News

POST TYPE

EDITORIAL

အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားက ေျပာေသာစကား (Daily, Vol-4/No-225)
28-Dec-2016 tagged as

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ဝန္းတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ၊ တည္ေဆာက္ရန္ ဟန္ျပင္ဆဲ၊ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးထားေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း အားလုံးနီးပါးမွာ ဝင္ေငြနိမ့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ အလွမ္းေဝးသည့္ တန္ဖိုးႀကီး အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ ေနျခင္းမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ မ်ားစြာ မဆီမေလ်ာ္ ရွိလွသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ တစ္ေန႔ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို အခ်ဳိးက် ၾကည့္ပါက ေနစရာႏွင့္ စားစရာအတြက္ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သုံးစြဲေနရၿပီး က်န္ႏွစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သြားလာစရိတ္ႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ ဖ်စ္ညႇစ္ သုံးစြဲေနရသည့္ လူတန္းစား ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ည္းတန္လွသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ တစ္ေလွ်ာက္ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ အလြန္းသင့္သူမ်ား၊ အာဏာရွိသူမ်ားကို ေကာ္မရွင္ေပး၊ ရွယ္ယာ ခြဲေပးထားသူမ်ား၊ အာဏာရွိသူမ်ားကို တပည့္ခံကာ ဆရာ လုပ္ေနသူမ်ား ႀကီးစိုးထားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလာကတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ အမ်ားစုမွာလည္း ထိုသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေနရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ေနရာမ်ား၊ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္အပ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေနရာမ်ား၊ စည္ပင္ပိုင္ ပန္းၿခံ၊ ကစားကြင္း ေျမေနရာမ်ား အားလုံးတြင္ တည္ေဆာက္သမွ် အိမ္ရာအားလုံးမွာ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ျဖင့္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝၿပီးသား လူတန္းစား တစ္ရပ္အတြက္ ေငြေၾကးေနရာ ျဖန္႔ခြဲခ်ထားေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ကာ သမၼာအာဇီဝက်က် ႐ုိးသားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၿပီး မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို မလိမ္မညာ အခြန္ ပုံမွန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူ အမ်ားစုမွာ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ မရွိၾကဘဲ အိတ္ပိတ္တင္ဒါ၊ လိုင္စင္၊ ပါမစ္ စီးပြားေရးမ်ဳိးျဖင့္ ခ်မ္းသာေနၾကသူ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေပါင္း မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားထံမွ မတန္တဆ ေစ်းေပး၍ ငွားရမ္း ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

အာဏာရွင္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ကမူ သိန္း ေထာင္ဂဏန္း တန္ေၾကး ရွိေသာ အိမ္ရာ စီမံကိန္း တစ္ခုကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔သည္ အေပးအယူ သေဘာမ်ားစြာ ပါဝင္ေနၿပီး ဆင္းရဲေသာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို ႀကီးစြာ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ထားေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ ယူထားသည့္ ကာလမ်ဳိးတြင္ သာမန္လူမ်ား မကပ္ႏုိင္ဘဲ အိမ္တစ္လုံးထက္မက ပိုရွိသူမ်ားသာ ဝယ္ႏုိင္သည့္ အိမ္ရာမ်ား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ ယင္းသို႔ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္းတုိ႔ ရွိေနပါက ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ အိမ္ရာမဲ့မ်ား၊ အိမ္ငွား ေနထိုင္ၾကရသူ သာမန္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို ကိုယ္ခ်င္း မစာနာသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ သြားႏုိင္ေပသည္။

ထိုအတြက္ သာမန္လူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ရွည္ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ အရည္အေသြး ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာ မ်ားစြာ အလ်င္အျမန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ အိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အခြန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိရန္ ေထာက္ခံေပးျခင္းကဲ့သို႔ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ မကုန္က်ဘဲ ကူညီေပးျခင္းကသာ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားကို စာနာ နားလည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၈-၁၂-၂ဝ၁၆)

  • TAGS