POST TYPE

EDITORIAL

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ပြားေစ (Daily, Vol-4/No-228)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စကားဝိုင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သစ္အစ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္ ေသနတ္သံမ်ား၊ ယမ္းေငြ႔မ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္ေနခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ နိမိတ္ပုံျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို  မဂၤလာရွိစြာ နိဒါန္းအစပ်ဳိးလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းသည္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္အခ်ဳိ႕၏ ရဲရင့္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားက မ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ေဆြးေႏြးၾကသူ လူငယ္မ်ားတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမွ စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား မေတြ႔ရေသာ္လည္း ယင္းေဒသမ်ား နည္းတူ စစ္ကို မလိုလားသူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အမ်ားစုမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ား ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးတြင္ လိင္တူအခြင့္အေရး ကိစၥကို တစ္သီးတစ္သန္႔ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ် ဤပုံစံမ်ဳိး မရိွေသးျခင္းမွာ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း က်င္းပျခင္း၊ ယင္းစကားဝိုင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေစလိုေၾကာင္း အမ်ားစု ဆႏၵျပဳျခင္းတို႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ က်င္းပေနေသာ တရားေသာစစ္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ ေဆာင္ေနေပသည္။ 

ျပည္သူအမ်ားစုမွာမူ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳၾကလင့္ကစား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ား ေသဆုံးျခင္း၊ အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ျဖစ္၍ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဒုကၡေရာက္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားေသာစစ္ျဖစ္ေစ၊ မတရားေသာစစ္ျဖစ္ေစ စစ္ပြဲတုိင္းကို သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။

မၾကာမီ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ဒုတိယပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ ယခုကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း က်င္းပျခင္းသည္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္သည့္ သေဘာဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သို႔ စကားဝိုင္းမ်ား မၾကာခဏ က်င္းပလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ လက္ရွိစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္လည္း တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားမ်ား ဝိုင္းဖြဲ႔ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း လူငယ္တုိ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈက စကားဝိုင္း၏ အႏွစ္သာရကုိ ပို၍ေလးနက္ေစခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လာမည့္ ကာလမ်ားအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာမက အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံက ေျပာဆိုထားရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားသံမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့မည့္ အလားအလာအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ေပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သေဘာမွာ စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္းမွသည္ လက္ေတြ႔အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ၊ နားလည္မႈယူျခင္း၊ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈ၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔မွသည္ ေရရွည္ခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိသည္အထိ အဆင့္ဆင့္ သြားရေလ့ ရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း မ်ားတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမွ စစ္ပြဲတြင္ မလႊဲမေရွာင္သာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူငယ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ အသက္ဝင္ေသာ၊ တစ္စုံတစ္ရာ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေျဖတစ္ခု ရရွိႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၁-၂၀၁၇)