News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့စီးပြားေရး မူဝါဒ ဘာလဲ (Daily, Vol-4/No-229)
03-Jan-2017 tagged as

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် စစ္တမ္းေကာက္၊ သုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေအာက္ဆုံးနားတြင္ ရွိေနေသးသည္။

ထင္ရွားသိသာေသာ အခ်က္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကဲ့သို႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား သာမက ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ နည္းပါးေသာ 
ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းျမင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်း၊ မွ်တေခတ္မီေသာ အခြန္ စနစ္ကဲ့သို႔ ေရခံေျမခံမ်ားလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေပ။

အထက္ဆိုခဲ့ပါ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေရခံေျမခံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေဒသတြင္းရွိ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပင္ ႏႈိင္းယွဥ္မေသးေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနေပရာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထင္ရွားသိသာစြာ ၀င္ေရာက္ မလာေသးျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွေခ်။

ထိုအေျခအေနတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ပင္ ရာဇ၀တ္မႈခင္းမ်ား အထူးျမင့္တက္ေနျခင္းမွာ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ သကဲ့သုိ႔ ရွိေပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အဓိက ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ေရတို၊ ေရရွည္ နယ္ပယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူလကပင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အက်ဳိးစီးပြား မကင္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို အားထားလြန္းျခင္း၊ လူတစ္စု၏ လက္တြင္ ႏုိင္ငံ့စီးပြား ဘ႑ာမ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းတို႔သည္လည္း အဟန္႔အတားမ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ အေျပာင္းအလဲ၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကို မူတည္ကာ စနစ္တက် သုေတသနျပဳ ေရးဆြဲထားရမည့္ တိက် ခုိင္မာေသာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းက အေရးအႀကီးဆုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က လက္ကိုင္ျပဳလာခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျချပဳ၍ အျခားနယ္ပယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုသည့္ ေယဘုယ် ဆန္ေသာမူကို ကိုင္စြဲမည္ေလာ၊ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ အရွိန္ႏႈန္းႏွင့္အညီ အိုင္တီ သို႔မဟုတ္ ဇီ၀နည္းပညာကို အေျချပဳ၍ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္မည္ေလာ ေရရာကြဲျပားစြာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရမည္ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ မူ၀ါဒ၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ နည္းနာမ်ား မည္မွ် အတုိင္းအတာအထိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသနည္း၊ အဆင္သင့္ ရွိေနသနည္း၊ မရွိေသးပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ပုံစံမ်ဳိးကို မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသနည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ရန္ လိုေပမည္။

အထူးအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို သူ႔သေဘာအတုိင္း လႊတ္ေပးသည့္ မူ၀ါဒကို သုံးမည္ေလာ၊ အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စြက္ဖက္သည့္ မူ၀ါဒကို သုံးမည္ေလာ ဆုိသည့္ အေျခခံ အက်ဆုံး ေစ်းကြက္မူ၀ါဒကို မ်ားစြာ ေနာက္က်မသြားမီ ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ရန္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း နီးကပ္လာသည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၁-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS