News

POST TYPE

EDITORIAL

တန်ဖိုးမြှင့်ခြင်းလော တန်ဖိုးချခြင်းလော(Daily,Vol-4/No-217)
19-Dec-2016
မှနမှာနိုငငှံ ကခငှပှှညနှယနှှင့ှ ရှမှးပှညနှယတှို့တှငှ လကရှှိ ဖှဈပှားနသေော တိုကပှှဲမှားနှင့ှ ပတသှကှ၍ မှနမှာ့တပမှတောနှှင့ှ တရားသော စဈအောငနှိုငရှေး ထောကခှံပှဲ ခေါငှးစဉဖှှင့ှ ရနကှုနမှှို့တောတှှငှ ရဟနှးအခှို့နှင့ှ လူရာနှင့ခှှီသော လူအမှား စုဝေးဆနဒှပှခဲ့ကှခှငှးမှာ မှားစှာ ဒှိဟပှားစရာ ဖှဈသှားစခေဲ့သညှ။

သာမနအှားဖှင့ှ တပမှတောနှှင့ှ တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငမှှား ဖှဈပှားနသေော တိုကပှှဲမှားနှင့ှ ပတသှကလှှှငှ ပှညသှူလူထု အမှားစုက မညသှည့ဘှကကှိုမှှ ထောကခှံခှငှး၊ ဆန့ကှငှခှှငှး မရှိကှဘဲ စဈပှဲမှနသှမှှ မလိုလားခှငှး၊ ကန့ကှှကခှှငှး သဘောထားသာ ရှိကှသောလှညှး ယနေ့ စဈပှဲထောကခှံ ဆနဒှပှလာခှငှးမှိုးမှာမူ မှားစှာ ထူးခှားပသညှေ။

စဈပှဲဟူသညှ မညသှည့ဘှကကှ မှနသှညဖှှဈစေ၊ မှားသညဖှှဈစေ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ တှေ့ဆုံ၊ ဆှေးနှေး၊ စေ့စပှ၊ ညှိနှိုငှး အဖှရှောခှငှး၊ အပေးအယူ၊ အလှှော့အတငှး လုပခှှငှး အပါအဝငှ အခှားနညှးလမှးပေါငှး မှားစှာရှိသည့အှနကှ ရနအှလိုဆုံး၊ အရကစှကဆှုံး၊ အပှငှးထနဆှုံး နညှးလမှး ဖှဈသောကှောင့ှ လူသား၊ လူ့ဘောငှေ လာကအတှကှ ကောငှးသည့ှ လကခှဏာ မဟုတပှေ။

မှနမှာနိုငငှံ၏ လတတှလော ပှညတှှငှးစဈ တိုကပှှဲအခှို့မှာမူ နောကကှှယတှှငှ ပှညပှနိုငငှံကှီး အခှို့ ပါဝငပှတသှကသှညဟှု သံသယဖှဈဖှယှ အခှအနမှေေား ရှိနလငေ့ကှစား တဈမှတညှေးနေ၊ တဈရတညှေး သောကနှသေော တိုငှးရငှးသား ညီအဈကို အခငှှးခငှှး သတဖှှတနှကှခှငှေးသာ ဖှဈသောကှောင့ှ မညသှည့ဘှကကှဖှဈစေ စဈပှဲကို ထောကခှံခှငှးသညှ ရနမှီးကို ပှားစခှငှေးပငှ ဖှဈသညှ။

အထူးသဖှင့ှ လောကီလူသား အားလုံးအတှကှ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ မတှတော၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကှခော ဆိုသော ဗှဟမှစိုရတှရား လေးပါးနှင့အှညီ နထေိုငနှိုငကှှရနှ အပါအဝငှ ဗုဒဓှ၏ အဆုံးအမမှားကို လူအမှားသို့ လကဆှင့ကှမှး ဖှန့ဝှေ ဟောကှားကှရမည့အှပှငှ ကိုယတှိုငှ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ ဆယပှါး သီလလုံခှုံရနှ ထိနှးသိမှး စောင့ရှှောကရှမည့ှ တာဝနရှှိသူ ရဟနှးပုဂဂှိုလအှခှို့ ဆနဒှပှရာတှငှ ပါဝငနှခှငှေးမှာ မှားစှာ မဆီမလှောှ ရှိလှသညှ။

ထို့အပှငှ စဈပှဲ ထောကခှံကှောငှး ဆနဒှပှရာတှငှ လူမှုရေးအသငှး အဖှဲ့ဝငအှခှို့ ပါဝငနှကှေောငှး သတငှး ထှကပှေါလှာခှငှးမှာ ဒုကခှရောကနှသေူမှားနှင့ှ လိုအပခှကှှ ရှိနသေော နရောမှားကို ကူညီထောကပှံ့၊ ကယဆှယရှနှ တဈနညှးအားဖှင့ှ ငှိမှးခမှှးရေးကို အဓိက ရညရှှယရှမည့ှ လူမှုရေးအသငှး အဖှဲ့မှား၏ ဂုဏအှငှဂှါကို ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကစှနေိုငပှသညှေ။

ဆနဒှပှပှဲတှငှ ပါဝငသှူ အခှို့သညှ တိုငှးရငှးသားရိုးရာဝတစှုံမှား ဝတဆှငထှားခှငှးကှောင့ှ  ဖှဈပေါနှသေော တိုကပှှဲဒသမှေားတှငှ နထေိုငကှှသည့ှ အဆိုပါ တိုငှးရငှးသားနှင့ှ အခှား တိုငှးရငှးသားမှား၊ တပမှတောနှှင့ှ ရငဆှိုငှ တိုကခှိုကနှသေော တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငမှှားအကှား နားလညမှှု၊ ယုံကှညမှှုမှား လှဲခှောှ ပှောကဆှုံး သှားနိုငသှော အနတှရာယှ ရှိနပသညှေေ။

စဈပှဲမှား ဖှဈပှားရခှငှး၏ နောကကှှယတှှငှ နိုငငှံရေးသိပပှံ သီအိုရီမှားအရ ကိုယကှှိုးစီးပှားမှား၊ အိမနှီးခငှှးဆိုးမှား၊ ဓနဥဈစာနှင့ှ သယံဇာတ ခှဲဝမှေု အခှိုး မညီမှှမှုမှား၊ ခှဲခှားဆကဆှံမှုမှား၊ အစိုးရ အဆကဆှကှ၏ စီမံခန့ခှှဲမှု အလှဲမှား အပါအဝငှ အခှားသော အကှောငှးတရားမှား ရှိနနေိုငသှောလှညှး ယနေ့ ဒီမိုကရစေီနှင့ှ ငှိမှးခမှှးရေးကို အထူး အာရုံထား၊ ဂရုစိုကနှသေော ကာလမှိုးတှငှ စဈပှဲကို ထောကခှံသော အငှငှးပှားဖှယှ ဆနဒှပှပှဲမှိုးမှာမူ မှားစှာ မေးခှနှးထုတစှရာ ရှိပသညှေ။

အခှို့ကိဈစရပမှှားသညှ လူပုဂဂှိုလှ၊ အဖှဲ့အစညှး တဈရပကှို ထောကခှံကှောငှး၊ ခစှခှငှ၊ လေးစားကှောငှး၊ ယုံကှညကှိုးစားကှောငှး ပှသခှငှး သို့မဟုတှ လောဘှီလုပခှှငှးသညှ ကာယကံရှငှ လူပုဂဂှိုလှ၊ အဖှဲ့အစညှး၏ ဂုဏသှိကခှာ၊ အဆင့အှတနှးအပှငှ ဆနဒှပှသူ၊ လောဘှီလုပသှူတို့ ကိုယစှားပှုသည့ှ အသိုကအှမှုံ၊ အဝနှးအဝိုငှးတို့၏ ကှီးမှတသှော ဂုဏအှငကှိုပါ သှယဝှိုကှ၍ သိကခှာခှ၊ တနဖှိုးခသှကဲ့သို့ ဖှဈသှားတတခှှငှးကို သတိပှုမိစလေိုရငှး ဖှဈသညှ။

အယဒှီတာ (၁၉-၁၂-၂ဝ၁၆)


  • VIA