News

POST TYPE

EDITORIAL

ေပးထားခ်က္ စုံေအာင္ ၾကည့္ရမည့္ စီးပြားေရးပုစၧာ(Daily, Vol-4/No-235)
09-Jan-2017 tagged as

ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး သုံးသပ္ၾကရာတြင္ ပညာရွင္အျမင္ျဖင့္ သုံးသပ္ၾကသည္မ်ား ရွိသလို စီးပြားေရး သေဘာကို သာမန္ နားလည္မႈမ်ဳိးျဖင့္ သုံးသပ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ကြၽမ္းက်င္သူတို႔ကမူ ထုံးစံအတိုင္း စီးပြားေရး မူဝါဒကို အေျခခံ၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း အပါအဝင္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေပၚလစီမ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္၏ အခန္းက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အခြန္ဥပေဒမ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ သုံးသပ္ အေျဖရွာေပးတတ္ၾကသည္။

သာမန္ အျမင္ရွိသူမ်ားကမူ ျပည္တြင္းရွိ ျမင့္မားေနေသာ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟုဆိုကာ ေဒၚလာေစ်း ေငြလဲႏႈန္း၊ ဆန္ အပါအဝင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးကို အဓိက ေဇာင္းေပး ေျပာဆိုၾကသည္။

အထက္ဆိုခဲ့ပါ အျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ သီအိုရီအရေရာ လက္ေတြ႔ ေစ်းကြက္ အေျခအေနအရပါ မွန္ကန္ေသာ္ျငား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေစေရးမွာ ထိုႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။

ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားကြဲျပားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ အေျခအေန၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကည့္မွသာ နည္းလမ္းမွန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆုံး ေျဖရွင္းနည္း တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑တြင္ ပါ၀င္ေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္အဆင့္အထိ ခ႐ုိနီေခၚ ယခင္ အာဏာရွင္ အစိုးရႏွင့္ အလြန္းသင့္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ အႀကီး၊ အလတ္၊ အေသးမ်ားထံတြင္ စုၿပဳံ ေရာက္ရွိေနျခင္းမွာ ကိုင္တြယ္ရ ခက္သည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေငြေၾကး အခ်မ္းသာဆုံး လူမ်ားသာ ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံအိမ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ကို တစ္ဦးတည္း အမည္ေပါက္ျဖင့္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကမွ အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္၊ အားလုံး၏ အထင္ကရ ေျမေနရာမ်ား၊ ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား၊ သဘာ၀ သစ္ေတာမ်ားပါမခ်န္ ေဒသေပါက္ေစ်း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ေစ်းထက္ အဆ မ်ားစြာ ပိုေပးကာ ေျမပုံေပၚ လက္ေထာက္၀ယ္ယူထားသည့္ နာမည္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းႀကီးအခ်ဳိ႕ ရွိေနျခင္းမွာလည္း ဆက္စပ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္၍ မရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္း မရွိ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသြားသနည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း ဆိုျခင္းတို႔မွာလည္း ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပုစၧာမွာ သမား႐ုိးက် သီအုိရီစံႏႈန္းမ်ား၊ သာမန္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး၊ သြင္းကုန္ အစားထိုးေရး ေပၚလစီမ်ား၊ ေယဘုယ်ဆန္လြန္း၊ ေဆာင္ပုဒ္ဆန္လြန္းေသာ မူဝါဒမ်ား စသည့္ ျမင္လြယ္ေသာ ေပးထားခ်က္မ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ မရဘဲ ဖုံးကြယ္ထားေသာ ေပးထားခ်က္မ်ားကိုသာ ရွာေဖြ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ႏုိင္မွသာ အေျဖမွန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS