News

POST TYPE

EDITORIAL

ေ၀ေလေလ
05-Jan-2017 tagged as

ျမန္မာလူမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သုိ႔ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ျဖစ္ေစ သတင္းကို လုံးေစ့ပတ္ေစ့ မသိဘဲ တစ္ဆင့္စကား ျပန္ၾကားရျခင္း၊ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ အေပၚယံ သုံးေလးေၾကာင္းခန္႔သာ ဖတ္ရျခင္း၊ မိမိ ေလးစားအားက်သူ တစ္ဦးဦးက လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကသူ မ်ားစြာေတြ႔ရသည္။

ထိုသူတုိ႔အနက္ အခ်ဳိ႕မွာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္အားစု တစ္ခုက တာ၀န္ေပးထားသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ခံ၊ ဆဲဆို၊ ေျမႇာက္ပင့္ေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိႏွင့္ အေသြးတူ၊ အေရာင္တူ၊ အဖြဲ႔အစည္းတူဘက္မွ မ်က္စိစုံမွိတ္ ေထာက္ခံကာ ယင္းႏွင့္မတူျခားနား အျမင္ရွိသူမ်ားကို မ်က္စိမွိတ္ ဆန္႔က်င္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ အဖ်ားအနားေလာက္သာ သိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မွ်ျဖင့္ ေ၀ဖန္၊ ျပစ္တင္၊ ေထာက္ခံ၊ ခ်ီးက်ဴးတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအမ်ဳိးအစား သုံးစုစလုံးတြင္ တူညီေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ႐ုပ္ႏွင့္ စိတ္ပတ္၀န္းက်င္၊ ပညာေရး ေရခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္၊ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျခေျချမစ္ျမစ္၊ တိတိက်က်၊ ပိုင္းပိုင္းဆစ္ဆစ္ သိမထားျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လုံးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နားလည္ႏုိင္ေအာင္လည္း ေလ့လာသင္ယူမႈ မရွိသူ အသုံးခ်ခံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အသုံးခ်ခံတို႔သည္ မည္သည့္ နယ္ပယ္တြင္မွ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေရးကိစၥ တစ္ခုကို ဖန္တီးသည့္အခါတိုင္း ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ေစခုိင္းခံရသူ အရပ္စကားျဖင့္ ေ၀ေလေလ သမားမ်ားဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ေ၀ေလေလဆိုသည္မွာ “သူမ်ားေယာင္လို႔ လိုက္ေယာင္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိ” ဆိုသကဲ့သို႔ ျပႆနာ တစ္ခု၊ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု၊ အမႈကိစၥ တစ္ရပ္ကို လုံးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္၊ မသိရွိဘဲ အမ်ားက အမွန္ဆိုက အမွန္၊ အမွားဆုိက အမွား သံေယာင္လိုက္တတ္သူမ်ားကို ကင္ပြန္းတပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အေရၿခဳံ အၾကမ္းဖက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ားမွာ အဆိုပါ ေ၀ေလေလမ်ားေၾကာင့္ ပိုက်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနက် မ႑ိဳင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပႆနာမ်ားကို အလြဲပုံေဖာ္၊ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးေၾကာင္း ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္လိုသူမ်ားက ေ၀ေလေလမ်ားကို ခုတုံးလုပ္သြားတတ္သည္။

လက္ရွိ အရပ္သား အမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အလြန္အကြၽံ ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပေနသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိသူ မွန္သမွ်အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ခ်ကန္ေက်ာက္ေနသူမ်ားကိုလည္း သေဘာတရား အသိမပါဘဲ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ ေ၀ေလေလမ်ား ရွိေနေပသည္။

ထို ေ၀ေလေလ အမ်ဳိးအစားရွိသူတို႔ကို အသုံးခ်ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေပရာ ခုိင္လုံ၊ တိက်မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ မက်ေသာ ေကာလာဟလဆန္ဆန္ သတင္းမ်ားကို အၾကားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေပၚယံဆန္ေသာ သတင္းစကားမွ်ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိမိပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ေ၀ေလေလ ျဖစ္သြားကာ ေ၀ေလေလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေစရန္ အားကူေပးသူလည္း  ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၁-၂၀၁၇)

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာပါ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • VIA
  • TAGS