News

POST TYPE

EDITORIAL

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆံုမွတ္ႏွင့္ လြဲေနသူမ်ားသို႔ (Daily, Vol-7/No-124)
02-Sep-2019

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ရွိေနသူမဆို လိုလိုလားလား ရွိၾကသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ေသာ၊ မတည္ၿငိမ္ခ်င္ေသာသူဟူ၍ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒိုင္ယာေလာ့ခ္တို႔ဆိုလွ်င္ အျခားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားမဆိုထားႏွင့္၊ သေဘာထားခက္ထန္လွသည့္ စစ္ဘုရင္ Warlord မ်ားသည္ပင္ လိုလိုလားလားရွိပါေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆိုၾကမည္သာပင္။

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ထူးထူးျခားျခား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ၾကျခင္းပင္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္တိုင္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဟူသည္ ေပၚေပါက္စၿမဲပင္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တိုင္း အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္မွာ အခြင့္အလမ္းထက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ပို၍ထင္သာျမင္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံၿဖိဳးေရး အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဟူသည္ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ၊ ျမင္တတ္ ၾကည့္တတ္ နားလည္သေဘာေပါက္တတ္သည့္သူတို႔သာ အမိအရဖမ္းဆုပ္ကာ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိၾကေပသည္။

တစ္ဖက္ပိတ္ေဈးဆစ္သည့္ အေလ့အထႏွင့္ “မရလွ်င္အရွင္း ရလွ်င္ဆီထမင္း”ဆိုသည့္သေဘာတရားမ်ားႀကီးစိုးသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္မူ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ ပံုဖ်က္ၿပီးရွိေနသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေတြ႔ႏိုင္သူ ျမင္ႏိုင္သူနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ေဝးသည္ထက္ေဝးသလို ခံစားေနၾကရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္မ်ိဳးေျပာရလွ်င္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အခက္အခဲမ်ားဟုသာျမင္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့ကာ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ အေနအထားတြင္သာ ဆက္ေနရန္ ဆံုးျဖတ္သူမ်ားေၾကာင့္ ေဝးသည္ထက္ေဝးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မ်ားစြာေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မိမိမဟုတ္သည့္ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေပးသနားပါမွရႏိုင္သည့္ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္မွရႏိုင္သည့္အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

မတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္ႏိုင္စြမ္း မတူညီေသာ အင္အားစုမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းႀကီးမားေလ ညီၫြတ္ေလသာျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည့္ ႐ုပ္လံုးလည္း ပိုမိုပီျပင္လာမည္သာပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အသာစီးရလိုမႈသာ အေလးေပးေနမည္ဆိုပါက လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္မ်ား မည္သို႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆံုမွတ္ႏွင့္ လြဲေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၉-၂၀၁၉)