News

POST TYPE

EDITORIAL

စီမံခန့်ခွဲသူများ သတိပြုစရာ နှစ်ချက် (Daily, Vol-4/No-208)
09-Dec-2016

 မှနမှာလူ့အဖှဲ့အစညှးတှငှ ပှောဆို သုံးနှုနှးလေ့ရှိသည့ှ “အကှံတူလှှငှ နောကလှူသာစမှဲ”ဆိုသော စကားပုံကို လူအမှားစု ကှားဖူးကှပမညှေ။

 

စီးပှားရေး သို့မဟုတှ နညှးပညာဆိုငရှာ နယပှယတှို့တှငှ လုပငှနှး အမှိုးအစားသဈ တဈခု၊ နညှးပညာဆိုငရှာ ပဈစညှး အသစ တဈခုကို ဈေးကှကတှငှ၊ တီထှငှ ဖနတှီးသည့အှခါ ယငှးတို့နှင့ှ အမှိုးအစားတူ၊ လုပငှနှး၊ ပဈစညှးတဈခု နောကမှှ ထူထောငှ ထှကရှှိလာလှှငှ ရှေ့က ရှိနှင့ပှှီးသား လုပငှနှး၊ ပဈစညှး၏ အားနညှး၊ အားသာခကှမှှားကို လေ့လာထားပှီး ဖှဈသောကှောင့ှ ပိုကောငှးစရနှေ ကှိုးစားလေ့ ရှိတတသှည့ှ သဘောကို ဆိုလိုခှငှးဖှဈသညှ။

 

ထို့အတူ ဖှံ့ဖှိုးမှု နောကကှနှသေော နိုငငှံမှား၏ အားသာခကှမှှာ ရှေ့က ဖှံ့ဖှိုးပှီးနိုငငှံမှား၊ ဖှံ့ဖှိုးဆဲနိုငငှံမှား မှားခဲ့သော အမှားမှားကို ရှောငနှိုငခှှငှးနှင့ှ အောငမှှငမှှုမှားကို အတု ယူနိုငခှှငှးဖှင့ှ အားနညှးခကှှ နညှးကာ ပိုကောငှးသော ဖှံ့ဖှိုးရေး စီမံကိနှးမှား ခမှှတှ ဆောငရှှကနှိုငပှသညှေ။

 

ယနေ့ မှနမှာနိုငငှံနှင့ှ ပတသှကသှည့ှ ဖှံ့ဖှိုးမှု ညှှနှးကိနှးမှားကို ကှည့လှှှငှ နိုငငှံတကာ အသိုငှးအဝိုငှးတှငှ သာမက ဒသတှငှေး၌ပငှ အနိမ့ဆှုံးနိုငငှံမှား အဆင့တှှငှ ဝငနှသေောကှောင့ှ နောကကှ လိုကရှမည့ှ အခှအနေေ ဖှဈသညှ။

 

ထို့ကှောင့ှ ယနေ့ မှနမှာနိုငငှံတှငှ ခမှှတှ ဆောငရှှကနှသေော နိုငငှံတောှ ဖှံ့ဖှိုးမှုဆိုငရှာ မူဝါဒမှား၊ စီမံကိနှး၊ စီမံခကှမှှား၊ အကောငအှထညှ ဖောရှမည့ှ နညှးနာမှား၊ လူ့စှမှးအား အရငှးအမှဈ လေ့ကငှ့ှ ပှိုးထောငမှှုမှားကို အမှား နညှးနညှးဖှင့ှ မှနမှှနဆှနဆှနှ ရှေ့ရောကနှိုငသှော အားသာခကှမှှား ရှိနသညဟှေု ဆိုနိုငသှညှ။

 

သို့သောှ ယငှးကို စီမံခန့ခှှဲ၊ ဆောငရှှကမှည့ှ နယပှယအှလိုကှ ခေါငှးဆောငမှှားနှင့ှ လူ့စှမှးအား အရငှးအမှဈတို့၏ အရညအှခငှှးနှင့ှ စှမှးဆောငရှညှ နိမ့ပှါးနပေါက နောကကှ လိုကသှောလှညှး ရှေ့ကသှားသူမှား မှားခဲ့သော အမှားမှားအတိုငှး ထပမှှားကာ အမှား သံသရာ လညသှှားနိုငပှသညှေ။

 

ထိုအတှကှ ပထမ အရေးအကှီးဆုံး အခကှမှှာ နယပှယှ အသီးသီးအလိုကှ ဦးဆောငှ စီမံခန့ခှှဲမည့သှူမှား သို့မဟုတှ နယပှယှ ခေါငှးဆောငမှှား၊ ယငှးခေါငှးဆောငမှှား၏ အစီအမံကို လကတှှေ့ အကောငအှထညှ ဖောပှေးရမည့ှ စှမှးရညမှှင့ှ ကောလှာဖှူ၊ ကောလှာပှာ လုပသှားမှား လူမှနှ၊ နရောမှနှ ခန့ထှား တာဝနှ ပေးအပနှိုငရှေး ဖှဈသညှ။

 

ဒုတိယ အရေးအကှီးဆုံး အနနှငှေ့ သကဆှိုငရှာ နယပှယှ အသီးသီး အလိုကှ၊ အကောငအှထညှ ဖောမှည့ှ စီမံကိနှး၊ စီမံခကှှ၊ လုုပငှနှးအလိုကှ စနဈတကှ စဈတမှးကောကှ၊ သုတသနပှေုထားသော တိကခှိုငမှာ၊ သခှောသည့ှ သတငှး အခကှအှလကမှှား၊ ဖှဈပေါလှာနိုငဖှှယှ ရှိသည့ှ အားနညှးခကှှ၊ အားသာခကှမှှား၊ ဆိုးကှိုး၊ ကောငှးကှိုး သကရှောကမှှုမှား၊ နယပှယှ အသီးသီး အလိုကှ ရှိနသေော ပညာရှငမှှား၊ အဓိက တာဝနရှှိ သကဆှိုငှ ပတသှကသှူမှား၊ လူထု ပရိသတမှှား၏ ဝဖနှေ၊ တုံ့ပှနှ၊ အကှံပှုခကှမှှား လိုအပသှညှ။

 

ဖောပှှပါ အရေးကှီးအခကှှ နှဈခကှှ မရှိဘဲ သို့မဟုတှ ပှငဆှငှ မထားဘဲ စိတကှူးတည့ရှာ အကောငအှထညှ ဖောသှော စီမံခကှှ၊ စီမံကိနှးမှားသညှ ပှညသှူ့ အကှိုးအတှကှ စတနော မညမှှှ ထားစကောမူ အောငမှှငမှှု မရနိုငသှည့အှပှငှ မလိုလားအပသှော ဘေးထှကဆှိုးကှိုးမှား တှေ့ ကှုံရတတသှညှ။

 

ရနကှုနမှှို့တောှ အပါအဝငှ မှနမှာနိုငငှံ တဈဝနှးတှငှ လကရှှိ အစိုးရ အပါအဝငှ အစိုးရ အဆကဆှကှ ဆောငရှှကှ အကောငအှထညှ ဖောရှနှ စိတကှူးဆဲ၊ ပှငဆှငဆှဲ၊ ဆောငရှှကဆှဲ၊ တညဆှောကှ အကောငအှထညှ ဖောခှဲ့ပှီးသည့ှ စီမံကိနှး၊ စီမံခကှှ၊ လုပငှနှးမှားကို အထကဆှိုခဲ့ပါ အရေးကှီး နှဈခကှဖှှင့ှ တိုငှးတာကှည့လှှှငှ အဘယကှှောင့ှ အောငမှှငှ၊ ကရှှုံးရသနညှး ဆိုခှငှးကို လှယကှူစှာ သိစနေိုငကှှောငှး ပှောလိုရငှး ဖှဈသညှ။

 

အယဒှီတာ (၈-၁၂-၂ဝ၁၆)  • VIA