News

POST TYPE

EDITORIAL

ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္ခြင့္ (Daily, Vol-4/No-230)
03-Jan-2017 tagged as

အခ်ဳပ္အေႏွာင္၊ အတားအဆီး၊ အပိတ္အကာ မရွိျခင္း သေဘာေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္မႈဆိုေသာ ျမန္မာေဝါဟာရကို အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္၍ အသုံးအႏႈန္း ကြဲျပားသည့္နည္းတူ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္လည္း Freedom, Independence, Liberty စသျဖင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း အသုံး ကြာျခားေသာ စကားလုံးမ်ား ရွိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္မူ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔ကို အကိုးအကားျပဳ၊ လက္ခံ၊ လိုက္ေလ်ာ၊ က်င့္သုံးၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘဝျဖင့္ အႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ အတိအက် ေျပာရလွ်င္ ၁၂၅ ႏွစ္ ေနလာခဲ့ရၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ လက္ေအာက္တြင္ ေလးႏွစ္ခန္႔ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ ျပည္သူမ်ားစြာ၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္တြင္လည္း ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ အျမည္းသေဘာ ရွိေနစဥ္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ပုိင္း တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ခန္႔ အရာရာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည္။

ေျပာရလွ်င္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံ ထားခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပို၍ ျပင္းျပင္းျပျပ လိုလားေတာင့္တၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းကြာေနေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးရွိရွိ စနစ္တက်၊ စည္းကမ္းတက် အသုံးခ်ရမည္ကိုမူ သိရွိနားလည္သူ နည္းပါးေနေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေနရာတုိင္း၊ နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ စည္းကမ္းမဲ့မႈ၊ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရယူျခင္း၊ ယင္းသို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း၊ ႀကီးၾကပ္၊ အေရးယူမႈ မရွိျခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အလြဲသုံးသည့္သေဘာ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့သည့္ လမ္းေပၚတက္ ေဆး႐ုိး လွန္းသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။

ထို႔အတူ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ အာဏာသုံးရပ္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားမွ အစျပဳကာ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္ရွိ လူထု၊ လူတန္းစား အသီးသီးတြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္စီ လြတ္လပ္ခြင့္ အသီးသီး ရွိၾကျခင္းကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ အႀကီးအမွဴး တာဝန္ယူထားသူမ်ား မျဖစ္မေန သိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔မွာ ဒဂၤါးတစ္ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္း ကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။

ယေန႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အာဏာ သုံးရပ္တြင္ အမ်ားစု ေနရာယူထားေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ရယူထားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္၊ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS