News

POST TYPE

EDITORIAL

စိုက္ပ်ဳိးေရး ကိုလိုနီ(Daily Vol-4/No-98)
03-Aug-2016

လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို မျဖစ္မေန အေျချပဳရမည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား အလုံအေလာက္နီးပါး ရွိေနသည့္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သဘာဝ ေျမဆီ၊ ေျမႏွစ္ ေပါမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑၏ အလားအလာမွာ အထူး ေကာင္းမြန္လွသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ အဆက္ဆက္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး မူဝါဒ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အေပၚတြင္ တာဝန္ အေက်ဆုံး၊ အခြန္အခ ေပးေဆာင္ရမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အဖိအေထာင္း အခံရဆုံး၊ အခြင့္အေရး အနည္းဆုံး၊ ေခတ္ေနာက္ အက်ဆုံး၊ အဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယေန႔ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီဟု အသံက်ယ္က်ယ္ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ေတာင္သူ လယ္သမားတို႔၏ ဘဝမွာ ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ကာလႏွင့္ ထူးမျခားနားလွေပ။

တစ္ေခတ္၊ တစ္ခါက အာရွ၏ ဆန္အုိးႀကီးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့စဥ္ကလည္း ပြဲစား၊ ကုန္သည္တို႔သာ စီးပြားလမ္း ေျဖာင့္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ဘဝမွာ အေၾကြး သံသရာတြင္သာ လည္ေနခဲ့ၾကရသည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ လူအမ်ားစု ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးမည့္၊ ၎တို႔ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားထက္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပြဲစား၊ စက္ပိုင္မ်ား အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ေသာ အဖ်ား႐ွဴး မည္ကာမတၱ စီမံကိန္း၊ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆက္တိုက္ဆုိသလို ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ဆုံး႐ႈံးေနဆဲ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ေသးေပ။ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္သည့္အျပင္ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေသာ ေစ်းကြက္ကိုသာ မွီခို အားထားရမည့္ စပ္မ်ဳိးစပါးမ်ား မျဖစ္မေနသေဘာ စိုက္ပ်ဳိးေစျခင္းက ႏူရာ ဝဲစြဲ၊ လဲရာ သူခိုးေထာင္း သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အရည္အေသြးရွိ ဆန္စပါးမ်ဳိး မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားသည့္ အဆင့္နိမ့္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ တန္းမဝင္ စပ္မ်ဳိးမ်ား ဝယ္ယူ စုိက္ပ်ဳိးေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွသည္။

အရည္အေသြး ျမင့္မားလွသည့္ မ်ဳိးစပါးမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ စပ္မ်ဳိးမ်ား မထုတ္ႏုိင္ဘဲ ေစ်းကြက္ မက်ယ္ျပန္႔ေသာ စပ္မ်ဳိး စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးမႈ မ်ားလာပါက ေနာင္တြင္ ထိုစပ္မ်ဳိးစပါး ကုမၸဏီမ်ား စိတ္တိုင္းက် ေစ်းကစားျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဆန္စပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကမၻာ့ အဆင့္မီ၊ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီ ဂ်ပန္ႏွင့္ အစၥေရးကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွ နည္းပညာႏွင့္ အျခား အကူအညီမ်ား မရယူဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ မမီေသးေသာ ႏုိင္ငံႀကီး တစ္ခုႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အမ်ားစုမွာ မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား စပ္မ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာ့မ်ဳိးရင္းမ်ား တိမ္ေကာစ ျပဳလာရာ ဤအတုိင္း ေရွ႕ဆက္သြားပါက ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႀကီး တစ္ခုလုံး ႏိုင္ငံျခားမွ ဗီဇျပဳျပင္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ စပ္မ်ဳိးစပါး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျခယ္လွယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားမည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနေၾကာင္း အထူး သတိေပးလိုသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၇-၂ဝ၁၃)

(၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတိုင္း ယေန႔ကာလအထိတိုင္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ ဆင္ျခင္ သတိျပဳႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္)


  • VIA