News

POST TYPE

EDITORIAL

ငန္းနက္မ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
10-Feb-2017

ယေန႔ေခတ္ ကမာၻႀကီးတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ‘ငန္းနက္’ ဟု အလကၤာေျမာက္ တင္စားေခၚေဝၚလာၾကသည္။ ငန္းနက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာလုံးဆိုင္ရာ အက်ဳံးဝင္သည့္ ငန္းနက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ျဖစ္ပြားသည့္ ငန္းနက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ တစ္ကမာၻလုံး အက်ဳိးခံစားရႏိုင္သည့္ ငန္းနက္တြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ေရနံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ စသည္တို႔ ပါဝင္ၿပီး မၾကာမီက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ထရမ့္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုလည္း ငန္းနက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသူမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ ငန္းနက္မ်ားတြင္မူ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေ႐ြးခ်ယ္ပုံ မတူညီၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံတို႔က ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း၊ ငလ်င္တို႔ကို ငန္းနက္အျဖစ္ ေကာက္ယူသည္မ်ား ရွိၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္မႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ငန္းနက္အျဖစ္ ယူဆၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ယူဆေနၾကပါေစကာမူ ငန္းနက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းပကား ရွိတတ္သည္ ျဖစ္၍ အစိုးရတိုင္းက အေလးအနက္ထား ရွာေဖြျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ငန္းနက္တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  ျပည္သူအေပါင္းတို႔ကသာ ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အရာက ငန္းနက္ျဖစ္ႏိုင္မည္၊ မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္ စသျဖင့္ စဥ္းစားပုံမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔အတြက္ ေခါင္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္း၌ ငန္းနက္မ်ား ထူေပါေနသည့္ အခ်ိန္အခါကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးခရီး စတင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အကူးအေျပာင္းခရီး ေအာင္ျမင္ေရး အဆုံးအျဖတ္မွာ လမ္းခုလတ္တြင္ ေပၚလာမည့္ ငန္းနက္မ်ားကို အဆင္ေျပေျပ ေျဖရွင္းေရးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ငန္းနက္မ်ားကို ႀကဳိတင္သိရွိ၍ စီမံႏိုင္လွ်င္ ကူးေျပာင္းေရးခရီး ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔မဟုတ္ပါက အီလည္လည္ ကာလႏွင့္သာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ စခန္းသြားေနရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာတို႔မွာ ၂၀၁၀ အလြန္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မစတင္ႏိုင္ေသးခ်ိန္ ကာလမ်ားကတည္းကပင္ ငန္းနက္ဟူ၍ ဆိုႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ငန္းနက္၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္၌ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟုလည္း ဖြင့္ဆိုထားသည္လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အတြက္ ေရွးမဆြကရွိခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စြမ္းရည္အားနည္းမႈတို႔သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီး၌ ေမြးရာပါ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပႆနာအသစ္မ်ား ေပၚလာျပန္သည္။ ရခိုင္အေရး၊ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျငင္းဆန္လာမႈ၊ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ ျဖစ္သည္္။

အဆိုပါ ေပၚထြန္းလာသည့္ ျဖစ္ရပ္အသစ္မ်ား တန္းလန္းႏွင့္ပင္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး  ျပည္သူတို႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္လွေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရျပန္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္၏ လူေနက်ဲပါးေသာ ေတာထဲေတာင္ထဲ ႐ြာထဲမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႔မ်ားမွာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားဆီသို႔ ကူးစက္လာပါသည္။ ယင္းသို႔ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ အရပ္သားအစိုးရ ရင္ဆိုင္လိုက္ရေသာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုမွ်မက ယခုေနာက္ပိုင္း ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအား အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚ၍ လာပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားထဲတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အာဏာရပါတီ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ေရွ႕ေနဦးကိုနီအား ေသနတ္သမားတစ္ဦးက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ NLD ပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ လူစည္ကားရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေသနတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ႀကံခံရျခင္းမွာ အမ်ားသူငါတို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သလို အဆိုပါ သတ္ျဖတ္မႈကို အေၾကာင္းရင္းခံၿပီး အခန္႔မသင့္လွ်င္ ပဋိပကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံလည္း ျဖစ္ပ်က္သြားႏု္ိင္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ အစိုးရအေနႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျခတည္၍ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ရသည့္ ငန္းနက္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ စီမံထားသင့္သလို လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသးသည့္ ငန္းနက္မ်ားကိုလည္း အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ တြက္ခ်က္ၿပီး ႀကဳိတင္ စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္ေရး

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္လွသည့္ ငန္းနက္တို႔၏ ဒဏ္သင့္မႈအတြက္ အဆိပ္ေျဖေဆးမွာ ပညာရွင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ျပေန သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာလွ်င္ ငန္းနက္မ်ား ေပၚထြက္မလာေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အခိုင္အမာ ေပၚထြန္းလာလွ်င္လည္း သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခုခံေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း အေရးတြင္ လုံၿခံဳေရ းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသာ အားေကာင္းသန္မာေနမည္ ဆိုပါက ျဖစ္စဥ္မေပၚေပါက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကံဳခဲ့ရရင္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ အသက္သာဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ပကတိ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသီးသီး ခ်ည့္နဲ႔ေန၍ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဝဖန္ေနၾကသလို လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ပုံခ်ပါက နည္းလမ္းမွန္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔ အေနႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္အခါ တရားခံရွာ လက္ညႇိဳးထိုးသည္ထက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ဘယ္လိုပုံ တည္ေဆာက္ၾကမလဲဟု အျမင္ေျပာင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ စကားမွာ မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ရဲသင္တန္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရင္ အဖိုးတန္တဲ့ရဲေတြ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ျပႆနာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ရဲသင္တန္းကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအရ လုပ္ေပးရမွာပါ။ သင္တန္းသားေတြ အေနနဲ႔လည္း ဆရာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အတၱမပါဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႀကီး တစ္ခုလုံး အဆင့္ျမင့္မားလာဖို႔ အႀကံျပဳသင့္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ယင္းမိန္႔ခြန္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္ကိုပါ လက္ေတြ႔က်က် နားလည္ထားသူ တစ္ေယာက္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ပါက ရင့္က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားရာလမ္း၌ ျဖတ္သန္းရမည္ ျဖစ္သည့္ ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ကို အထိအခိုက္ အဆုံးအ႐ံႈး နည္းပါးစြာျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ငန္းနက္ႏွင့္ ေခတ္မီဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ

အထက္တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးသည့္ ငန္းနက္မ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ယင္းမွာ ငန္းနက္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈထဲတြင္ အဆိုးမ်ား ရွိေနသလို ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္း ေရာေႏွာပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ပင္ အေသအခ်ာ ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း မတရားမႈကို ေခါင္းေရွာင္မသြားသည့္ ဦးေနဝင္းလို သူရဲေကာင္းမ်ဳိးကို ျမင္ခြင့္ရလိုက္သည္။

တစ္ဖန္ ထိုသူရဲေကာင္းမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထပ္မံေတြ႔ရွိလုိက္ရျပန္သည္။ အေရာင္အေသြး မေ႐ြးဘဲ ဦးေနဝင္း၏ မိသားစုကို ကူညီလွဴဒါန္း ေဖးမေနပုံမွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အေမွာင္အမည္းမ်ားၾကားတြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လင္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုထက္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အၿမဲတေစ ေဝဖန္ခံေနရသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ အသိပညာ ေရခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။

နိမ့္က်လွသည့္ ပညာေရး၊ ဆင္းရဲတြင္း နက္ခဲ့ရသည့္ စီးပြားေရးတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႀကဳိးဆြဲရာ ပါတတ္သည္။ မိႈင္းသြင္းရာ လိုက္ပါတတ္သည္ဟု အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ၾကပါသည္။ သူတို႔ဆိုသလိုပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္၌ ဘာသာေရးမိႈင္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္ စြဲလမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမီး ေလာင္ၿမဳိက္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ  ဤကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမီးကို ပါးနပ္စြာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ေသြးထိုးမႈမ်ားကုိ သတိႀကီးႀကီးထား ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ ေဆာ္ေၾသာ္ေနသလို ျပည္သူတို႔ကလည္း အျပည့္အဝ  ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးအတြက္ ေရွ႕သို႔တစ္လွမ္းတိုးခဲ့ၿပီဟု အားတက္ဖြယ္ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္တို႔ကို ေပါင္း႐ုံး၍ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေကာင္းဘက္ကဲသည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈ ပုံေပၚလာေနၿပီဟု နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူမႈႏိုးၾကား လႈပ္ရွားမႈသည္ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားက ဆင္းရဲသည့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံဆီသို႔ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေဒါက္တုိင္ငါးခု လိုသည္ဟု အညႊန္းေပးထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ 
၁။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ
၂။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
၄။ ဒီမိုကေရစီ
၅။ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေဒါက္တိုင္မ်ားသည္လည္း သူခ်ည္း သီးသန္႔ သေဘာေဆာင္ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္သည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ) တု္ိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ တိုးတက္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတူ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာဘက္၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ဥေရာပတြင္ စီးပြားေရး ေရွးဦးစြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဒါက္တိုင္မ်ားက ပါလာသည္။

အေမရိကန္တြင္ စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈက ေရွ႕တန္းေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာကုိ အကဲျဖတ္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိလာသည္။

ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ လူထုေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က အာဏာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါသလို ျဖစ္ေနရသည္။ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာလည္း ယေန႔ထိ ေက်နပ္စရာ အေျခအေန မရွိေသးေပ။

ထိုသို႔ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၏ အေရးပါေသာ ေဒါက္တိုင္တစ္တိုင္ ျဖစ္သည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈက ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ငန္းနက္ေၾကာင့္ သိသိသာသာ တိုးထြက္လာပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ေဒါက္တုိင္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္သည့္ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔ ေခတ္မီဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံမွာ ေအာက္ပါပုံစံျဖင့္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္အလြန္ ရရွိခဲ့သည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနဆဲ ဒီမိုကေရစီ ပို၍အားျဖည့္ေပးသလို ရွိလာႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဆိုခဲ့ပါ ေဒါက္တိုင္ေၾကာင့္ပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏို္င္ငံတည္ေဆာက္ေရးမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးလာသည္ႏွင့္အမွ် နိမ့္က်ေနသည့္ စီးပြားေရးကု္ိလည္း ဆြဲတင္သြားႏိုင္ပါသည္။

ယင္းသို႔ ေဒါက္တိုင္ငါးခု ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ပန္းတိုင္ကို မွန္းဆပုံေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။

အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖဳိးစ ျပဳလာသည့္ လူမႈႏုိးၾကားလႈပ္ရွားမႈ ေဒါက္တိုင္ကို အားေကာင္းသထက္ အားေကာင္းလာေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုုိင္စိုး
မွိိီျငမ္း- January.TheWaves|
ေမာင္စူးစမ္း -ငန္းနက္မ်ားႏွင့္ ႀတိျမတ္တို႔အေၾကာင္း