News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘဏ္လုပ္ငန္းျပႆနာ ထိေရာက္သည့္ အေျဖရွာပါ (Daily, Vol-7/No-125)
03-Sep-2019

ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟုဆို၍ရေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားက ေခ်းေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ဂယက္မ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရေပသည္။

ယင္းဂယက္ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္တြင္ တန္ဖိုးမ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနသလို ရာသီမဟုတ္ ေ႐ႊေဈးႏွင့္ ေဒၚလာေဈးမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိ႐ံုမွ်မက ဘဏ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္မႈပါ ထိခိုက္မည့္အေနအထားျဖစ္လာရာ ဗဟိုဘဏ္ကမစိုးရိမ္ၾကရန္ႏွင့္ ယင္းျပႆနာအတြက္ အကူအညီ အျပည့္အဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေပသည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈျဖင့္ လာေရာက္အပ္ႏွံထားသည့္ေငြေၾကးမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္ ဘဏ္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္တမ္းလြန္ေခ်းေငြမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပထားသည့္ကိစၥက အားလံုးအေပၚ ေျခာက္လွန္႔သည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနဆဲပင္။

အဆိုပါ ဒုဥကၠ႒၏ေျပာဆိုမႈမွာခပ္ရွင္းရွင္းပင္။ ဘဏ္ေတြဘက္က လိုအပ္တာထက္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံအေလွ်ာ့ေပးရန္ မလိုသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္က အဆိုပါဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ၏ သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္၏သေဘာထားမဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေသာကႏွင့္ အျခားေသာ ဂယက္ထမႈမ်ားတည္ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလိုက္ေသာ္လည္း သက္တမ္းလြန္ေခ်းေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ျပတ္သားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မပါဝင္ဘဲျဖစ္ေနျခင္းက ပို၍ပင္ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖစ္သြားေစေပသည္။

အတိုးေရာ အရင္းပါမေပးဘဲေနသည့္ သိန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္မဆပ္ဘဲထား၍ ရႏိုင္ၿပီေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုပင္ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာသဖြယ္ ေမးရမည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားေစသည္။ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ေခ်းေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္မ်ားက ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုေစလိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိၾကသည္ဟုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရားအမႈရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေလ အတိုး၊ အရင္း အစရွိသည့္ ေခ်းေငြကိစၥကို ေကာင္းစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားႏိုင္ေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားခြင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တရားမမႈမ်ား၏ အမႈသြားအမႈလာ သေဘာသဘာဝအေၾကာင္း သိရွိနားလည္သူအားလံုး သိထားသည့္အတိုင္းပင္။ တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္ေပါင္းမ်ားစြာ နာၾကားရသည္ထက္ပင္ ၾကာလြန္းလွသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေခ်းေငြကိစၥတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္က အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုေစလိုၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျပႆနာကို ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအာဏာပိုင္မ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ျပန္မဆပ္သည့္ (ျပန္မရသည့္) ေႂကြးၿမီမ်ား မ်ားျပားလာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေႏွးသြားႏိုင္သလို ဘဏ္အပ္ေငြလည္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ေပသည္။

တရားစြဲမည္ေလာ၊ ညႇိႏိႈင္းမႈ အေလွ်ာ့ေပးမႈေတြထပ္လုပ္မည္ေလာ၊ ေဒဝါလီခံၾကမည္ေလာ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားၿပိဳလွ်င္ အားလံုးၿပိဳလဲၾကရမည္သာျဖစ္ရာ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေျဖတစ္ခုခုေတာ့ မလြဲမေသြ ရွာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၉-၂၀၁၉)