှငှ ရဲသငတှနှးကှောငှး တဈကှောငှးတှငှ ပှောဆိုခဲ့သော နိုငငှံတောအှတိုငပှငခှံ၏ စကားမှာ မှတသှားဖှယှ ကောငှးလှပါသညှ။

ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညကှ “ရဲသငတှနှးသားတှရေဲ့ လိုအပခှကှတှှေ၊ မှှောလှင့ခှကှတှှကေို မဖှည့ဆှညှးပေးနိုငရှငှ အဖိုးတနတှဲ့ရဲတှေ မှေးထုတပှေးတဲ့ နရောမှာ ပှူနာ ရှိနိုငပှါတယှ။ ရဲသငတှနှးကို အကောငှးဆုံးဖှဈအောငှ မှှင့တှငပှေးခငှပှါတယှ။ နေ့ခငှှးညခငှှး ဖှဈနိုငဖှို့ ဆိုတာတော့ မလှယပှါဘူး။ ကိုယ့နှိုငငှံရဲ့ ဘဏဍှာရေး အခှအနအရေေ လုပပှေးရမှာပါ။ သငတှနှးသားတှေ အနနေဲ့လညှး ဆရာတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတငပှှပှီး အတတှမပါဘဲ မှနမှာနိုငငှံ ရဲတပဖှှဲ့ကှီး တဈခုလုံး အဆင့မှှင့မှားလာဖို့ အကှံပှုသင့တှယှ” လို့ ပှောပါတယှ။

ယငှးမိန့ခှှနှးကို ကှည့ခှှငှးအားဖှင့ှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညသှညှ အငစှတီကှူးရှငှးမှား၏ သဘောသဘာဝကို နားလညပှှီး မညကှဲ့သို့ တညဆှောကရှမညကှိုပါ လကတှှေ့ကကှ နားလညထှားသူ တဈယောကဟှု ကောကခှကှခှနှိုငပှါလိမ့မှညှ။

ထို့အပှငှ အငစှတီကှူးရှငှးမှားသာ ခတှစနဈနှငေ့အှညီ ထူထောငပှေးနိုငပှါက ရင့ကှကှသှော ဒီမိုကရစေီစနဈသို့ သှားရာလမှး၌ ဖှတသှနှးရမညှ ဖှဈသည့ှ ကူးပှောငှးရေးအဆင့ကှို အထိအခိုကှ အဆုံးအရှုံး နညှးပါးစှာဖှင့ှ ကှောဖှှတနှိုငမှညှ ဖှဈပါသညှ။

ငနှးနကနှှင့ှ ခတှမေီဒီမိုကရကတှဈနိုငငှံ

အထကတှှငှ ရေးသားခဲ့ပှီးသည့ှ ငနှးနကမှှားတှငှ ထူးခှားခကှမှှားလညှး ရှိပါသေးသညှ။ ယငှးမှာ ငနှးနကှ၏ အကှိုးသကရှောကမှှုထဲတှငှ အဆိုးမှား ရှိနသလေို ကောငှးကှိုးမှားလညှး ရောနှောပါဝငနှခှငှေး ဖှဈပါသညှ။ လတတှလော ကှုံတှေ့ခဲ့ရသည့ှ လုပကှှံသတဖှှတမှှုတှငပှငှ အသအခှော ကှည့လှိုကပှါ။ ဦးကိုနီ သတဖှှတခှံရမှု ပှီးလှှငပှှီးခငှှး မတရားမှုကို ခေါငှးရှောငမှသှားသည့ှ ဦးနဝငှေးလို သူရဲကောငှးမှိုးကို မှငခှှင့ရှလိုကသှညှ။

တဈဖနှ ထိုသူရဲကောငှးမှိုးကို ခစှမှှတနှိုးသည့ှ လူ့အဖှဲ့အစညှးကို ထပမှံတှေ့ရှိလိုကရှပှနသှညှ။ အရောငအှသှေး မရှေးဘဲ ဦးနဝငှေး၏ မိသားစုကို ကူညီလှူဒါနှး ဖေးမနပေုံမှာ ဝမှးနညှးဖှယရှာ အမှောငအှမညှးမှားကှားတှငှ တဖပှဖှပှလှငှးလကှှ ရှိနပေါသညှ။ ထိုထကှ မှနမှာလူ့အဖှဲ့အစညှးတှငှ အမှဲတစေ ဝဖနခှေံနရသညမှှော ပှညသှူတို့၏ အသိပညာ ရခှေိနနှှင့ှ စပလှဉှှး၍ ဖှဈသညှ။

နိမ့ကှလှှသည့ှ ပညာရေး၊ ဆငှးရဲတှငှး နကခှဲ့ရသည့ှ စီးပှားရေးတို့ကှောင့ှ နိုငငှံအတှငှးရှိ နိုငငှံသူ၊ နိုငငှံသား အတောမှှားမှားသညှ ကှိုးဆှဲရာ ပါတတသှညှ။ မှိုငှးသှငှးရာ လိုကပှါတတသှညဟှု အကဲခတအှခှို့က ဝဖနကှှပေါသညှ။ သူတို့ဆိုသလိုပငှ သမမှတဦးသိနှးစိနှ လကထှကှ၌ ဘာသာရေးမှိုငှးမှားနှင့ှ လူမှိုးရေး အစှနှးရောကှ စှဲလမှးမှုမှားကှောင့ှ မှို့ကှီးမှားတှငှ ပဋိပကခှမီး လောငမှှိုကခှဲ့ရပါသညှ။ ယခုတဈကှိမတှှငမှူ  ဤကဲ့သို့ ပဋိပကခှမီးကို ပါးနပစှှာ ရှောငရှှားနိုငခှဲ့ပါသညှ။ နိုငငှံတောဘှကမှှ စဉဆှကမှပှတှ ဘာသာရေး၊ လူမှိုးရေး သှေးထိုးမှုမှားကို သတိကှီးကှီးထား ရှောငရှှားကှဖို့ ဆောသှှောနှသလေို ပှညသှူတို့ကလညှး အပှည့အှဝ  ပူးပေါငှး ဆောငရှှကနှကှသညကှေို ကှည့ခှှငှးအားဖှင့ှ ပှညသှူတို့သညှ ဒီမိုကရစေီ ခရီးအတှကှ ရှေ့သို့တဈလှမှးတိုးခဲ့ပှီဟု အားတကဖှှယှ ဆိုနိုငပှါလိမ့မှညှ။ ဤအခကှတှို့ကို ပေါငှးရုံး၍ ဆိုရလှှငှ မှနမှာ့လူ့အဖှဲ့အစညှးတှငှ အကောငှးဘကကှဲသည့ှ လူမှုနိုးကှားလှုပရှှားမှု ပုံပေါလှာနပှေီဟု နိမိတဖှတနှိုငပှါလိမ့မှညှ။ လူမှုနိုးကှား လှုပရှှားမှုသညှ ခတှမေီဒီမိုကရစေီနိုငငှံ တညဆှောကရှေး အတှကှ မရှိမဖှဈ လိုအပခှကှလှညှး ဖှဈပါသညှ။

နာမညကှှောှ နိုငငှံရေးသိပပှံပညာရှငှ ဖရနစှဈ ဖူကူယားမားက ဆငှးရဲသည့ှ အာဏာရှငနှိုငငှံ တဈနိုငငှံမှ ခတှမေီဒီမိုကရကတှဈ နိုငငှံဆီသို့ ကူးပှောငှးရေးတှငှ ဒေါကတှိုငငှါးခု လိုသညဟှု အညှှနှးပေးထားပါသညှ။ ယငှးတို့မှာ 
၁။ စီးပှားရေး တိုးတကမှှု
၂။ နိုငငှံတညဆှောကရှေး
၃။ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး
၄။ ဒီမိုကရစေီ
၅။ လူမှုနိုးကှားလှုပရှှားမှု စသညတှို့ ဖှဈသညှ။

ဤသို့ ဖှံ့ဖှိုးရေး ဒေါကတှိုငမှှားသညလှညှး သူခညှှး သီးသန့ှ သဘောဆောငနှသညှေ မဟုတဘှဲ အပှနအှလှနှ ကှေးဇူးပှုတတသှည့ှ သဘောရှိသညဟှု ဆိုပါသညှ။

နိုငငှံရေးဖှံ့ဖှိုးမှု (နိုငငှံတညဆှောကရှေး၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးနှင့ှ ဒီမိုကရစေီ) တို့ကှောင့ှ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖှိုးမှု တိုးတကလှာနိုငသှညှ။ ထို့အတူ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖှိုးမှုကှောင့လှညှး နိုငငှံရေး မကှနှှာစာဘကှ၌ ပိုမိုအားကောငှးလာနိုငသှညှ။ ဥပမာ- ဥရောပတှငှ စီးပှားရေး ရှေးဦးစှာ ဖှံ့ဖှိုးလာပှီးမှ နိုငငှံရေးဒေါကတှိုငမှှားက ပါလာသညှ။

အမရေိကနတှှငှ စီးပှားရေး နိမ့ကှနှသညှေ့ အခှိနမှှာပငှ နိုငငှံရေး ဖှံ့ဖှိုးမှုက ရှေ့တနှးရောကနှပှေီ ဖှဈသညှ။ လကရှှိအနအထေားအရ မှနမှာကို အကဲဖှတရှလှှငှ နိုငငှံရေး ဖှံ့ဖှိုးမှု တဈစုံတဈရာ ရှိလာသညှ။

ကန့သှတမှှုမှား ရှိနသညေ့တှိုငှ လူထုရှေးခယှတှငမှှှောကထှားသော အစိုးရတဈရပကှ အာဏာအတောမှှားမှားကို ခှုပကှိုငထှားနိုငသှညှ။ သို့သောှ ပှညတှှငှးစဈကှောင့ှ နိုငငှံတညဆှောကရှေးတှငှ စိတသှှားတိုငှး ကိုယမှပါသလို ဖှဈနရသညှေ။ စီးပှားရေး မကှနှှာစာမှာလညှး ယနေ့ထိ ကှနပစှရော အခှအနေေ မရှိသေးပေ။

ထိုသို့ အခကအှခဲမှားကှားမှ ဖှံ့ဖှိုးရေး၏ အရေးပါသော ဒေါကတှိုငတှဈတိုငှ ဖှဈသည့ှ လူမှုနိုးကှားလှုပရှှားမှုက ဇနနှဝါရီ ၂၉ ရကနှေ့ ဖှဈပှားခဲ့သည့ှ ငနှးနကကှှောင့ှ သိသိသာသာ တိုးထှကလှာပါသညှ။

ဖှံ့ဖှိုးရေး ဒေါကတှိုငမှှားသညှ အပှနအှလှနှ ကှေးဇူးပှုတတသှည့ှ သဘောရှိသညဖှှဈ၍ မှနမှာတို့ ခတှမေီဒီမိုကရကတှဈနိုငငှံမှာ အောကပှါပုံစံဖှင့ှ ထှကပှေါလှာနိုငပှါသညှ။

ဇနနှဝါရီ ၂၉ ရကအှလှနှ ရရှိခဲ့သည့ှ လူမှုနိုးကှားလှုပရှှားမှုကှောင့ှ ရောကရှှိနဆေဲ ဒီမိုကရစေီ ပို၍အားဖှည့ပှေးသလို ရှိလာနိုငသှညှ။ တဈဖကတှှငှ ဆိုခဲ့ပါ ဒေါကတှိုငကှှောင့ပှငှ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးနှင့ှ နိုငငှံတညဆှောကရှေးမှားကိုလညှး ကှေးဇူးပှု၍ နိုငငှံရေးမကှနှှာစာ ဖှံ့ဖှိုးလာနိုငပှါသညှ။ နိုငငှံရေး ဖှံ့ဖှိုးလာသညနှှင့အှမှှ နိမ့ကှနှသညှေ့ စီးပှားရေးကိုလညှး ဆှဲတငသှှားနိုငပှါသညှ။

ယငှးသို့ ဒေါကတှိုငငှါးခု ဟနခှကှညှီညီ ဖှံ့ဖှိုးလာမညဆှိုလှှငှ နိုငငှံသားအားလုံး မှှောလှင့နှကှသညေ့ပှနှးတိုငကှို မှနှးဆပုံဖောနှိုငပှါလိမ့ှ မညှ။

အထူးအရေးကှီးသညမှှာ ဖှံ့ဖှိုးစ ပှုလာသည့ှ လူမှုနိုးကှားလှုပရှှားမှု ဒေါကတှိုငကှို အားကောငှးသထကှ အားကောငှးလာအောငှ တညဆှောကကှှရေးပငှ ဖှဈပါသညှ။

နိုုငစှိုး
မှီငှမှး- January.TheWaves|
မောငစှူးစမှး -ငနှးနကမှှားနှင့ှ တှိမှတတှို့အကှောငှး