News

POST TYPE

EDITORIAL

လူ၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိစၥ (Daily Vol-4/No-96)
01-Aug-2016

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္အၿပိဳင္ လူထုအၾကားတြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ေဆာက္လက္စ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ရပ္ဆိုင္းကာ စစ္ေဆးျခင္း၊ အထပ္ေလွ်ာ့ခုိင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတုိ႔အၾကား မေက်လည္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေဆာက္လက္စ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ား အားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ကန္႔ကြက္သံမ်ား ဆူညံစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးမွ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းစစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ နစ္နာေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ မူဝါဒအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ဖြင့္အံထားၾကသည္။

တုိင္းအစိုးရက တာဝန္ေပး ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အထပ္ျမင့္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီကမူ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခင္က ထင္သလို ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္မ်ား စနစ္တက် ျဖစ္ေစေရး အဆုိတင္သြင္းမႈကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံၿပီးေနာက္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ စစ္ေဆးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

လက္ရွိျပႆနာကို ၾကည့္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္တြင္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္မူ ေနထိုင္မည့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ကာ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး၊ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ယတိျပတ္မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္း မေျပာႏုိင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ထုိမွ်မ႐ုိးစင္းဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနေသာ ယခင္အစိုးရ တာဝန္ရွိ ဌာနမ်ားကို ေပးကမ္းကာ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားကို လက္တစ္လုံးျခား ခြင့္ျပဳေစခဲ့သည့္ ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဝစုမတည့္ခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အၿပိဳင္လုခဲ့သူမ်ားက တစ္ဖက္မွ လက္ရွိအစိုးရကုိ တြန္းအားေပးျခင္းေၾကာင့္ ဤျပႆနာ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ားကို ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မဆိုထားႏွင့္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ပင္ ကိုးဆယ့္ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေနထုိင္မည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ ေစတနာထားကာ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ဟုတ္မဟုတ္ အလြယ္တကူ ခြဲျခားႏုိင္ေပသည္။

လက္ရွိ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ဆိုသည္မွာလည္း တိုးတက္လာေသာ ရန္ကုန္လူဦးေရ သိပ္သည္းဆႏွင့္အညီ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ အခ်ဳိးအဆႏွင့္အညီ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ႐ႈေထာင့္ႏွင့္အညီ၊ ထိန္းသိမ္းအပ္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အညီ၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ၊ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမီ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေရးဆြဲထားျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ ေလဟာျပင္ ေစ်းေနရာမ်ဳိးတြင္ လမ္းဧရိယာႏွင့္ မ်ားစြာနီးကပ္စြာ အထပ္ျမင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအေဆာက္အအုံတြင္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ထည့္သြင္းမည့္ ကားပါကင္ေၾကာင့္ ယင္းလမ္းဆုံတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိၿပီး ေရွးေဟာင္းကိုလုိနီလက္ရာ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၏ အလွကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ ျပႆနာသည္ မုိက္ခ႐ုိ စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္၊ မက္ခ႐ုိ စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္၊ ေစ်းကြက္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္တုိ႔အျပင္ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေနထုိင္၊ ေရာင္းဝယ္၊ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္ခ်၊ လုံၿခဳံ၊ က်န္းမာ၊ ေဘးကင္းေရး၊ သက္ေသာင့္သက္သာ လြယ္ကူစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေစေရး၊ ယင္းအေဆာက္အအုံ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လူႏွင့္ ယာဥ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔၊ ေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာေစေရးတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားျဖင့္သာ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၁-၇-၂၀၁၆)